Dershane sahibinin senet oyunu

AKP H?k?meti de kendinden ?nceki h?k?metler gibi ?zelle?tirme politikalar?yla gen?lerin gelece?ini karartmaya devam ediyor. Bunun en ?arp?c? ?rneklerinden birisi de 2006?2007 ??retim d?neminde Adana?n?n merkez il?esi...


AKP H?k?meti de kendinden ?nceki h?k?metler gibi ?zelle?tirme politikalar?yla gen?lerin gelece?ini karartmaya devam ediyor. Bunun en ?arp?c? ?rneklerinden birisi de 2006?2007 ??retim d?neminde Adana?n?n merkez il?esi Seyhan?da bulunan D?zey dershanesinde ya?ananlar oldu. Dershane sahibinin, taksitleri ?denmi? senetleri gen?lere vermeyerek, ?ekti?i kredinin kar??l??? olarak bankaya ve dersaneden alacakl? olan ??retmenlere vermesi gen?lerin ma?dur olmalar?na yol a?t?.
?demeye ra?men senetlerini alamad?lar
?niversite hayalleriyle dershaneye kay?t yapt?ran ??rencilerden 20 ya??ndaki Murat ?amkal, dershane de s?k?nt?lar?n yava? yava? ba?lad???n? s?yledi. ??retmenlerin maa?lar?n? alamad???n? ve bu y?zden bir k?sm?n?n derslere girmedi?ini ifade eden ?amkal, kendisinin de dershane ?cretlerini ?dedi?i halde senetlerini alamad???n? belirtti. Senet yerine kendilerine ?zerinde dershanenin m?hr?, imzas? olmayan bilgisayar ??kt?s? verildi?ini s?yleyen ?amkal, bilgisayar ??kt?lar?n?n banka taraf?ndan kabul edilmedi?ini, baz? arkada?lar?n?n senetlerinin ise bulunamad???n? ifade etti. ??retmenlerin ise kendilerine verilen senetler nedeniyle maa?lar?n? kurtarmak i?in ??rencilere bask? yapt???n? aktaran ?amkal, kendisinin de iki senedine hala ula?amad???n? belirtti.
Abidin G?ler, dershanenin T?may Dersanesine sat?ld???n? belirterek, devir sonras?nda ??renciler desteyken bile binadaki tamir ?al??malar? yap?ld???n? aktard?. ??kan ses ve toz-toprak y?z?nden kendilerini derslerine veremediklerini s?yleyen G?ler, verilmeyen senetler y?z?nden de zor durumda kald?klar?n? ifade etti.
19 ya??ndaki Emel Yal??nkaya, dershanedeki y?k?m yap?m ?al??malar? i?in valili?e ?ik?yette bulunduklar?n? fakat kendilerine muhatap bulamad?klar?n? ifade etti. Yetkililerin konuyla, ?al??ma s?ras?nda yerde b?rak?lan istiklal mar?? ve Atat?rk portresi foto?raflar?n? g?r?nce ilgilendiklerini, valilik i?in ?nemli olan?n y?zlerce ki?inin ma?duriyetinin de?il de yerdeki iki portre oldu?unu s?yledi. Valilik yetkililerinin kendilerine dershaneyi kapatma teklifinde bulundu?unu s?yleyen Yal??nkaya, yap?lan tek ??z?m teklifinin e?itim-??retim haklar?n? ellerinden tamamen almak oldu?unu, kendilerine kalan?n ise dershane patronundan ald?klar? tehditler oldu?unu s?yledi. (Adana/EVRENSEL)
Mert ?z?elik
www.evrensel.net