Oyuncak yapmay? ??renen ?ocuklar belgesele ta??nd?

Ba?ak K?lt?r ve Sanat Vakf? (BKSV) ve Diyarbak?r Sur Belediyesi?nin ge?ti?imiz y?l ortakla?a y?r?tt??? ?Kendi Oyunca??n? Kendin Yap? projesi belgesele ta??nd?. Proje ile ayn? ad? ta??yan belgeselin,...


Ba?ak K?lt?r ve Sanat Vakf? (BKSV) ve Diyarbak?r Sur Belediyesi?nin ge?ti?imiz y?l ortakla?a y?r?tt??? ?Kendi Oyunca??n? Kendin Yap? projesi belgesele ta??nd?. Proje ile ayn? ad? ta??yan belgeselin, Naz?m Hikmet K?lt?r Merkezi?nde yap?lan g?sterimini ilk projenin ?stanbul aya??na kat?lan ?ocuklar da izledi.
Ge?ti?imiz y?l ?stanbul ve Diyarbak?r gibi g???n ve yoksullu?un yo?un ya?and??? iki ?ehirde, oyuna ve oyunca?a ula?ma imkan? bulamayan ?ocuklar?n, oyuncaklar?n? kendilerinin yapmalar?n? ve yarat?c?l?klar?n? art?rmay? ama?layan proje kapsam?nda, 9-13 ya? aras?ndaki 180 ?ocuk kendi oyuncaklar?n? yapma f?rsat? buldu. Y?netmenli?ini, ayn? zamanda projenin g?n?ll?lerinden Ressam-Heykelt?ra? Sibel Akkulak??n yapt??? belgesel, ?ocuklar?n ?Sihirbaz olsayd?n ilk ne yapmak isterdin? sorusuna verdikleri ?oyuncak? yan?t?yla ba?l?yor. Yoksullu?un erken b?y?terek birer k???k ?abi-baba? ya da ?abla-anne?ye d?n??t?rd??? ve ?o?u ?al??mak zorunda oldu?u i?in asl?nda oyun oynamaya da zaman bulamayan ?ocuklar, ?Ne istersin? ya da ?Ne olmak istersin?sorular?na, s?rd?rd?kleri ya?am ko?ullar?na uygun yan?tlar veriyorlar.
Ya?amlar?n? hangi ko?ullarda s?rd?rd?klerine ili?kin ipu?lar?n?n yine ?ocuklar?n a??z?ndan verildi?i belgesel, ?ocuklar?n ya?ad?klar? yoksul mahallelerden g?r?nt?leri de i?eriyor. ?zleyenlerin be?enisini kazanan begelesel g?sterimi sonras?nda BKSV Y?netim Kurulu Ba?kan? ?ahhan?m Kanat ile Y?netmen Sibel Akkulak, belgesel ve projeye ili?kin bilgiler verdiler. Belgeselle ?ocuklar?n ya?ad?klar? sorunlar?, d?nyay? alg?lama bi?imlerini, umutlar?n? ve gelece?e y?nelik d???ncelerini kamuoyu ile payla?may? ama?lad?klar?n? belirten Y?netmen Sibel Akkulak, g?? ?ocuklar?n?n ya?ad?klar? sorunlara dikkat ?ekmek istediklerini ifade etti.
?Kendi oyunca??n? kendin yap? projesi ?stanbul?da sona ererken, Diyarbak?r Sur Belediyesi taraf?ndan a??lan ouyncak at?lyesinde ?ocuklar, g?n?ll?lerin katk?lar?yla oyuncak yapmay? s?rd?r?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net