RAMP I?IKLARI

 • Toplumsalla?ma bilincini yeterince i?selle?tirememi? insanlar?n kurduklar? ili?ki bi?iminde maraza ve travma, hayata dahil bir ger?eklik olarak hep yan? ba??m?zda var olagelmi?tir.


  Toplumsalla?ma bilincini yeterince i?selle?tirememi? insanlar?n kurduklar? ili?ki bi?iminde maraza ve travma, hayata dahil bir ger?eklik olarak hep yan? ba??m?zda var olagelmi?tir. G?ndelik hayat?n s?radanl??? ve ak??kanl??? i?inde g?ven, dayan??ma ve sevgi ?retiminden yoksun b?rak?lm?? insan kalabal?klar?, daha iyi bir hayat kurma idealinde olan ve gelece?e g?venle bakmaya ?al??an s?ra d??? insan?n ya?am?n?, ?iddet ve tacizle s?rekli tehdit eder. Bu ?iddet ve tehdit kimi zaman i?yerinde, kimi zaman okulda, sokakta, kimi zaman da aile bireyleri aras?nda farkl? ?l?ekte kendini hissettirir. Bazen hi? olmad?k bir zamanda yan? ba??n?zda bulunan, akl?na ve duygular?na g?vendi?iniz bir kimsenin taciz, cebir ve ?iddetine maruz kalabilirsiniz; hatta bu sizin e?iniz, baban?z, karde?iniz, a?abeyiniz, patronunuz ya da m?d?r?n?z de olabilir.
  Bu kan?ksanm?? ger?ekli?in ?nlenemez y?kseli?i, bir ba?ka d?zlemde ve farkl? bir sorgulama ba?lam?nda Oyun At?lyesi?nin ramp ???klar?na ta??n?yor.
  Kurulu?undan bu yana insana, hayata ve ger?e?e farkl? tarz ve ?sluplarla yakla?an metinleri b?y?k titizlik ve samimiyetle seyircisiyle bulu?turan Oyun At?lyesi, yeni sezona gen? Frans?z yazar? Eric-Emmanuel Schmitt?in evlilik kurumunu modern bak?? a??s?yla gereksizle?tirdi?i ?Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler? adl? iddial? bir oyunla seyirci kar??s?na ??k?yor.
  Entelekt?el bir ?iftin 15 y?ll?k evlilik s?recinin tart???ld??? ve taraflar?n tan?d?k c?mlelerle birbirlerine y?klendikleri oyunun y?netmenli?ini Kemal Aydo?an yap?yor.T?rkiye seyircisiyle ilk defa bulu?an oyunun ?evirisi ?ehsuvar Akta??a, sahne tasar?m? Bengi G?nay?a, ???k tasar?m? ise ?rfan Varl??ya ait.
  Haluk Bilginer ve Vahide G?rd?m??n birlikte oynad?klar? oyunun m?zi?i ise yapt??? tiyatro m?zikleriyle ses getiren ve her t?r oyuna b?y?k bir yetenekle melodi ?reten Tolga ?ebi?ye ait.
  Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler?de olay ?rg?s? k?saca ??yle: Yazarl?kla u?ra?an Jily ve ressam kar?s? Lisa, ortalaman?n ?st? bir ya?am s?rerler, ancak zamanla kad?nda bir hezeyan haline gelen ku?ku ve g?vensizlik belirtisi, kocas?n? ?ld?rme eylemine kadar gider. Kad?n biriktirdi?i ku?kular?n? on be? y?l boyunca i?ine atar ve e?iyle konu?maman?n ya da konu?amaman?n getirdi?i ileti?imsizlikle kendine, e?ine ve evlili?ine yabanc?la??r. Art?k hi?bir s?z ve tav?r ona sahici gelmemektedir. Aksine, e?i d?r?st ve i?tendir, ancak duygular?n? anlatmakta zorlan?r ve bunu sadece tav?r olarak yans?tmaktad?r. Kad?n?n i?ine att??? ku?kular, i?inde kurda d?n???r ve bu kurtlar kendiyle beraber evlili?ini de yemektedir. Bir ak?am kocas? eve gelmi? ve koltu?unda gazete okurken kad?n metal bir heykeli arkadan kocas?n?n kafas?na indirir.
