G?NL?K

 • E?er T?rkiye?de olup bitenleri biraz yak?ndan izliyorsan?z?
  Klikleri? Egemenlik sava?lar?n?? Rant kap??malar?n??
  Bunlar?n i?, d?? ittifaklar?n??


  E?er T?rkiye?de olup bitenleri biraz yak?ndan izliyorsan?z?
  Klikleri? Egemenlik sava?lar?n?? Rant kap??malar?n??
  Bunlar?n i?, d?? ittifaklar?n??
  Para giri?ini ve ??k???n??
  Sonra diyelim, s?n?r boylar?nda olup bitenleri?
  Misal Ortado?u?yu?
  Payla??m hesaplar?n??
  Yani k?saca g?? ve egemenlik kap??malar?n??
  Ve biraz geriye d?n?p bakarsan?z?
  Ne zaman neler olup bitmi? anlamaya ?al???rsan?z?
  Asl?nda yak?nda neler olabilece?ini de az ?ok anlars?n?z?
  Az ?ok biliniyor art?k, kimin ne zaman nas?l tav?r alaca???
  Kimin yumu?ak karn?n?n neresi oldu?u?
  Bu topraklarda ka? y?ld?r s?ren vuru?malar var.
  Kan ?zerinden s?rd?r?len politikalar?
  Ajitasyonlar?
  ?Hain sald?r??
  ?Kan? yerde kalmayacak?
  ?Ac?l? aileye ba?sa?l???? nutuklar? var.
  Ama o nutuklara?
  ?ntikamc? ???l?klara kar??n, i?te ortada yine kan ve ?l?m var.
  Ve y?llard?r akan kan?n yaratt??? ve hep dozunun artt???, ?fke, kin, daha fazla d??manl?k, kopu?ma var?
  Peki, o ?fkelerin, artan d??manl?klar?n, duygusal kopu?lar?n kime faydas? ve kime zarar? var?
  ***
  Oysa biliyoruz ?imdi yine ?d?? g??ler? a??klamalar? yap?lacak.
  O d?? g??lerin b?lgesel planlar??
  Emperyal hesaplar? ?zerine geni? analizler ??kart?lacak.
  ?Bizi neden b?lmek istedikleri? anlat?lacak?
  Ama sonra o ?hain ve kalpsiz? d?? g??le masaya oturulacak?
  Irak?a bomba, f?ze, silah sevki i?in limanlar a??lacak?
  Hava sahas? serbest b?rak?lacak.
  ??eriye gaz.
  D??ar?da haz?r ol!
  Ki, sesini ?atalla?t?rm??? Neredeyse g?zlerinden ya? bo?anacak.
  Zorlam?? zorlam?? ancak o kadar olabilmi?!
  ?ok ?z?nt?l? oldu?unu s?yl?yor ve?
  Amerika?ya gitti?inde bu konuyu g?ndeme getirece?ini ekliyor!
  Hani sanki hi? getirmemi?!
  Hani Amerika?y? yeni ke?fetmi?!
  Hem d?? g??ler bizi b?lecek!
  Hem d?? g??ler i?i ??zecek!
  Ama i?te yine kan ve g?zya??. Yine ac?l? insanlar.
  S?rpriz de?il, bilinenler yeniden t?rmanacak.
  Meclis arbedeleri s?rpriz olmayacak; Ne de olsa final yeridir oras?.
  Ama bundan kim kazanacak?
  Tamam, birileri, klik sava??ndakiler, ranttan payla??m isteyenler nemalanacak, mevziler kazanacak.
  Peki ?lkemiz?
  Ke?ke daha sakin d?nemlerin k?ymeti bilinseydi.
  Daha g?r ses ve cesaretle bar??a ?ans istenebilseydi.
  Ke?ke, ?d?? g??lere?, Amerika?ya de?il de, bar??a ?ans verilebilseydi!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net