Tehlikeli t?rman??!

??rnak Beyt???ebap?ta 12 k?yl?n?n karanl?k g??ler taraf?ndan ?ld?r?lmesinin ard?ndan ?nceki g?n ??kan ?at??mada 13 asker ya?am?n? yitirdi. ??rnak?tan pe? pe?e gelen ?l?m haberleri b?lgede kayg?lar? art?rd?.


??rnak Beyt???ebap?ta 12 k?yl?n?n karanl?k g??ler taraf?ndan ?ld?r?lmesinin ard?ndan ?nceki g?n ??kan ?at??mada 13 asker ya?am?n? yitirdi. ??rnak?tan pe? pe?e gelen ?l?m haberleri b?lgede kayg?lar? art?rd?.
??rnak Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak, ?K?rt sorununun demokratik ??z?m? konusundaki umutlar?m?z t?keniyor? diye konu?urken, Baro Ba?kan? Nu?irevan El?i, ?Bu olaylar AKP?nin ter?rle m?cadele konseptine uyarlanmas?n? hedefliyor? dedi. ??rnak Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Halis Balkan ise, ?Son 30 y?ld?r bu b?lge OHAL, s?k?y?netim ve ter?r yasalar? ile y?netiliyor. T?m bunlara ra?men sorunun ??z?m?ne yetmiyor. Sorunu derinle?tiriyor? ifadelerini kulland?.
Ertak, El?i ve Balkan, ??rnak?ta son g?nlerde ya?anan olaylar? EVRENSEL?e de?erlendirdiler.
?Uyar?lar?m?z ger?ek oldu?
??rnak Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak: ?Se?ildi?imiz g?nden bu yana ?stanbul?da Ankara?da kat?ld???m?z her toplant?da, platformda dile getirdi?imiz kayg?lar, kan ve g?zya??n?n artaca??na dair uyar?lar?m?z bug?n ger?ek oldu. Ben, Cumhurba?kan?m?z?n ??rnak ziyaretinde de dile getirdim: Kayg?l?y?z. B?lge giderek b?y?k ?at??malara s?r?kleniyor. Bunun ?n?ne ancak demokratik a??l?mlarla ge?ebiliriz. Ama maalesef biz ??rnakl?lar olarak gelece?e umutlu ve olumlu bakam?yoruz. Ok yaydan ??km?? g?r?n?yor. Gerilimle, silahla, ?iddetle bir ?eyler yap?labilece?ine inanm?yoruz. Demokratik kamuoyunun, bar?? ve karde?le?meden yana g??lerin bu d?nemde ya?anan olaylara, gerilim art?r?c? olaylara tepki g?stermesini ?nemsiyoruz.?
?Bu durum normal de?il?
??rnak Baro Ba?kan? Nu?irevan El?i: ??limizde ve b?lgemizdeki geli?meleri kayg?yla izliyoruz. Beyt???ebap?ta 12 vatanda??n katledildi?i olayda ?eli?kiler var, ?eli?kili ifadeler var. ??rnak?ta son d?nemde ola?an?st? olaylar oluyor. ?nceleri ?at??malar ayda 1-2 olayla s?n?rl?yken, ?imdi ise bir haftada 30 olay olabiliyor. Bu durum normal de?il, rutin de?il. Bu geli?melerden kayg? duyuyorum. AKP iktidar?n?n daha akl? selim olmas? laz?m. Ba?bakan ?ter?rle daha farkl? m?cadele edece?iz? dedi. Biz zaten bu olaylar?n Ba?bakan?a bu s?z? s?yletmek, ter?r konseptine getirilmek i?in ya?and???n? d???n?yoruz. D?n ??rnak??n da i?inde bulundu?u askeri g?venlik b?lgelerinin geni?letilece?i haberini okudum. Bu da b?lge halk?n?n hak ve ?zg?rl?klerinin daha da k?s?tlanaca??, daha zor bir s?rece girece?imizi g?steriyor.?
?Mevcut y?ntem sorunlar? derinle?tiriyor?
??rnak Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Halis Balkan: ?B?lgede ?at??malar?n tekrar yo?unla?mas? bizi kayg?land?r?yor. ?stikrars?zl?k toplumsal bar???n tehdit alt?na girmesi, K?rt-T?rk ayr?mc?l???n?n ?lke genelinde artmas?, etnik ?at??malar? art?racak geli?meler ya?an?yor. B?lge halk? olarak, b?lgede ticaret yapan i?adamlar? olarak bundan ho?nut de?iliz. ??rnak?ta 13 askerin ya?am?n? yitirmesinden sonra tekrar ter?rle m?cadelenin y?kseltilmesi g?ndeme geliyor. Oysa son 30 y?ld?r bu b?lge OHAL, s?k?y?netim ve ter?r yasalar? ile y?netiliyor. T?m bunlara ra?men sorunun ??z?m?ne yetmiyor. Mevcut ter?rle m?cadele y?ntemi sorunu ??zmedi?i gibi derinle?tiriyor. Sorun ancak b?lgeye ciddi ekonomik kalk?nma ve bar??a hizmet edecek politikalarla, acil sorunlara el at?larak; te?vik yasas?, sosyal, k?lt?rel ve toplumsal ad?mlar at?larak ??z?m yoluna girer.? (Diyarbak?r/EVRENSEL)

DTP: Meclis sorumluluk almal?

