Ankara?da ter?r zirvesi

Bakanlar Kurulu d?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda toplanarak, ?ter?r?? konu?tu. Toplant?n?n hemen sonras?nda da Cumhurba?kan? Abdullah G?l ba?kanl???nda, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t ve Ba?bakan ...


Bakanlar Kurulu d?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda toplanarak, ?ter?r?? konu?tu. Toplant?n?n hemen sonras?nda da Cumhurba?kan? Abdullah G?l ba?kanl???nda, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t ve Ba?bakan Erdo?an??n kat?l?m?yla K??k?te ?ter?r zirvesi? yap?ld?.
Bakanlar Kurulu?nda konu?ulanlara ili?kin a??klama yapan Ba?bakan Yard?mc?s? ve H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek, ilk g?ndemlerinin ??z?c? ter?r olaylar?? oldu?unu s?yledi. K??k?teki zirvenin konusunun da ?ter?r? oldu?unu, ayr?ca Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?nun bug?n Erdo?an ba?kanl???nda toplanaca??n? belirten ?i?ek, ?Asl?nda s?z?n bitti?i bir konuyu konu?uyoruz? dedi. ?Ter?r??n T?rkiye?de ve b?lgede devletin bir sorunu olarak devam etti?ini, al?nmas? gereken ne tedbir varsa almaya ?al??t?klar?n? kaydeden ?i?ek, ?H?k?metin kararl?l??? s?r?yor. Devletin birli?i, milletin b?t?nl??? i?in al?nmas? gereken ne tedbir varsa al?yoruz? dedi.
?i?ek, ?S?n?r ?tesi operasyon? ile ilgili soru ?zerine, ter?r?n T?rkiye?de ?ok konu?uldu?unu, ?zellikle b?yle ?z?c? olaylar?n ard?ndan medyada da herkesin g?r?? belirtti?ini s?yledi. ?i?ek, ?Bug?ne kadar insan akl?n?n alabilece?i her t?rl? tedbiri, T?rkiye Cumhuriyeti h?k?metleri alm??t?r? diyerek, ?nemli olan?n ne tedbir al?n?rsa sonuca daha erken ula??laca?? oldu?unu s?yledi. ?i?ek, ?Fayda getirecekse bu da dahil her t?rl? tedbir al?n?r? diyerek s?n?r ?tesi operasyonu da konu?tuklar? mesaj? verirken, siyasi irade a??s?ndan bir eksikli?in s?z konusu olmad???n? vurgulad?.
TMYK?y? bekleyin
S?n?r ?tesi harekat i?in ?Tezkere? gerekip gerekmedi?inin sorulmas? ?zerine de ?i?ek, bug?n yap?lacak Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?nu (TMYK) kastederek, ?Yar?n? bir bekleyin, yar?n ?ok uzak de?il? diye konu?tu. ?i?ek, alacaklar? tedbirlerde bir teredd?tleri olmad???n?, ?nemli olan?n sonuca olumlu mu, olumsuz mu etki edece?i oldu?unu s?yledi.
Bakanlar Kurulu, memur maa?lar?na yap?lacak zamm? da g?r??t?. Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu?nun toplu g?r??mede gelinen sonu?lara ili?kin bilgi verdi?i Bakanlar Kurulu, nihai karar? bug?n toplanacak YPK toplant?s?na b?rakt?. (Ankara/EVRENSEL)

