D?nya Che?yi an?yor...

Ernesto ?Che? Guevara ?l?m?n?n 40. y?l?nda, ba?ta Latin Amerika olmak ?zere t?m d?nyada an?l?yor. Efsanevi devrimcinin ?l?m?ne ili?kin ara?t?rmalar yapan bir Paraguayl? ise d?nemin cunta liderlerinin Che?yi ?ortadan kald?rmak? i?in anla?t?klar?n? ortaya ??kard?.


Latin Amerika?n?n efsanevi devrimci lideri Ernesto ?Che? Guevera, Bolivya?da katledili?inin 40. y?l?nda t?m d?nyada an?l?rken, Paraguayl? ara?t?rmac?, Guevera?n?n ?ld?r?lmesinde d?nemin Latin Amerikal? diktat?rlerinin do?rudan parma?? bulundu?unu ortaya ??kard?.
Ara?t?rmac? Martin Almada?ya g?re Latin Amerika?da 1960?lardaki ABD destekli cunta y?netimleri, Che Guevera?y? yakalamak i?in ?i?birli?i? yapt?. Paraguay, Brezilya, Bolivya ve Arjantin?deki Amerikan destekli askeri y?netimlerin, Che?nin yakalanmas? ve katledilmesi konusunda i?birli?i yapt???n?n belgelerle ?sabit? oldu?unu belirten Almada, ?1966?da bir?ok ?lkede askeri idarenin ba?ta oldu?u Latin Amerika?da Che?n?n varl???n?n, askeri y?netimleri rahats?z etti?ine? dikkat ?ekti.
Che?nin, askeri y?netimlerin Latin Amerika?da 1960?l? y?llarda muhaliflerine kar?? y?r?tt??? ortak ?Condor Operasyonu? dahilinde yakaland??? ve katledildi?i ifade edilirken, Almada, ?Belgelerde, Che?nin Victoria dos Palmares?e do?ru deniz yoluyla gitti?i ve ?g?revde? oldu?u ifade ediliyordu? diye aktard?.
Che i?in...
Bu arada 1967?de CIA ajanlar? ve Bolivya askerlerince yakalan?p katledilen Che, ?l?m?n?n 40. y?l?nda da unutulmad?.
Efsanevi devrimcinin ?birinci evi? Arjantin?de Che ad?na d?zenlenen festivaller d?n ba?lad?. ??kinci evi? K?ba?da ise mezar? ba??nda an?ld?. K?ba?da Che?nin ?ok sevmesi nedeniyle efsanevi devrimci ad?na bir satran? turnuvas? da d?zenlenecek.
?te yandan Che?nin yakalan?p katledildi?i Bolivya?da ise halk, Guevera?n?n katledildi?i La Higuera?da topland? ve Ernesto?yu and?. Anmaya Devlet Ba?kan? Evo Morales de kat?ld?. Meksika?da da benzer kutlamalar yap?l?rken, ba?kentin metro hatt? Che portreleriyle s?slendi. Venez?ella?da da Hugo Chavez?in kat?l?m?yla Pico del Aguila?da anma d?zenlenecek.
The Guardian gazetesinde yer alan ?Che ile d?nya turu? sayfalar?nda ise efsanevi devrimcinin, Suriye?de Devlet Ba?kan? Be?ar Esad??n posterleriyle yan yana g?r?nt?lerinden ABD?de g?? yasalar?n? protesto eden g??menlerin Che resimlerinden kendilerine, pelerine de?in bir?ok g?r?nt?s?ne yer verildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net