?talya'da i??iler emeklilik i?in sand?k ba??nda

?talya'da Romano Prodi ba?bakanl???ndaki h?k?metin, emeklilik ya??n? 58'den 61'e ??karmay? planlamas?; d?n i??ilerin onay?na sunuldu. Sald?r? program?, bir ?nceki Silvio Berlusconi ba?bakanl???ndaki h?k?met taraf?ndan haz?rlanm??t?.


?talya'da Romano Prodi ba?bakanl???ndaki h?k?metin, emeklilik ya??n? 58'den 61'e ??karmay? planlamas?; d?n i??ilerin onay?na sunuldu. Sald?r? program?, bir ?nceki Silvio Berlusconi ba?bakanl???ndaki h?k?met taraf?ndan haz?rlanm??t?. Yasa, daha ?nce i??iler taraf?ndan reddedilmesine ra?men, Ba?bakan Prodi, sald?r? program?n? "yumu?atarak" hayata ge?irmeyi planl?yor. Oylama bug?n de devam edecek.
?talya tarihinde bir ilk olan referandum d?n sabah erken saatlerde se?im b?rolar?nda, i?yerlerinde, fabrikalarda ve sendika merkezlerinde kurulan sand?klara at?lan oylarla ba?lad?. ?ar?amba g?n? ??len saatlerine kadar devam edecek referanduma, 15 milyon i??i ve memurun yan? s?ra ??rak ve i?sizlerin de kat?lmas? bekleniyor.
Prodi'nin kaderi
???ilerin oyuna sunulan "Emeklilik Reform Plan?" ayn? zamanda h?k?metin de kaderi anlam?na geliyor. Prodi h?k?metinde yer alan Kom?nist Parti, reforma kesinlikle onay vermeyece?ini ve gerekirse h?k?metten ayr?labilece?ini ilan etti. H?k?metin liberal orta?? ise paketin oldu?u gibi onaylanmas?n? istiyor. Siyasi g?zlemciler, oylamada emeklilik ya??na kar?? bir karar?n ??kmas? durumunda, Prodi'nin ba?bakanl?ktan istifa edebilece?ini de belirtiyor.
Prodi taraf?ndan "elden ge?irilen" yasan?n i?eri?i de?i?tirilmezken, emeklilik ya??n?n 61'e ??kar?lmas? a?amalara ba?land?. Prodi, ?talya'daki emeklilik ya??n?n, di?er Avrupa ?lkelerine g?re "?ok d???k" oldu?unu ileri s?rerek art?r?lmas?n? talep ediyor.
Toplam 30 ayr? se?im sand???nda kullan?lacak oylar konusunda sendikalar da b?l?nm?? durumda. Sa?c? sendikalar?n ?o?u emeklilik paketinin "oldu?u gibi" kabul edilmesini istiyor. Solcu-H?ristiyan ?izgideki CISL ve h?k?met ?izgisindeki UIL, reform yanl?s? bir tutum ald?. ?lkenin en b?y?k i??i sendikas? olan CGIL ise reforma a??ktan kar?? ??k?yor ve i??ileri "hay?r" oyu kullanmaya ?a??r?yor.
?talyan bas?n?nda yer alan haberlere g?re, i??iler aras?nda emeklilik ya??n?n y?kseltilmesine kar?? ??kanlar?n oran? ?ok daha y?ksek. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net