Talabani, Irak par?alans?n istiyor

Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, Irak??n etnik temelde b?l?nmesinin ?Irak??n toprak b?t?nl???n? sa?layaca??n?? iddia etti ve ??lkesinin, gev?ek bir federatif yap? i?inde 3 b?lgeye ayr?lmas?n? ?ng?ren ABD Senatosu tasar?s?na ...


Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, Irak??n etnik temelde b?l?nmesinin ?Irak??n toprak b?t?nl???n? sa?layaca??n?? iddia etti ve ??lkesinin, gev?ek bir federatif yap? i?inde 3 b?lgeye ayr?lmas?n? ?ng?ren ABD Senatosu tasar?s?na destek verdi?ini? a??klad?. Tasar?n?n uygulanmas? halinde ?lkedeki birlik ve b?t?nl???n ?daha da peki?ece?ini? de ileri s?ren Talabani, CNN?e yapt??? a??klamada da, ?100 bin ABD askerinin, 2008 sonunda Irak?tan ?ekilebilece?ini? belirtti. ?ekilmenin h?z?n?, ABD?li komutanlar?n belirleyece?ini s?yleyen Talabani, ??n?m?zdeki y?l?n sonlar?nda ABD ordusunun b?y?k b?l?m?n?n, ABD?ye geri d?nmesi san?r?m m?mk?n? dedi.
Ba?dat: Kusur, paral? askerlerin
Ba?dat ise, g?venlik ?irketi Blackwater?da ?al??an korumalar?n Ba?datl? sivilleri ?ld?rd??? su?lamas?yla a??lan soru?turmay? tamamland?. Konuya ili?kin raporda, ?katliamda ?ld?r?len sivil say?s?n?n daha ?nce a??kland??? gibi 11 de?il, 17 Irakl? oldu?u? belirtilirken, paral? askerlerin ?kas?tl? olarak adam ?ld?rmekle? su?land?klar? kaydedildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net