G?NCEL

 • Cumhurba?kanl??? se?imleri s?reci, mevcut yasalar?n yasama, y?r?tme ve yarg? organlar? taraf?ndan defalarca ihlal edildi?i bir s?re? oldu.
  Bu s?reci izleyen iyi niyetli biri, s?reci belki, ?T?rkiye?de yasa ...


  Cumhurba?kanl??? se?imleri s?reci, mevcut yasalar?n yasama, y?r?tme ve yarg? organlar? taraf?ndan defalarca ihlal edildi?i bir s?re? oldu.
  Bu s?reci izleyen iyi niyetli biri, s?reci belki, ?T?rkiye?de yasa yapmay? bilmiyorlar? diye yorumlayabilir. Bu tespit do?rudur. Ger?ekten, T?rkiye?de y?r?rl?kteki yasalardan pek ?o?u problemlidir. De?i?ik ?evreler ayn? yasay? farkl? yorumlayabilmektedir. Yasalar farkl? ki?iler ve farkl? zamanlarda farkl? uygulanabilmektedir.
  Fakat, durum sadece ?yasa yapmay? bilmemekle? a??klanamaz. Anayasa?n?n ikinci maddesinde TC?nin bir hukuk devleti oldu?u yaz?l? olmas?na ra?men, herkes ve her kurum yasalar? i?ine geldi?i gibi yorumlamak ve uygulamak e?ilimindedir.
  Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesini engellemek ?zere Meclis Genel Kurulu?nun en az 367 ?ye ile toplanmas? gerekir gibi bir kural icat ettiler. Bu ?dahiyane? fikir G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesini geciktirdi ama engelleyemedi. Yani, bir i?e yaramad?. ??e yaramad??? gibi, pe? pe?e pek ?ok soruna neden oldu. Bu y?zden, se?imler erkene al?nd?. Cumhurba?kanl??? se?imi s?recindeki haks?zl?k ve adaletsizlikler nedeniyle, se?imlerde AKP?nin halk? yoksulla?t?ran ekonomi politikalar? de?il, u?rad??? haks?zl?k se?meni etkiledi. AKP, bekledi?inden fazla oy ald?. AKP, bir daha cumhurba?kan?n? se?ecek oy ?oklu?unu bulamayabilirim kayg?s? ile cumhurba?kanl???n?n halk taraf?ndan se?ilmesini d?zenleyen bir yasay? alelacele Meclis?ten ge?irdi. Cumhurba?kan??n?n bu yasay? geri ?evirece?ini ve referanduma g?t?rece?ini hesaplayarak milletvekili genel se?imleri ile birlikte referandumu yapar?z diye d???nd?. Ama, Cumhurba?kan? Sezer, bir ?al?mla referandumun 22 Temmuz se?imleri ile birlikte yap?lmas?n? engelledi.
  Bu s?rada iki yasal prosed?r birbirine paralel bir bi?imde y?r?yordu. Birincisi, cumhurba?kan?n? se?emeyen Meclis yasal zorunluluktan se?ime gitmi?ti ve se?imlerden sonra ilk i? olarak cumhurba?kan?n? se?mek zorundayd?. Se?emezse, se?imlerin yenilenmesi gerekiyordu. MHP ve DTP?nin Genel Kurul?a kat?lmas? ile 367 engeli a??ld? ve Abdullah G?l cumhurba?kan? se?ildi. Birinci prosed?r bu bi?imde neticeye ula?m??t?. Fakat, cumhurba?kan?n? halk?n se?mesi gerekti?i konusunda yap?lan anayasa de?i?ikli?i de 21 Ekim?de halk oyuna sunulacakt?. Halk oyuna sunulan yasal d?zenlemede 11. cumhurba?kan?n?n halk oyu ile se?ilece?i h?km? mevcuttu. Fakat, 11. cumhurba?kan? se?ilmi?ti. Ba?bakan, halk oyu ile 12. cumhurba?kan?n?n se?ilece?ini a??klad?. Bir taraftan da, 11 Eyl?l?de halk oylamas? ba?lam??, g?mr?k kap?lar?nda oy kullan?lmaya ba?lanm??t?. Halk oyu ile 11 mi, 12. mi se?ilecek meselesini ??zmek i?in bu kez oylanmaya ba?lanan yasay? de?i?tirme karar? ald?lar. Bu karar ise, ?imdiye kadarkilerden bile komikti. T?pk?, ilk otuz dakikas? oynanm?? bir futbol ma??nda, oynayan tak?mlardan birinin kurallar? de?i?tirmeye kalkmas?na benziyordu. Milletvekili se?imi ile ilgili bir de?i?iklik yap?ld???nda, bir sene i?inde yap?lacak se?imde bu de?i?tirilen kural uygulanam?yor. ?rne?in, milletvekili se?ilme ya?? 25?e indirildi ama bu se?imde uygulanamad?. Ama, ?imdi, oylanmaya ba?lanm?? bir yasada de?i?iklik yap?lmak isteniyor. Referanduma sunulan yasada de?i?iklik yap?l?rsa ve 11 Eyl?l?den sonra oy kullananlardan birisi, benim oy kulland???m yasa bu de?ildi, referandum iptal edilsin derse ne olacak? Baz?lar? ise referanduma sunulan yasan?n t?mden kald?r?lmas?n? savunuyor. O durum daha da garip bir sonu? do?uracak.
  ?stelik, sa?ma sapan ve i?inden ??k?lmaz sonu?lar do?uran, didi?meler ciddi para israf?na da neden oluyor.
  ?Demokrasi? ve ?hukuk devleti? ilkeleri, bir taraftan demokrasi laf?n? a?z?ndan d???rmeyenler taraf?ndan, di?er taraftan Anayasa?n?n 2. maddesinde yazan ?TC?.demokratik, l?ik ve sosyal bir hukuk devletidir.? ?lkesi de?i?tirilemez, de?i?tirilmesi dahi teklif edilemez diyenler taraf?ndan her g?n ?i?neniyor.
  Demokratik T?rkiye?yi, bunlardan kurtuldu?umuzda kurabilece?iz.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net