BA?YAZI

 • Son g?nlerde sa?da solda patlat?lan bombalardan sonra, bir g?n i?inde ??rnak ve Diyarbak?r?dan 15 askerin ya?am?n? yitirdi?i haberlerinin gelmesi T?rkiye?yi yeniden gerdi


  Son g?nlerde sa?da solda patlat?lan bombalardan sonra, bir g?n i?inde ??rnak ve Diyarbak?r?dan 15 askerin ya?am?n? yitirdi?i haberlerinin gelmesi T?rkiye?yi yeniden gerdi.
  Son haberle birlikte 15 asker ailesinin ve yak?nlar?n?n y?reklerine ate? d??t?. T?rk?yle K?rd?yle t?m T?rkiye halk? elbette ki bu ac?ya ortak oldu, bu ac?y? derinden hissetti, etmeli de.
  Yarat?lan gerginlik ?st?nden bir kez daha, ??z?ms?zl?k istismarc?s? bas?n ve siyaset d?nyas?n?n g?z?n? kan b?r?m?? mensuplar?na g?n do?du. Resmi yetkililerin mesaj ve a??klamalar?nda, bu sefer ?s?n?r ?tesi?ne bir ?askeri harekat? ve yeni g?venlik ?nlemlerine daha ?iddetli vurgu yap?l?yor. Ve daha ?nce de aylarca, y?llarca tart???lm??, uygulanm?? ama sadece daha ?ok ac? ve ?st?rap getirmi? politikalar?n yeniden g?ndeme getirilmesi isteniyor.Ancak ?eyrek y?zy?ldan beri s?ren ve devletin resmi literat?r?nde ?ter?r? olarak nitelenen ?at??malarda bu politikan?n asker ve sivil uygulay?c?lar?; olup biteni hi?bir zaman ger?ekte oldu?u gibi g?rmek istemediler. Tersine, sorunu askeri (askerlerin bak?? a??s?ndan de?il) bir bak?? a??s?ndan ele ald?lar. Uzunca bir zaman, ?PKK?nin bir avu? bald?r? ??plak?, ?bir grup silahl? e?k?ya? oldu?u propaganda edildi. Ancak bu tez inan?l?rl???n? yitirdi?inde ise sorunun k?klerinin d??ar?da oldu?u ?ne s?r?lerek, as?l olarak bu d??ar?daki k?klerin ortadan kald?r?lmas?n?n esas oldu?u iddia edildi.
  E?er bu varsay?mlar do?ru olsayd?, d?nyan?n en g??l? ordular?ndan birisi olan TSK kar??s?nda birka? bin, ya da birka? on bin ki?ilik hafif silahlarla donat?lm?? bir g?c?n bu kadar dayanmas? olanaks?z olurdu. Ya da 1990?l? y?llarda Kuzey Irak?a y?nelik yap?lan otuz k?sur askeri operasyonla ?d?? ba?lant?lar? da ?oktan temizlenir, T?rkiye g?ll?k g?listanl?k olurdu.
  Belki de sorunun, resmiyette bug?ne kadar ifade edilmeyen bir boyutunu, ge?ti?imiz hafta Diyarbak?r?da b?lgede incelemelerde bulunan Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu? dile getirmi?tir. Orgeneral Ba?bu?, b?lge halk?n? kastederek, ?Halk? kazanmada ba?ar?s?z olduk? demi?, olaylar?n y?llard?r bast?r?lamam?? olmas?n? da bu ?ba?ar?s?zl??a? ba?lam??t?r. Yani, Kara Kuvvetleri Komutan?, ?Bu m?cadeleyi kazanmak i?in halk? kazanmal?y?z? demektedir.Peki; halk? kazanacaksak, ?nce halka ?Ne diyorsun, ne istiyorsun, nedir derdiniz ki bu ?rg?t? destekliyorsunuz?? diye sormak gerekmez mi?
  Yok biz halk ad?na; ?Kuzey Irak?ta K?rt devleti kuruluyor ondan kafas? kar???yor, PKK halk? aldat?yor? karar? verip, Irak K?rtlerinin kendi kaderlerini tayin haklar?na m?dahale ederek, K?rtl?k ve K?rt?e ?st?nde bask? olu?turarak, halk?n se?ti?i muhtarlar?, belediye ba?kanlar?n?, milletvekillerini itip kakarak, d??layarak, boyun e?dirmek halk? kazanmak olarak g?r?l?rse, buradan bug?n oldu?undan farkl? bir yere var?lamaz. Dolay?s?yla da daha ?ok ?l?mler, daha ?ok ac?lar sorunu kangren hale getirmeye devam eder.
  Asl?nda sorunun ??z?m? kolayd?r. Ama ?nce sorunun bir askeri sorun olmad???, siyasi bir sorun oldu?u, T?rkiye?nin demokratikle?mesi, ?a?da? bir ?lke olmas? sorunu, ayn? nedenle de ?sorunun k?klerinin d??ar?da de?il i?erde? oldu?u kabul edilmelidir.
  Ve elbette T?rkiye, sorunu; ABD ile, Irak?la, AB ile de?il kendi K?rtleriyle konu?arak ??zmeyi esas alan bir tutumu benimsemelidir. Bunun i?in bug?n her zamankinden fazla imkan vard?r. ?rne?in DTP?li vekiller ?st?nden sorun Meclis?in g?ndemine getirilebilir. Dahas?, se?ilmi? belediye ba?kanlar? vard?r. Ne var ki devran?n b?yle s?rmesini isteyenler, sorunun ??z?lmemesinden ??kar? olan g??ler, DTP?yi, se?ilmi? belediye ba?kanlar?n? bask? alt?na alarak, onlar? sindirerek, kendileriyle aynile?tirerek, sorunu ??z?m?n se?ene?i olmaktan ??karmak i?in ?aba harcamaktad?rlar. Bu y?zdendir ki ya?am?n? yitirenlere a?lamak, ?z?lmek, yetmez. Ayn? zamanda bu olaylar?n neden oldu?unu, hangi politikalar?n devam? olarak ortal???n kan g?l?ne d?nd???n? sorgulay?p, akl?n, vicdan?n ve tarihin g?sterdi?i ger?ekler ?st?nden sorunun demokratik bir bi?imde ??z?m? i?in hareket etmek gerek.
  www.evrensel.net