Baykal?dan ?DTP?lileri tutuklay?n? ?nerisi

CHP lideri Deniz Baykal, DTP?lilerin Meclis?te bulunmas?n? olumlu bulup bulmad??? sorusuna ??spanya?da ter?rle ili?i?ini kesmeyen siyasiler tutuklanm??t?r? diye yan?t verdi.
NTV?ye konu?an CHP Genel Ba?kan?, son sald?r?lar?n ard?ndan, h?k?meti ter?rle m?cadelede yetersiz politika izlemekle su?lad?. H?k?metin yap?s?n?n ter?re kar?? etkin ?nlem almaya uygun olmad???n? savunan Baykal, ?H?k?metin tavr? konusunda ?mitli de?ilim? dedi.
Erdo?an??n ?Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? George Bush?la konuyu g?r??ece?im? a??klamas?na da sert tepki g?sterdi ve ?Daha 10 g?n ?nce ABD?deydi. Bush?la g?r??mek yerine aile saadeti ya?ad?? diye konu?tu.
DTP?liler i?in ?spanya benzetmesi
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, DTP?nin Meclis?te yer almas?n? bu s?re?te olumlu bulup bulmad??? y?n?ndeki bir soruya ise ??spanya?da ter?rle ili?i?ini kesmeyen siyasiler tutuklanm??t?r? diye yan?t verdi. Baykal, bayramda DTP?lilerle g?r???p g?r??meme konusunda ise ?Program?m?z hen?z belli de?il ama bizde yanl?? olmaz? dedi.
Baykal medyada baz? yay?nlar?n ter?r sald?r?lar? konusunda duyars?z kald???n? belirterek ?D?n ak?am ?ok say?da vatanda??m?z arad?lar. Televizyonlarda e?lence programlar?n?n o saatlerde aynen devam etti?inden yak?nd?lar. Ger?ekten sa?l?ks?z bir tablo var? ?eklinde konu?tu.
?Referanduma ihtiya? yok?
Deniz Baykal, yap?lacak referandum i?in acil bir ihtiya? olmad???n?, zaten geni? ?apl? bir anayasa de?i?ikli?inin g?ndemde oldu?unu belirterek, ?Bu konu o zaman ??z?lmeli. Cumhurba?kan??? problemi yok. Bu referandumu gerektiren acil bir ihtiya? yok. Tekrar 200 trilyon para harcay?p, T?rkiye?yi alay konusu haline getirip, tutars?z bu dayatmay? ?ne s?rmenin gere?i var m?? diye sordu.
?Referandum derhal iptal edilmeli? diyen Baykal ?Di?er muhalefet partileri de bu yanl???n sorumlulu?unu payla?mamal?d?r. Biz payla?mayaca??z? dedi.

Mesaj ya?d?

??rnak?ta 13 askerin ya?am?n? yitirmesinin ard?ndan k?nama mesaj? ya?d?. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t?a ba?sa?l??? mesaj? g?nderdi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, B?y?kan?t?? telefonla arayarak olayla ilgili bilgi ald? ve ba?sa?l??? dileklerini iletti.
MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, s?n?r ?tesi operasyonun me?ru hale geldi?ini iddia ederek, ?Gerek duyulmas? halinde, yap?lacak s?cak takibin s?n?r ?tesini de kapsayacak ?ekilde ve izin almaks?z?n icra edilmesi art?k me?ru hale gelmi? bulunmaktad?r. Hi?bir ortakl?k veya i?birli?i mazereti bir tek vatan evlad?n?n hayat?ndan daha k?ymetli say?lamaz? dedi.
DSP Ba?kanl?k Kurulu, bir bildiri yay?nlayarak k?nad?. DSP Ba?kanl?k Kurulu?ndan yap?lan a??klamada, ?Irak dahil hi?bir kom?usunun topra??nda g?z? olmayan T?rkiye, uluslararas? hukuktan do?an s?cak takip hakk?n? daha fazla gecikmeden kullanmal?d?r? denildi.
T?rk-?? Y?netim Kurulu, Y?ksek??retim Kurulu (Y?K), T?rkiye Harp Malul? Gaziler, ?ehit Dul ve Yetimleri Derne?i, T?rkiye ??veren Sendikalar? Konfederasyonu, (T?SK) ve D?SK yapt?klar? a??klamalarla olay? k?nayarak, ba?sa?l??? diledi.
www.evrensel.net