Mutlu evlilikler art?yor aman ilk 5 y?la dikkat

Evlenenlerin ve bo?ananlar?n say?s?nda azalma oldu. ?statistikler ?iftlerin genellikle evliliklerinin ilk 5 y?l?nda bo?and???n? belirtirken ?iftlerin 5 y?ll?k zaman diliminde daha dikkatli olmas?n? ?neriyor.


Evlenenlerin ve bo?ananlar?n say?s?nda azalma oldu. ?statistikler ?iftlerin genellikle evliliklerinin ilk 5 y?l?nda bo?and???n? belirtirken ?iftlerin 5 y?ll?k zaman diliminde daha dikkatli olmas?n? ?neriyor.
T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) yay?nlad??? rakamlar, 2006 y?l?nda 636 bin 121 ?iftin evlendi?ini 93 bin 489 ?iftin de bo?and???n? ortaya koydu. ?statistiklere g?re en y?ksek bo?anma oran?n?n oldu?u b?lge Ege B?lgesi. Rakamlar?n ortaya koydu?u en ilgin? sonu? ise bo?anmalar?n y?zde 42.6?s?n?n, evlili?in ilk 5 y?l? i?inde ger?ekle?ti?i y?n?nde.
T??K?in Merkezi N?fus ?daresi Sistemi?nden (MERN?S) elde etti?i veriler ?er?evesinde haz?rlad??? ?evlenme ve bo?anma istatistikleri?ne g?re, 2006 y?l?nda 636 bin 121 ?ift evlenirken, bu say? 2005 y?l?na g?re d???k kald?. Evlenme h?z? 2005 y?l?nda binde 8.90 iken bu h?z 2006 y?l?nda binde 8.72?ye d??t?.
T??K?in istatistiklerine g?re 2006 y?l?nda ortalama ilk evlenme ya?? erkekler i?in 26.1, kad?nlar i?in de 22.8. Erkek ile kad?n aras?ndaki ortalama ilk evlenme ya?? fark? ise 3.3. Bo?anma h?z? 2006 y?l?nda bir ?nceki y?la oranla geriledi. 2005 y?l?nda 95 bin 895 ?ift bo?an?rken 2006 y?l?nda bu say? 93 bin 489?e d??t?. 2005 y?l?nda y?zde 1.33 olan bo?anma h?z? 2006 y?l?nda y?zde 1.28 olarak gerekle?ti. ?statistikler, en ?ok bo?anman?n binde 1.86 ile Ege B?lgesi?nde ya?and???n? ortaya koyarken, Ege B?lgesi?ni s?ras?yla binde 1.78 ile ?stanbul ve binde 1.60 ile Bat? Anadolu B?lgesi izliyor. Bo?anma h?z?n?n en d???k oldu?u b?lgeler ise binde 0.43 ve 0.44 ile Kuzeydo?u Anadolu ile Ortado?u Anadolu B?lgesi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net