DTP Diyarbak?r Milletvekili ve Grup Ba?kan Vekili Selahattin Demirta?, ??rnak ve Diyarbak?r?da 14 askerin ya?am?n? yitirmesiyle ilgili olarak yapt??? a??klamada, ?Siyaset?iler olarak el ele vererek akan kan?n durmas? konusunda nihai bir sonu? elde etmeliyiz. TBMM bu konuda sorumluluk almal?? dedi.
DTP?li Demirta? yapt??? yaz?l? a??klamada, 14 askerin hayat?n? kaybetmesinden duydu?u ?z?nt?y? ifade etti. ?Kederli ailelerin ac?lar?n? y?rekten payla??yoruz? diyen Demirta?, 24 y?ld?r s?regelen olaylar?n herkesi derinden sarst???n? ifade ederek, ?unlar? belirtti: ?(Olaylar) vicdanlar?m?z? s?zlatmaya devam ediyor. Biliyoruz ki yapaca??m?z hi?bir ?ey ac?l? ailelerin kay?plar?n? geri getirmeyecektir. Ancak, bug?nden sonra akan kan? durdurmak ad?na yap?lacak ?ok ?ey var. DTP olarak silahl? y?ntemlere kar?? oldu?umuzu, silah?n bir hak arama y?ntemi olamayaca??n?, ?at??malar?n art?k zaman kaybetmeksizin ?lkemizin g?ndeminden ??kmas? gerekti?i y?n?ndeki d???ncelerimizi bir kez daha tekrar ederiz. Hi?bir siyasal ama? bir tek damla kandan daha de?erli olamaz.? Demirta?, siyaset?ilerin el ele vererek akan kan?n durmas? konusunda nihai bir sonu? elde etmesi gerekti?ini kaydetti.

?DP?li Uras:Silahlarla bar?? olmaz

?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras, ??rnak ve Lice?de ya?anan olaylara ili?kin, ?Bar?? isteyenler silahla, may?nla, bombayla inand?r?c? olamazlar. Olumlu bir sonu? alamazlar? dedi. ?DP lideri Uras, yapt??? yaz?l? a??klamada ??rnak?ta meydana gelen sald?r? ile ilgili de?erlendirmelerde bulundu. Uras, ?T?rkiye?de K?rt sorununun ??z?m? i?in at?lacak ad?mlar, demokratik insanlar?n, kurulu?lar?, siyasi partilerin ve Meclis?in eseri olacakt?r. ?iddetin ve ?at??man?n de?il? dedi.
?iddet ortam?n?n y?kselmesinden medet umanlar?n tarihsel bir yan?lg? i?erisine girdiklerini savunan Uras, bu yan?lg?n?n kutupla?may? her ge?en g?n daha da derinle?tirdi?ine dikkat ?ekti.

Sava?tan beslenen kesimler i?ba??nda

DEP eski Milletvekili Selim Sadak:
Sivillerin taranmas?, Beyt???ebap?taki katliam, artan ?at??malar giderek bir ?iddet sarmal?na girdi?imizi g?steriyor. B?t?n bunlar sava?tan beslenen kesimlerin ciddi bir ?ekilde i?ba??nda oldu?unu g?steriyor. Bu ?iddetin durmas? i?in bir an ?nce sa?duyunun hakim olmas? laz?m. Herkesin, ?at??malar?n durdurulmas?n?n hangi yol ve y?ntemlerle olaca??n?n ?zerinde durmas? gerekiyor. Gidi?at g?steriyor ki T?rkiye?nin ger?ek sahiplerinin, T?rk ayd?nlar?n?n, halklar? e?itlik ve karde?lik temelinde sahiplenen, bar??? ?zleyen kesimlerin acilen devreye girmesi gerekiyor.

?HD ve T?HV:Silahlar art?k susmal?

?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ve T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV), ??rnak?ta 13 askerin ?ld?r?lmesine tepki g?sterirken, b?lgede silahlar?n susmas?n? istedi.
?HD?den yap?lan yaz?l? a??klamada, ??HD olarak ya?am?n? yitiren her insan?m?z i?in b?y?k ?z?nt? ve ac? duymaktay?z? denildi. A??klamada, resmi ya da sivil ya?am?n? yitiren herkesin insan oldu?u ve bunun T?rkiye ve insanl?k i?in kay?p oldu?u belirtildi.
T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV) Ba?kan? Yavuz ?nen de ?Yeter art?k, bu ac?lara son verilsin, bitsin bu kanl? oyun? dedi. ?nen, ?at??malar?n sona ermesi gerekti?ini ifade etti.