  Modern ve entelekt?el bir ?iftin ?zerinden tart???lan evlilik kurumu, Y?netmen Kemal Aydo?an??n sade ve anla??l?r bir reji yorumuyla seyirci kar??s?na ??kar?l?yor. Aydo?an yorumunda, kad?n ve erkek aras?ndaki ili?kinin t?m boyutlar?n? b?t?n detaylar?yla nesnel bir yakla??mla sahneye aktar?yor. Ancak oyundan (yazardan kaynakl? oldu?unu d???nd???m) kad?na fazla y?klenildi?i gibi bir izlenim ediniliyor. ??nk? erkek daha masum, kad?n ise hastal?klar b?t?n? olarak yans?lan?yor ve her t?rl? sorunun m?sebbibi olarak g?steriliyor.
  Jily?de izledi?imiz deneyimli oyuncu Haluk Bilginer, hemen her oyunda oldu?u gibi yorumlad??? rol? abart?ya ka?madan, y?llar?n birikiminden s?zd??? ak?l ve h?ner dolu yetenek b?t?nl??? ile seyirciye aktar?yor. Bilginer, oyunculu?u ile metni canl? tutarak olay?n ak???n? ve izlenmesini kolayla?t?rarak anla??l?r olmas?n? sa?l?yor. Oyunun her a?amas?nda ak?l ve duygu dengesini b?y?k bir ?zenle koruyan Bilginer, oyunculu?u ile g?z doldurmaya devam ediyor.
  Lisa rolun? yans?layan Vahide G?rd?m, son y?llarda sahnelerden uzak kalmas?n?n verdi?i heyecanla ??k?yor sahneye. G?rd?m, sahnede duygusal olarak gelgitler ya?ayan ve hastal?kl? bir tav?rla on be? y?ll?k ili?kisini sorgulayan kad?n kimli?ini yorumlarken, sakin ama i?ten bir oyunculuk ?rne?i veriyor. Sesi ve tavr?n?n uyumuyla sempatik bir foto?raf veren G?rd?m??n oyunculu?unu art?k daha ?ok sahnelerde s?namas?n?n, var olan potansiyelini de?erlendirmek a??s?ndan ?nemli olaca?? kan?s?nday?m. Bengi G?nay??n sahne tasar?m?, mekan atmosferini birebir yans?lamak anlam?nda ?nemli bir i?levi yerine getiriyor. Sade bir yorumla kotar?lan tasar?m, renk, bi?im ve desen olarak anlat?m? g??lendiriyor ve g?z dolduruyor. Oyunda ayr?ca, Tolga ?ebi?nin m?zi?i ve ?rfan Varl??n?n ???klar?, b?t?n?n par?alar? olarak reji yorumuna ?nemli katk?lar sunuyor.
  Oyun At?lyesi bu sezonda da tiyatro sanat?n?n ciddi ve nitelikli oyunlar?n?, toplumsal duyarl?l?klar ba?lam?nda ve yerelinde, sorunlar? dikkate alarak yorumlayarak seyircisine ula?t?rmay? hedefliyor. Tiyatro sanat?n?n iyiden iyiye g?zden d???r?ld???, itibar kaybettirildi?i, tiyatro salonlar?n?n y?k?ld??? ve ba?ta siyasal iktidar odaklar? olmak ?zere, kimi ?ah?s ve kurumlar taraf?ndan tiyatronun gereksiz ve ge?ersiz bir sanat dal? olarak alg?lat?lmak istendi?i bir ortamda, bu en k?kl? sanat?n lokal d?zeyde de olsa yayg?nla?mas? i?in samimiyet ve i?tenlikle emek harcayan; ba?ta Haluk Bilginer olmak ?zere, Kemal Aydo?an ve t?m ekibi sayg? ile selamlamak gerekiyor.
  Metin Boran
  www.evrensel.net