?eker Bayram?n?z ac? olmas?n

Son 5 y?lda Ramazan Bayram? tatillerinde meydana gelen trafik kazalar?nda 519 ki?i ?ld?, 844 ki?i ise yaraland?. Yetkililer bayramda ba?ka illere gidecek vatanda?lar?, toplu ta??ma ara?lar?n? tercih etmeleri konusunda uyar?yor.


Son 5 y?lda Ramazan Bayram? tatillerinde meydana gelen trafik kazalar?nda 519 ki?i ?ld?, 844 ki?i ise yaraland?. Yetkililer bayramda ba?ka illere gidecek vatanda?lar?, toplu ta??ma ara?lar?n? tercih etmeleri konusunda uyar?yor.
2002-2007 y?llar? aras?ndaki Ramazan Bayram? tatillerinde meydana gelen trafik kazalar?na ili?kin Emniyet Genel M?d?rl????n?n verileri g?re ?ehir i?i ve ?ehirler aras? yollarda 380 trafik kazas? meydana geldi. Kazalarda 519 vatanda? hayat?n? kaybederken 844 ki?i de yaraland?.
Konuya ili?kin istatistiklere g?re, 2002?deki 4 g?nl?k bayram tatilinde meydana gelen 68 trafik kazas?nda 99 ki?i ?ld?, 186 ki?i yaraland?. 2003?teki 9 g?nl?k bayram tatilinde ise 101 trafik kazas? meydana geldi. Bu kazalarda 138 ki?i ya?am?n? kaybederken 162 ki?i yaraland?. 2004?teki 4 g?nl?k Ramazan Bayram? tatilindeki trafik kazas? say?s? ise 68 olarak kay?tlara ge?ti. Bu kazalarda da 89 ki?i ?ld?, 136 ki?i yaraland?.
2005 y?l?nda, 4 g?n olan Ramazan Bayram? tatilinde de 72 trafik kazas?nda 96 ki?i ?ld?, 148 ki?i yaraland?. Ge?en y?l Ramazan Bayram??nda meydana gelen 71 trafik kazas?nda ise 97 ki?i ya?am?n? yitirirken, 212 ki?i yaraland?.
?statistiksel verileri de?erlendiren emniyet yetkilileri bayram tatillerinde meydana gelen kaza say?s?n?n tatil s?resi ile do?ru orant?l? oldu?unu ifade ederek, bu bayram tatilinde vatanda?lar?n toplu ta??ma ara?lar?n? tercih etmelerini istedi.
Kazalar d?nya ortalamas?n?n ?zerinde
Sel?uk ?niversitesi Kazalar? Ara?t?rma, ?nleme ve Uygulama Merkezi M?d?r? Prof. Dr. ?mer Halis Tombaklar kazalar?n analizi yap?ld???nda en fazla can kayb?n?n, bayramlar?n ilk ve son g?nlerinde oldu?unun g?r?ld???n? s?yledi. Tombaklar, ?Kazalara en fazla 26-40 ya? grubu aras?ndaki B ve E s?n?f? belge sahibi s?r?c?ler kar??m??t?r. Kazalar, 10.00-12.00 ve 16.00-20.00 saatleri aras?nda yo?unlukla meydana gelmi?tir. Kazalar yo?unlukla a??k hava ve kuru yol y?zeyi ?artlar?nda olu?mu?tur. Kazalar, ara?lar?n h?z?n? yol ve hava ?artlar?na uydurmamak, trafik g?venli?i ile ilgili kurallara uymamak, ara?lar?n h?zlar?n? kav?aklara yakla??rken azaltmamak, ?erit ihlali, do?rultu de?i?tirme manevralar?n? yanl?? yapmak gibi s?r?c? kusurlar?ndan kaynakland??? belirlendi? diye konu?tu.
T?rkiye?de gerek yollar?n teknik yetersizli?i, gerekse s?r?c? hatalar? nedeniyle d?nya ortalamas?n?n ?st?nde kaza meydana geldi?ini bildiren Tombaklar, trafik kazalar?n?n ?lke ekonomisine verdi?i kayb?n y?lda 12-18 milyar YTL oldu?unu s?yledi. (HABER MERKEZ?)

Bayram ?nlemleri

Ramazan Bayram??nda bu y?l trafik ?nlemleri daha art?r?lacak. ?Terminallere giri? ve ??k?? yapan b?t?n otob?slerin tako?raflar?, ?of?r?n?n alkol durumu, belgeleri, arac?n fenni muayene durumu ve ara?larda bulundurulmas? zorunlu malzeme ve gere?lerin bulunup bulunmad??? titizlikle kontrol edilecek. Kontroller g?zergah ?zerinde de devam edecek. Yap?lacak trafik kontrollerinde ara?larda teknik y?nden bir aksakl???n bulunup bulunmad???, ?zellikle de a??nm?? lastik kullan?l?p kullan?lmad???, d?? ???k donan?mlar?n?n faal olup olmad???na dikkat edilecek. Yang?n s?nd?rme cihaz? ve ilk yard?m ?antas? bulunmayan, mevsim ?artlar?na g?re gerekli te?hizat ve avadanl?klar? (zincir, takoz, ?ekme halat? vb.) olmayan ara?lar?n eksikliklerini tamamlamalar? sa?lanacak. Trafik kontrollerinde alkol, h?z, hatal? sollama, yak?n takip ve ?erit ihlali gibi trafik kazalar?n?n olu?umunda b?y?k rol oynayan kural d??? davran??lar?n denetimlerine a??rl?k verilecek.

Tatilde trafi?e ??kacak vatanda?lara ?neriler
  • ?yice dinlenmi? olarak direksiyona ge?in ve arac?n?z? kullan?rken trafik kurallar?na mutlaka uyun.
  • K?sa mesafe de olsa emniyet kemerinizi kesinlikle tak?n.
  • Yola ??kmadan ?nce ve seyir halindeyken kesinlikle alkol almay?n ve kafeinli i?ecekler t?ketmeyin. Dolu bir mideyle yola ??kmak s?k?nt? yarataca?? i?in yola ??kmadan ?nce hafif yiyecekler yiyin.
  • Gidece?iniz yolun uzunlu?una g?re, belli aral?klarla mola verin.
    www.evrensel.net