T?rkiye halen a??klama bekliyor

?srail?in, Suriye hava sahas?n? T?rkiye topraklar?n? kullanarak ihlal etmesine kar??l?k, Tel Aviv?den kerhen ?a??klama? isteyen Ankara, D??i?leri Bakan??n?n ?srail ziyareti s?ras?nda da bu tavr?n? s?rd?rd?.


?srail?in, Suriye hava sahas?n? T?rkiye topraklar?n? kullanarak ihlal etmesine kar??l?k, Tel Aviv?den kerhen ?a??klama? isteyen Ankara, D??i?leri Bakan??n?n ?srail ziyareti s?ras?nda da bu tavr?n? s?rd?rd?.
Ortado?u temaslar?n? s?rd?ren T?rkiye D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ?srail?de Cumhurba?kan? ?imon Peres ve mevkida?? Livni Tzipi ile bir araya geldi. Temaslar? s?ras?nda, 6 Eyl?l?de ?srail sava? u?aklar?n?n Suriye sald?r?s?yla ilgili bir a??klama bekledi?ini ifade eden Babacan, ?Ne ve neden yap?ld? bunun cevab?n? almay? umuyorum? demekle yetindi.
?srail?in, Suriye?ye, T?rkiye ordusundan ald??? istihbaratlarla sald?rd??? iddia edilmi?ti. Konu, Babacan??n Suriye temaslar?nda da g?ndeme gelmi?, ancak T?rkiye D??i?leri Bakan? iddialar? yalanlam??t?.
T?rkiye?nin Ortado?u b?lgesinde t?m ?lkelerle ili?kileri olan, hepsiyle konu?up g?r??ebilen bir ?lke oldu?unu belirten Babacan, ?Belki b?lgede bunu yapabilen tek ?rnek T?rkiye...? dedi. Diyalog telkininde bulunan Babacan, ?Ziyaretlerinin amac?n?n, T?rkiye ile bu ?lkelerin ikili ili?kilerinin geli?tirilmesi ve b?lgesel sorunlar?n tart???lmas? oldu?unu? belirtti.
Suriye ziyaretinin ?ok verimli ge?ti?ini belirten Ali Babacan, Suriye lideri Be?ar Esad ve h?k?metinin bar?? konusunda yap?c? bir rol oynad???n? g?rmekten memnun oldu?unu belirtti. Babacan, ayr?ca Cumhurba?kan? G?l ad?na Peres?i T?rkiye?ye davet etti. Peres de, davete te?ekk?r ederek ilk f?rsatta gelmeyi umdu?unu kaydetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net