Y?cel Sayman: ?nsan? merkeze alan bir anayasaya ihtiya? var

?stanbul Ticaret ?niversitesi ??retim ?yesi Avukat Y?cel Sayman, Zonguldak K?lt?r ve E?itim Vakf? (ZOKEV) taraf?ndan d?zenlenen ?Nas?l Bir Anayasa? ba?l?kl? s?yle?ide yapt??? konu?mada, haz?rlanan anayasa tasla??n?n ...


?stanbul Ticaret ?niversitesi ??retim ?yesi Avukat Y?cel Sayman, Zonguldak K?lt?r ve E?itim Vakf? (ZOKEV) taraf?ndan d?zenlenen ?Nas?l Bir Anayasa? ba?l?kl? s?yle?ide yapt??? konu?mada, haz?rlanan anayasa tasla??n?n kurgusunun mevcut anayasa gibi bozuk oldu?unu s?yledi. Yap?lmak istenenin herkesin kendini i?inde bulaca?? yeni bir toplum s?zle?mesi olmad???n? belirten Sayman, ?AKP H?k?meti, liberal ekonominin ihtiya?lar?yla ba?ta t?rban olmak ?zere kendi ihtiya?lar?n? temel alan bir anayasa haz?rlatm??. Bunu ele?tirmek ayn? toplum kurgusu ?zerinde konu?mak demektir. Yap?lmas? gereken birlikte ya?ayabilece?imiz bir toplum kurgusunu hedefleyen yeni bir metin haz?rlamakt?r? dedi.
Maden M?hendisleri Odas? Zonguldak ?ubesi?nde ger?ekle?en s?yle?ide Sayman, insan? di?er canl?lardan ay?ran en temel fark?n kendi g?c?, birikimi ve deneyimiyle, kendi maddi ve manevi varl???n? geli?tirme, kaderini tayin etme yetisine sahip olmas? oldu?unu dile getirerek, ?Bu yetinin g?vence alt?na al?nmas? gerekir. Ancak bu yetiyi g?vence alt?na alan, insan?n maddi-manevi varl???n? korumay? ve geli?tirmeyi ama?layan anayasaya insan odakl? denilebilir? dedi.
Tasla?? haz?rlayanlar?n s?k?a vurgu yapt?klar? Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin 60 y?l ?nce haz?rlanm?? geri bir metin oldu?unu s?yleyen Sayman, ?Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi so?uk sava??n ideolojik bir unsuru olarak, Bat? de?erlerinin propagandas? i?in yaz?lm??t?r ve art?k bug?n eskimi?tir. Esas olarak Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi de al?namaz. A?HM ??l??l?l?k?, ?gereklilik? gibi kavramlarla insan? ?zg?rl?klerine yabanc?la?t?r?yor. Ancak A?HM?in i?tihat kararlar?ndan yararlan?labilir. Ne yaz?k ki i?tihat kararlar?na da taslakta en k???k bir vurgu bile yok? dedi.
Esas olan?n cumhuriyet de?il demokrasi olmas? gerekti?ini de s?yleyen Sayman, ?T?rkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir demek, hi?bir ?ey ifade etmez. Bu cumhuriyetin tan?m?n?n yap?lmas? gerekiyor. Bu yap?lmad??? i?in zaman zaman demokratik toplumun gerekleriyle cumhuriyet kavram?n?n ?at??mas?na tan?k oluyoruz. Onun i?in yeni bir toplum s?zle?mesini insan? merkeze alan bir tasar?mla, ?zg?rl?k ve haklar?n hi?bir bi?imde s?n?rland?r?lamayaca?? ilkesine sahip olarak haz?rlamal?, bunun m?cadelesini vermeliyiz? dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)
www.evrensel.net