Kay?plara bahane haz?r

Ge?ti?imiz hafta b?t?n ma?lar? ev sahibi tak?mlar kazanm??t?. Bu hafta deplasman galibiyeti yine yok. Ancak tam 6 ekip bu kez deplasmandan 1 puan ??karmay? ba?ard?.


Ge?ti?imiz hafta b?t?n ma?lar? ev sahibi tak?mlar kazanm??t?. Bu hafta deplasman galibiyeti yine yok. Ancak tam 6 ekip bu kez deplasmandan 1 puan ??karmay? ba?ard?.
Zirve yar???n?n iddial? tak?mlar? G.Saray ve F.Bah?e?nin puan kay?plar?, hafta i?inde oynad?klar? Avrupa ma?lar?na ba?l? olarak, yorgunluk ve motivasyonsuzlukla ilintilendirildi. Haydi motivasyon konusu bir yere kadar anla??labilir ama G.Saray ve F.Bah?e d?zeyindeki tak?mlar i?in yorgunluk gerek?esi kabul edilebilir mi? O zaman bu kadar geni? bir kadroyu elde tutman?n ne anlam? var? Yorgunluk gerek?esini g?ndemden tamamen kald?rman?n zaman? gelmedi mi daha?
Ku?kusuz futbolcular a??s?ndan her ma??n motivasyonu farkl?d?r. Motivasyona do?rudan ya da dolayl? olarak etki eden pek ?ok fakt?r vard?r ve bu nedenle zaten bir sezon boyunca her ma?a ayn? motivasyon d?zeyiyle ??kman?n olana?? yoktur. Burada ?nemli olan, futbolcular?n hi?bir kar??la?mada rakiplerini k???k g?rmemeleri ve gev?ememeleridir. Rakip k???msendi?i zaman futbol her t?rl? sonuca a??k hale gelir.
Vasat Galatasaray
Lider Galatasaray, Sion moraliyle ??kt??? Kayseri deplasman?nda sezonun en vasat oyunlar?ndan birini sergiledi. Kayseri?nin sar?-k?rm?z?l?lar?, ?stanbullu renkta?lar?na g?re daha diri ve atakt?lar. Dolay?s?yla daha ?ok gol pozisyonu yakalad?lar. Feldkamp yedikleri golde kendi hatalar?n?n pay?na dikkat ?ekti. Lincoln??n rakip sahada pres alt?ndayken ?srarla topu aya??nda tutmaya ?al??mas?, sonra da kapt?rmas? ile ba?layan Kayseri kar?? ata??n?n golle sonu?lanmas?, Alman teknik adam? incitmi? belli ki. Golle sonu?lanan bu pozisyonda Galatasaray??n sa? kanat savunucusu U?ur?un, gol? atan G?khan?a ters taraftan m?dahalede bulunmaya ?al??mas? ve sonu?ta ba?ar?l? olamamas? da ?rnek g?sterilecek bir savunma hatas?yd?. Savunma oyuncular?n?n her zaman rakip ile kendi kaleleri aras?nda bulunmalar? ve topa o ?ekilde m?dahalede bulunmaya ?al??malar?, temel savunma ilkelerinden birisidir oysa. U?ur?un yanl?? pozisyon almas? ve yanl?? yerden m?dahalesi, ye?il sahalarda ?kesinlikle yap?lmamas? gerekenler? aras?ndayd?. Galatasaray gibi b?y?k hedefleri olan bir tak?mda bu t?r acemice savunma hatalar? ?a?k?nl?k veriyor. Kalenin 60-70 metre uza??nda kapt?r?lan bir topun golle sonu?lanmas?n? ?ok iyi sorgulamak ve bundan gereken dersleri ??karmak laz?m.
Bu ma?ta Galatasaray??n 2 puan kaybetti?ini de?il, 1 puan kazand???n? s?ylemek daha sa?l?kl? bir de?erlendirme olur. G.Saray??n bir tesellisi de olduk?a zorland??? kar??la?madan yenilgisizlik unvan?n? koruyarak ayr?lmas?yd?. Yukar?da da de?indi?imiz gibi Hakan ??k?r??n yorgunluk gerek?esine kat?lmak ise m?mk?n de?il. Art?k d?nyada futbolun yo?unlu?u bu. Bu yo?un tempoyu kald?rmakta zorlan?yorsan, o zaman b?y?k hedefler belirlemenin de pek bir anlam? kalm?yor.
