F.Bah?e?ye yeni bir ABD?li

Basketbol Ligi?nin g??l? ekiplerinden Fenerbah?e ?lker, NBA tak?mlar?ndan San Antonio Spurs?da forma giyen ABD?li James White ile 4 y?ll?k s?zle?me imzalad?.
White, Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad? bas?n toplant? odas?nda ...


Basketbol Ligi?nin g??l? ekiplerinden Fenerbah?e ?lker, NBA tak?mlar?ndan San Antonio Spurs?da forma giyen ABD?li James White ile 4 y?ll?k s?zle?me imzalad?.
White, Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad? bas?n toplant? odas?nda d?zenlenen ve Fenerbah?e Kul?b? Genel Sekreteri Vedat Olcay ile Fenerbah?e ?lker Basketbol ?ube Direkt?r? Nedim Karaka???n da haz?r bulundu?u t?rende kendisini 4 y?ll???na sar?-lacivertli renklere ba?layan s?zle?meyi imzalad?.
Genel Sekreter Vedat Olcay, imza t?reni sonras? yapt??? a??klamada, futbolda oldu?u gibi basketbolda da Avrupa?daki iddialar?n?n s?rmesi a??s?ndan basketbol ?ubesini g??lendirmeyi hedeflediklerini s?yledi.
Teknik heyetin de ?ok istedi?i White?? kadrolar?na katt?klar?n? ifade eden Olcay, ?Teknik heyetimiz, White??n tak?ma katk?da bulunaca??na inan?yor. Basketbolda T?rkiye?de oldu?u gibi Avrupa?da da ba?ar?l? olaca??z? dedi.
Basketbol ?ube Direkt?r? Nedim Karaka? ise, Kul?p Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m ve y?netime verdikleri destek nedeniyle te?ekk?r ederken, ?Y?netimimiz t?m bran?larda ?ampiyonlu?u planl?yor. White??n bize uzun y?llar hizmet edece?ine inan?yoruz? diye konu?tu.
Karaka?, neden uzun s?reli s?zle?me imzalad?klar? sorusuna, ?Y?netimimiz uzun y?llar? kapsayan bir program yapt?. 2010 veya 2011?de Avrupa?da final oynamak istiyoruz. Her y?l gelen giden oyuncuyla ba?ar?l? olamayaca??m?z? d???n?yoruz ve uzun vadeli anla?malar yap?yoruz? diye yan?t verdi.
White: Heyecanl?y?m
James White da T?rkiye?de bulunmaktan dolay? ?ok heyecanl? ve mutlu oldu?unu belirterek, ?Kariyerime burada devam etmek istiyorum. T?rk basketbolseverlere g?zel ma?lar izletece?imizi d???n?yorum? dedi.
1982 do?umlu ve 2.01 metre boyundaki James White, ge?en y?l San Antonio Spurs?da 6 ma?ta 22.8 dakika ortalama oynama s?resine, 8.3 say?, 3.3 ribaunt, 0.8 asist, 0.5 top ?alma istatistiklerini s??d?rd?.
2006 y?l?nda Portland Trail Blazers tak?m? taraf?ndan 2. tur 31. s?rada se?ilen James White, daha sonra Indiana Pacers?a takas oldu. Bu tak?mla 2 y?ll?k s?zle?me yapan White??n, 30 Ekim 2006?da Pacers ile ili?i?i kesildi. 3 Kas?m?da San Antonio Spurs ile s?zle?me imzalayan White, sezonu Geli?im Ligi (NBDL) tak?mlar?ndan Austin?de tamamlad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net