K?yde referandum

Ayd?n??n Kuyucak il?esine ba?l? Gencelli ve Gencellidere k?ylerinde, iki k?y?n birle?mesi i?in referandum yap?ld?.
Gencelli K?y? Muhtar? Ali Altunta? yapt??? a??klamada, referandum i?in...


Ayd?n??n Kuyucak il?esine ba?l? Gencelli ve Gencellidere k?ylerinde, iki k?y?n birle?mesi i?in referandum yap?ld?.
Gencelli K?y? Muhtar? Ali Altunta? yapt??? a??klamada, referandum i?in Kuyucak Kaymakaml????na bir s?re ?nce ba?vurduklar?n?, kaymakaml???n, k?ylerin birle?mesine referandumla karar verilmesini istedi?ini s?yledi. Altunta?, atalar?n?n 480 y?l ?nce Azerbaycan??n Gence vilayetinden 45 hane ile bu b?lgeye g?? etti?ini, daha sonra burada Gencelli k?y?n? kurdu?unu s?yledi. K?yde, 1963 y?l?nda meydana gelen sel felaketi y?z?nden dere i?inde bulunan vatanda?lar?n bir b?l?m?n?n, ileride do?abilecek tehlikelere kar?? devlet karayolu yak?nlar?nda g?sterilen yere yerle?tiklerini ve bu yerle?im yerinin Gencellidere k?y? olarak adland?r?ld???n? s?yleyen Altunta?, ?K?y?m?z?n s?n?rlar? i? i?e oldu?undan zaten birbirimizle akraba olan k?y?m?z?n birle?mesi i?in Kuyucak Kaymakaml????na ba?vurduk. Daha sonra referandum karar? al?nd?? dedi.
Referandum sonucu Gencellidere k?y?nde kullan?lan tek sand?ktan 421 hay?r, 37 evet, 2 ge?ersiz oy ??karken, Gencelli k?y?nde ise toplam iki sand?kta ger?ekle?tirilen referandum sonucunda 591 evet, 22 hay?r, iki oy da ge?ersiz ??kt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net