Hovarda Fenerbah?e
Hafta i?inde ?ampiyonlar Ligi?ndeki CSKA Moskova deplasman?nda iyi bir m?cadele sergileyip 1 puan alan ve moral bulan Fenerbah?e, Manisa deplasman?nda puan kay?plar?na yenilerini ekledi. Sar?-lacivertli ekip, her ne kadar ma?tan 1 puanla ayr?lsa da, ortaya koydu?u oyun, ?nceki lig ma?lar?na g?re daha bir umut vericiydi. Rakibe oynayacak bo? alan b?rakmama konusunda Fenerbah?e sezon ba??na g?re belli bir a?ama kaydetmi?e benziyor. Fenerbah?e?ye y?nelik ele?tiriler bu kez motivasyonsuzluk ?zerinde yo?unla?t?. Bu ele?tirilere g?re sar?-lacivertli ekip, Avrupa kupalar?ndaki ma?lar ile S?per Lig?deki ma?lara ayn? motivasyon ve ciddiyetle ??km?yor, bu nedenle de k???msedi?i rakipler kar??s?nda puan kay?plar? ya??yordu.
Kimilerine g?re ise F.Bah?e?nin en b?y?k sorunu Kezman. Zico?nun bu oyuncudaki ?srar?na anlam veremeyenler, S?rp oyuncunun k?rm?z? kart g?rmesiyle rahatlad?lar. Onlara g?re Zico, Kezman konusunda tak?nt?l?yd? ve S?rp oyuncu istedi?i kadar formsuz olsun, sakat ya da cezal? olmad??? s?rece ondan asla vazge?mezdi. Kezman be?enmezlerin duas? sonunda kabul oldu. Kezman yokken i?lerin daha sa?l?kl? y?r?yece?ine inananlar, bakal?m hakl? ??kacaklar m??
Hakeme bu kez tepki yok
Be?ikta?, konuk etti?i G.Birli?i ?n?nde tek farkl? galibiyetlerine bir yenisini ekledi. 8. hafta geride kald? ama siyah-beyazl?lar?n hen?z 2 farkl? galibiyeti yok. Ertu?rul Sa?lam sezon ba??nda, yenildikleri ma?larda bile seyircilere keyif veren bir futbol oynayacaklar?n? s?ylemi?ti. ?imdilik galip geldikleri ma?larda bile tatmin edici bir oyun sergilediklerini s?ylemek m?mk?n de?il. B?y?k bir merakla bu keyif verici futbolu bekliyoruz.
Bu arada haftalard?r kendi aleyhlerine yap?lan hakem hatalar?n? g?ndeme getiren Be?ikta?l? baz? y?neticilerin, Gen?lerbirli?i?ne att?klar? golden ?nceki hakem hatas? hakk?nda da bir ?eyler s?ylemeleri gerekmez miydi? B?yle bir golle G.Birli?i Be?ikta??? yenseydi, hak(!) ve adalet(!) pe?inde ko?maktan y?lmayan y?neticiler ve menajer Sinan Engin, t?rl? komplo teorileri e?li?inde ortal??? kim bilir nas?l tozu dumana katarlard?... Ama bu hak ve adalet sava???lar?(!), bu konuda sessiz kalmay? ve hakem hatas?n? g?rmezden gelmeyi tercih ettiler nedense. Federasyonu ve MHK?y? daha dikkatli olmalar? konusunda uyarmad?klar?na, ?Tak?m? ligden ?ekeriz? ?antaj?na ba?vurmad?klar?na g?re, demek ki di?er tak?mlar?n can?n? yakan hakem hatalar? onlar? pek ilgilendirmiyor, hak ve adaleti yaln?zca kendileri i?in istiyorlar.
Sivas f?rsat tepti
Sezonun fla? ekibi Sivas, ba?kent deplasman?nda ilk yar?s?n? 2-0 ?nde kapad??? kar??la?mada, A.G?c? ile 2-2 berabere kal?nca liderli?e y?kselme f?rsat?n? tepmi? oldu. Yine de zorlu A.G?c? deplasman?ndan 1 puan ??karmas?, Sivas??n istikrarl? grafi?ini s?rd?rd???n? g?steriyor.
8. hafta sonunda, Konya ilk galibiyetini ?stanbul Belediye ?n?nde al?rken, evinde Denizli ile gols?z berabere kalan Ankara, ligde 3 puanla tan??mayan tek tak?m olarak kald?.
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net