DURUM

 • ?1984?ten 2007?ye, 23 y?lda T?rkiye Cumhuriyeti Devleti bu ter?r ?rg?t?ne kat?l?mlar noktas?nda ba?ar?l? m?d?r??, ?Hay?r, ba?ar?l? olsayd?k bu m?cadele s?recinin bug?nlere gelmemesi laz?md?... Ad?m atmam?z gereken ?ok konu var.?


  ?1984?ten 2007?ye, 23 y?lda T?rkiye Cumhuriyeti Devleti bu ter?r ?rg?t?ne kat?l?mlar noktas?nda ba?ar?l? m?d?r??, ?Hay?r, ba?ar?l? olsayd?k bu m?cadele s?recinin bug?nlere gelmemesi laz?md?... Ad?m atmam?z gereken ?ok konu var.? Bu s?zler Kara Kuvvetleri Komutan? Org. ?lker Ba?bu??a ait. Ba?bu? ?ter?r ?rg?t?ne kat?mlar?n? engellenemedi?ini, bu konuda ba?ar?s?z olundu?unu s?yl?yor. Yetkililerin ?ter?r ?rg?t?? dedikleri durumlarda, bundan PKK?n?n kastedildi?ini art?k bu ?lkede ya?ayan hemen her vatanda? haberdar.
  Ba?bu? ?ad?m atmam?z gereken pek ?ok konu var? derken, ekonomik, sosyal, g?venlik vb. pek ?ok konuyu kastediyor. Ama sorunun ?z?ne, yani bug?n PKK diye tart???lan ?rg?t?n niye var oldu?una de?inmiyor. PKK K?rt sorunundan do?uyor ve bu sorun bir ??z?me kavu?mad??? s?rece de, ama PKK olarak, ama bu sorunu sahiplenen bir ba?ka ?rg?t bir ba?ka isimle varl???n? devam ettirecek. Ancak devlet yetkilileri ?srarla K?rt sorunundan do?an PKK?y? ter?r ?rg?t? ve sorunu da ter?r sorunu olarak g?rmekte ?srar ediyorlar.
  K?rt sorunu ve ayn? anlama gelmek ?zere PKK sorunu tart???ld??? her durumda, g?ndeme gelen en ?nemli tart??ma konular?ndan birisi ise, K?rt gen?lerinin da?a ??kmas?n?n engellenmesi, PKK?ya kat?l?mlar?n ?n?ne ge?ilmesidir. Ancak bu konuda Ba?bu??un da s?yledi?i gibi bir ba?ar? sa?lanamam??t?r ve bug?n uygulanan politika devam etti?i s?rece de sa?lanamayacakt?r. Bu sorun zaman zaman alevlenerek, zaman zaman korla?arak varl???n? devam ettirecektir. K?rt sorunu konusunda egemen s?n?flar aras?nda da bir tart??man?n ya?and???n?, ?art?k eskisi gibi gidilemeyece?ini? g?renlerin ortaya ??kmaya ba?lad???n? g?rmekteyiz.
  Ama komuta heyeti eskisi gibi gitmekte ?srar ediyor ve kararl?l???n? her f?rsatta dile getiriyor. ?yle ki, B?y?kan?t se?imleri kazanarak Meclis?e girmi? olan DTP milletvekillerinin durumlar?n? ortaya at?yor, partinin kapat?lmas? gerekti?inden a??k?a s?z ediyor ve harekete ge?ilmesi i?in ?a?r? da yap?yor. Bir s?redir durgunla?m?? g?r?nen ?ovenist r?zgar?n yeniden estirilmesi i?in ad?mlar at?l?yor, dikkatler yeniden bu noktaya ?ekilmek isteniyor. Yap?lmak istenen yeni bir ?DEP operasyonu? ve bu gerici ama? i?in ortam olu?turulmak isteniyor.
  Yani K?rtler ??yle bir durumla kar?? kar??ya b?rak?l?yor; da?a ??kamazs?n?z, ??karsan?z ter?rist olursunuz, yasal politik alanlarda, Meclis?te a??k siyaset yapamazs?n?z, yaparsan?z ter?r destek?isi olursunuz! Peki K?rtler ne yapabilir? K?rtlere b?rak?lan tek yol kurtlarla birlikte ulumak! Bu yolun ??kmaz yol oldu?unu, geleneksel devlet politikalar?n?n iflas etti?ini, sadece Ba?bu??un vurgulad??? zaman dilimi -84, 07- de?il, t?m cumhuriyet tarihi a??k?a kan?tl?yor ve ortaya koyuyor.
  Devleti y?netenler bug?ne kadar K?rtlere ne istediklerini sormad?lar. Oysa bug?n K?rt halk?n?n ?nemli bir k?sm?n?n destekledi?i bir parti var ve bu parti Ankara?n?n g?be?inde, Meclis?te bulunuyor! Bu partiye bug?n dayat?lan tek ?ey ?kendinizi inkar edin? bask?s?. Oysa K?rtler ne istediklerini pek ?ok platformda dile getiriyor. ?stenenlere bak?ld???nda, bunlar?n tamam?n?n demokrasi i?erisinde sa?lanabilecek talepler oldu?u a??k se?ik g?r?l?yor. Ancak egemen s?n?flar?n ne K?rt sorununu demokrasi ve bar?? i?erisinde ??zmeye, ne de genel olarak ?lkede demokrasiyi kurmaya niyetleri bulunuyor.
  Ancak y?netenlerin demokrasiyi kurmaya ve K?rt sorununu ??zmeye niyetleri olmasa da, bu sorunlar i?in m?cadele s?r?yor ve s?recek. Tarihsel geli?meye bak?ld???nda, demokrasi ve ?zg?rl?k gibi sorunlar?n egemen s?n?flar?n iste?i ile de?il, halk?n a?a??dan bask?s? ile elde edildi?ini g?r?yoruz. Bu kez de farkl? olmas? i?in en k???k bir neden bile yoktur. Halk istedi?ini er ya da ge? al?r!
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net