KESK ve TMMOB ?al??anlar? bulu?tu

KESK ve TMMOB ?al??anlar? ?stanbul?da ???nc? bulu?malar?n? ger?ekle?tirdiler.
BEKSAV?da kahvalt?da bir araya gelen KESK ve TMMOB ?al??anlar? i?yerlerinde ya?ad?klar? sorunlar?, ?rg?tl?l?klerini ve dayan??man?n sa?lanmas? i?in ...


KESK ve TMMOB ?al??anlar? ?stanbul?da ???nc? bulu?malar?n? ger?ekle?tirdiler.
BEKSAV?da kahvalt?da bir araya gelen KESK ve TMMOB ?al??anlar? i?yerlerinde ya?ad?klar? sorunlar?, ?rg?tl?l?klerini ve dayan??man?n sa?lanmas? i?in yap?lmas? gerekenleri tart??t?. Ayr?ca T?m Bel-Sen?den iki ay ?nce i?ten at?lan arkada?lar?n?n geri al?nmas? i?in yap?lacak eylem ve etkinliklere kat?l?m konusunda da karar al?nd?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net