??niversitelerin sorunlar? t?rban?n alt?na gizlendi?

?niversite ??retim ?yeleri Derne?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Prof. Dr. Tahsin Ye?ildere, ?Y?llard?r ?lkenin pek ?ok sorunu ?niversitenin kavramsal ?at?s? ?zerinden konu?ulmu? ve ?niversitelerin kendi sorunlar?n? tart??mas?na izin...


?niversite ??retim ?yeleri Derne?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Prof. Dr. Tahsin Ye?ildere, ?Y?llard?r ?lkenin pek ?ok sorunu ?niversitenin kavramsal ?at?s? ?zerinden konu?ulmu? ve ?niversitelerin kendi sorunlar?n? tart??mas?na izin verilmemi?, ?niversitenin sorunlar? da cumhuriyetin, darbenin, t?rban?n alt?na gizlenmi?tir? dedi.
Prof. Dr. Ye?ildere, ?niversite ??retim ?yeleri Derne?i ile 78?liler Giri?imi taraf?ndan d?zenlenen ?Nas?l bir anayasa istiyoruz? ba?l?kl? panelin a??l?? konu?mas?n? yapt?. ?niversitelerin AKP H?k?meti?nin iktidar?nda 5?inci kez akademik faaliyetlerine ba?lad???n? hat?rlatan Ye?ildere, ??niversiteler akademik ?zg?rl?k ve idari ?zerkli?ini kaybetmi?, mali sorunlar?n? piyasa ko?ullar? i?erisinde ??zme durumu ile kar?? kar??ya kalm??t?r. Bu nedenle de ?niversiteler siyasi iktidarlar?n, devletin, sermayenin ve kimi zaman da dinin bask?s? alt?nda bilim ?retme ve ?retti?i bilimi teknolojiye ve topluma aktarma, ayd?n insan yeti?tirme i?levini ?nemli ?l??de kaybetmi? bulunmaktad?r? dedi.
??ktidar?n payla??m m?cadelesi?
H?k?met ile Y?K aras?nda ya?anan gerilime dikkat ?eken Prof. Ye?ildere, s?z konusu gerilimin, ??niversitelerin ve bilimsel faaliyetin ?zg?rle?mesi ve daha nitelikli bir hale gelmesine y?nelik? olmad???n?, ?at??man?n, ?iktidar?n payla??m m?cadelesi? bi?iminde ger?ekle?ti?ini kaydetti.
Akademisyen yeti?tirilmesi ?n?ndeki engellerin giderek artt???n? belirten Ye?ildere, ?niversitelere ayr?lan ?denek ve ??retim elemanlar?n?n ?cretlerinin de giderek azald???n? kaydetti.
Prof. Ye?ildere, AKP?nin anayasa ?al??malar?na da de?indi. ?niversitelerdeki t?rban yasa??n?n tart???lmas?n? ele?tiren Ye?ildere, ?T?rkiye?deki rejim tart??malar?n?n a??k bi?imde ?niversite ?zerinden yap?ld??? g?r?lmektedir. Bunun nedenleri sorgulanmal?d?r. ??nk? y?llard?r ?lkenin pek ?ok sorunu ?niversitenin kavramsal ?at?s? ?zerinden konu?ulmu? ve ?niversitelerin kendi sorunlar?n? tart??mas?na izin verilmemi?, ?niversitenin sorunlar? da cumhuriyetin, darbenin, t?rban?n alt?na gizlenmi?tir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net