TTK?da ta?eronla?t?rmaya izin vermeyecekler

Genel Maden i??ileri Sendikas? (GM?S) Geni?letilmi? Ba?kanlar Kurulu, d?n sendika genel merkezinde ola?an?st? topland?.T?rkiye Ta?k?m?rleri Kurumu Kozlu M?essesesi?ne ba?l? ?akmakkaya K?l??lar Oca?? ?retim i?inin ?zel sekt?re ...


Genel Maden i??ileri Sendikas? (GM?S) Geni?letilmi? Ba?kanlar Kurulu, d?n sendika genel merkezinde ola?an?st? topland?.T?rkiye Ta?k?m?rleri Kurumu Kozlu M?essesesi?ne ba?l? ?akmakkaya K?l??lar Oca?? ?retim i?inin ?zel sekt?re verilmesi i?in a??lan ihaleyle ilgili geli?meler ?zerine toplanan Ba?kanlar Kurulu, ihalenin iptal edilmesi i?in m?cadeleye edilece?ini bildirdi.
Toplant? ?ncesi bas?na a??klama yapan GM?S Genel Ba?kan? Ramazan Denizer, haz?rl?k i?lerinin ?zel sekt?re ihale edilmesine ve istenilen sonu?lar?n al?namamas?na ra?men bu kez ?retim i?inin ihale edilmesinin ?eli?ki oldu?unu belirtti.
TTK Kozlu M?essesesi?nde ki?i ba??na ?retimin 1 tonun ?zerine ??kt???na dikkat ?eken Denizer, ?Bu duruma yeni ?retim i??isinin al?nmas?yla gelindi. Biz ?retimi ve verimlili?i art?raca??z diye s?z verdik ve bunu ba?ar?yoruz. Ama ?retim artarsa i??i alaca??z diyenler ayn? hassasiyeti g?stermiyor? dedi.
?Kavgadan ka?may?z?
Denizer s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Biz bunun yanl?? bir uygulama oldu?unu, bizim ?al??t???m?z alanlardaki ?retim i?inin ?zel sekt?re verilmesine kar?? ??kaca??m?z? her f?rsatta s?yledik. Bug?n Kozlu?da, yar?n ba?ka b?lgelerde ?retim i?inin ?zel sekt?re verilmesi bizleri yok saymak demektir. Daha ?nce yap?lan haz?rl?k ihalelerinin de yanl?? oldu?unu s?ylemi?tik. Nitekim Kozlu ve Karadon?daki ihaleler zaman?nda bitirilemedi ve beklenen sonu? al?namad?. ?retim i?ini de ?zel sekt?re vererek, bizim g?c?m?z? k?rman?n ve ocaklar? kapatabilmenin en ?nemli ad?m?n? atmak istiyorlar.?
Ya?anan s?k?nt?y? hem TTK y?netimine hem de Enerji Bakan??na anlatt?klar?n? dile getiren Denizer, ?G?rd?k ki ihale i?inde ?srarl?, i??i al?m?nda isteksiz ve oyalama anlay??? i?indeler. E?er ihale i?inde ?srar ederlerse neler yapaca??m?z? bu toplant?m?zda karara ba?layaca??z. Bize ?al?? desinler ?al??al?m, i??i als?nlar ?retimi art?ral?m. Ama bizi yok saymaya kalk???rlarsa ?retimden gelen g?c?m?z? kullanaca??z. Biz k?m?r ??karmak, ?lkemize katk? sa?lamak istiyoruz. Biz bize verilen s?zlerin tutulmas?n? istiyoruz. Biz kavgadan taraf de?iliz. Biz masa ba??nda sorunlar ??z?ls?n istiyoruz. Ama bizimle kavga etmek isteyenlerle de kavgaya var?z. Bizim i?imize, a??m?za dil uzatanlarla, el uzatanlarla m?cadele etmekte kararl?y?z? dedi.
Toplant? sonunda ?u kararlar al?nd?:
- Ba?kanlar Kurulumuz, kurumun ?al??mad??? sahalarda r?devans uygulamas? ile ?al???lmas? ve ocak i?inde ba?ka alanlarda yap?lan haz?rl?k i?lerinin ?zel sekt?re verilmesi uygulamas? ile ?ok farkl?l?k arz eden bu yeni ihaleye kesinlikle kar?? ??kmaktad?r.
- Ba?kanlar Kurulumuz, bu ger?ekleri t?m i? yerlerimizdeki i??i arkada?lar?m?za, sonra karde? ?rg?tlerimize ve Zonguldak kamuoyuna anlatmaya devam edecektir.
- Ba?kanlar Kurulumuz, kavgadan yana olmad???n?, ancak i?imize, a??m?za g?z koymak isteyenlere, yani kavgaya davet edenlere kar?? gerekirse kavgaya haz?r oldu?unu kamuoyuna duyurma karar? alm??t?r.
Kozlu?da i??i toplant?s?
Toplant? ?ncesi Kozlu M?essesesi?nde madencileri ziyaret eden Denizer, ?Kozlu ?akmakkaya K?l??lar Oca?? ?retim i?i ihalesinin tamamen iptal edilmesini istiyoruz. Hi? kimsenin Zonguldak??n ve maden i??isinin huzurunu bozmaya hakk? yok? dedi. Denizer ??yle devam etti: ?Kozlu M?essesesi ?retebilece?inin yar?s?n? ?retiyor. Kozlu?ya ve di?er m?esseselerimize i??i al?nmad??? i?in ?retimi art?ram?yoruz. Ondan sonra da zarardan, ziyandan s?z ediyorlar. Bu mant?kla TTK?y? zarar?na ?al??t?r?yorlar, kapasitenin tamam?n? kullanman?n gereklerini yerine getirmiyorlar. Sonra da k???ltmekten, satmaktan, kapatmaktan s?z ediyorlar. Ba?ta kurum y?neticileri olmak ?zere, b?lgemiz siyaset?ilerinin ve Ankara?da bu i?in sorumlulu?unu ta??yanlar?n bu yanl??? g?rmeleri i?in her t?rl? m?cadelemizi s?rd?rece?iz. Bug?n geldi?imiz noktada y?netim kurulu olarak bizlerin anlatmas? yetmedi. Burada yap?lmak istenen uygulama t?m m?esseselerimiz i?in bir tehdittir. Bu ger?e?i di?er m?esseselerimizde de anlatacak ve bu m?cadeleyi t?m havzaya yayaca??z. Bug?nk?nden ?ok daha zor ?artlar alt?nda m?cadele veren maden i??ileri ve b?lge halk?, bu haks?zl??a kar?? yine yarat?c?l???n? kullanacak ve me?ru m?cadelesini verecektir.? (Zonguldak/EVRENSEL)
www.evrensel.net