?Yeni ?eyleri gen? a??zlar s?ylemeli?

Ge?ti?imiz g?nlerde CHP MYK ve PM ?yeli?inden istifa eden CHP ?zmir Milletvekili O?uz Oyan bir bas?n toplant?s? ile istifas?n?n nedenlerini ve partiye ili?kili g?r??lerini anlatt?.


Ge?ti?imiz g?nlerde CHP MYK ve PM ?yeli?inden istifa eden CHP ?zmir Milletvekili O?uz Oyan bir bas?n toplant?s? ile istifas?n?n nedenlerini ve partiye ili?kili g?r??lerini anlatt?. Ege Palas Oteli?nde ger?ekle?tirilen toplant?ya ?ok say?da CHP?li Baykal muhalifi kat?ld?.
Konu?mas?na CHP?nin i?inde bulundu?u d?nemde ger?ekle?tirilen se?imlerde al?nan yenilgilerdeki pay?n? kabul etti?ini belirterek ba?layan Oyan, buna ra?men do?ru bildiklerini savunmaktan da geri kalmad???n? ileri s?rd?. CHP?nin y?kselen ?l?ml? ?slama kar?? durmak zorunda oldu?unu belirten Oyan, ?u anki parti yap?s? ile bunun olanaks?zl???na dikkat ?ekti. ?Mevcut yap?, kadro ve anlay??la tabana gelip ?ak?ld?k? diyen Oyan, ?Yeni kadrolara, ?ncelikle de gen? kadrolara ihtiya? var. T?rkiye?de n?fus gen? ama y?netici ku?ak ya?l?? dedi.
CHP?de gen?lerin y?netimde olmamas?n?n partiye olan ilgilerini de azaltt???n? dile getiren Oyan, ??imdi yeni ?eyleri, yeni a??zlar?n s?ylemesi laz?m? diye konu?tu. ?Partinin ihtiyac? sar? muhalefetin yapt??? gibi parti i?inde su?lu aramak de?ildir? diyen Oyan, birle?tirici bir kurultay i?in el ele vermek gerekti?ini s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net