Askerlerin isimleri belli oldu

??rnak K?peli Da?? b?lgesinde meydana gelen sald?r? sonras? ya?am?n? yitiren askerlerin isimleri belli oldu.
Edinilen bilgilere g?re ??rnak 23??nc? Jandarma S?n?r T?men Komutanl????na ba?l? olarak g?rev yapan 13 ki?ilik tim, son g?nlerde operasyonlar?n yo?unla?t??? Gabar Da???nda devriye g?revi yaparken, kalabal?k bir PKK?li grubun sald?r?s?na u?rad?. Bu s?rada ??kan ?at??mada Astsubay Ahmet Sar?o?lu ile erler Bayram G?zel, Turgay Salgur, Mehmet Uyar, Seyfi Altunta?, Mehmet Y?ld?r?m, Mehmet U?ar?, Kas?m Aksoy, A. ??kr? Karata?, Emrah Ery?lmaz, S?dd?k K???kg?z, Fetullah Sel?uk ve Mehmet Co?kun ya?am?n? yitirdi.
13 asker i?in d?n ??rnak?ta t?ren d?zenlendi. ??rnak Valisi Selahhatin Apar? ve 23. S?n?r T?men Komutan? T?mgeneral Tahir Bekiro?lu ile ?ok say?da ki?inin kat?ld??? t?renin ard?ndan 10 askerin cenazesi helikopterle, 3 askerin cenazesi ise karayoluyla topra?a verilecekleri illere g?nderildi.
?ki asker daha ?ld?
Bu arada Diyarbak?r ve ??rnak?ta may?n patlamas? sonucu bir er ile bir uzman ?avu? ya?am?n? yitirdi. Diyarbak?r??n Lice il?esinde hayat?n? kaybeden askerin, Er Caner ?reng?l oldu?u bildirildi.
?te yandan b?lgede kapsaml? operasyon ba?lat?l?rken d?n sabaha kar?? Hakkari?nin ?ukurca il?esinden Irak s?n?r b?lgesine yo?un top at??? yap?ld?. Top ate?inin il?e merkezinden duyuldu?u ve yar?m saat kadar s?rd??? ??renildi. (HABER MERKEZ?)

Evlere ac? ve ate? d??t?

??rnak?ta hayat?n? kaybeden 13 askerin evinde b?y?k ac? ya?an?yor.
Kars do?umlu Komando Er Turgay Salgar??n Cumhuriyet k?y?ndeki evinde a??tlar y?kselirken, yak?nlar? sinir krizi ge?irdi. ?? karde?in en b?y??? olan Salgar??n terhisine 5 ay kald??? ??renildi. Baba Tuncay Salgar, haberi al?r almaz ak?n eden k?yl?lere sar?larak g?zya?? d?kt?. Anne G?ler Salgar ise ?Beni o?lumun yan?na g?t?r?n?, ???ime ta? d??t?, ta?, ta?...? a??tlar? yakarak zaman zaman bayg?nl?k ge?irdi.
?ki asker Urfal?
??rnak?ta ya?am?n? yitiren 13 askerden 2?sinin, ?anl?urfa n?fusuna kay?tl? olduklar? belirtildi. Haberin duyulmas?yla asker yak?nlar?, ailelerini ziyaret ederek ba?sa?l??? dile?inde bulundu.
Piyade ?avu? Mehmet Uyar??n (22) Onikiler Mahallesi 3021. Sokak?taki evine gelen yak?nlar?, ailesini teselli etmeye ?al??t?. Baba Mustafa Uyar, 10 ayl?k asker olan o?luyla bir hafta ?nce telefonda g?r??t???n? ve kendisine ?ok iyi oldu?unu s?yledi?ini kaydetti.
?orum do?umlu Komando Er S?dd?k K???kg?z??n (22) U?urluda? il?esine ba?l? A??l?armut k?y?ndeki evinde de b?y?k ac? ya?an?yor.
Baba Hamit ve anne Ferdane K???kg?z, haberi al?r almaz bayg?nl?k ge?irmeleri ?zerine U?urluda? Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?lar. Burada yap?lan ilk m?dahalenin ard?ndan ?orum Devlet Hastanesi?ne sevk edilen anne ve baba sa?l?k durumlar?n?n d?zelmesi ?zerine sabah taburcu olarak k?ylerine d?nd?ler. Komando Er K???kg?z??n 6 ay ?nce ni?anland??? ve 6 ay sonra askerli?ini tamamlay?p evlenece?i ??renildi.
Yakla??k 8 ayl?k asker olan ve komando er olarak askerlik g?revini yerine getirdi?i belirtilen Murat U?ar??n ise ge?en a?ustos ay?nda ald??? 10 g?nl?k izinde evlendi?i ??renildi. (HABER MERKEZ?)
Mehmet Aslano?lu
www.evrensel.net