?eker yerine kuruyemi?

Ramazan Bayram? ?ncesi uzmanlar ?zellikle ?eker hastalar?n? uyar?yor. Sa?l?kl? ki?ileri de tehdit eden a??r? ?eker t?ketiminin, bayram gelene?i olan; misafirlere ?eker ya da ?ikolata ikram?n?n, dikkat edilmezse ciddi sa?l?k...


Ramazan Bayram? ?ncesi uzmanlar ?zellikle ?eker hastalar?n? uyar?yor. Sa?l?kl? ki?ileri de tehdit eden a??r? ?eker t?ketiminin, bayram gelene?i olan; misafirlere ?eker ya da ?ikolata ikram?n?n, dikkat edilmezse ciddi sa?l?k sorunlar?na yol a?aca??n? belirten uzmanlar, bayramlarda ?eker yerine kuruyemi? ikram edilmesini istiyorlar.
T?rk Diyabet Vakf? Ba?kan? Prof. Dr. Temel Y?lmaz, diyabetin (?eker hastal???), d?nyadaki t?m toplumlarda en yayg?n g?r?len kronik bir hastal?k oldu?unu ve iyi tedavi edilmedi?inde Kalp Damar Hastal?klar?, Hipertansiyon, A??r B?brek Yetersizli?i ve G?rme Kayb? gibi a??r organ hasarlar? olu?abilece?ine dikkat ?ekiyor.
Prof. Dr. Temel Y?lmaz, ?Bu biraz reklamlar?n da etkisi alt?nda olu?an bir ?ey, oysa ki bize gelen insanlara misafirlere kuru incir, kuru kay?s?, kuruyemi? gibi mineral ve yard?mc? vitamin a??s?ndan faydal? olan ?eyler ikram etmek sa?l?k a??s?ndan daha ?nemlidir? diye konu?tu.
Y?lmaz, ?zellikle b?y?me ?a??ndaki ?ocuklar? m?mk?n oldu?u kadar konsantre ?eker ve ?ekerlemeli g?dadan uzak tutmak gerekti?inin alt?n? ?izdi.
Do?al olarak bulunmayan her ?r?n?n insan sa?l??? i?in zararl? oldu?unu s?yleyen Y?lmaz, do?ada bulunan ?ekerin sadece meyve ?ekeri oldu?unu da belirtti. ?eker, ?ikolata ve buna benzer sonradan yap?lm?? mamullerin t?ketiminin m?mk?nse hi? olmamas? gerekti?ine dikkat ?eken Y?lmaz, ??eker, gizli durumda olan hen?z klinik d?zeye ??kmam?? bir metabolizma hastal???n? da tetikleyebilir? dedi.
Y?lmaz, diyabetin v?cutta ins?lin hormonu eksikli?ine ya da yoklu?una ba?l? olarak kan ?ekeri y?ksekli?i, ?ok su i?me, a??z kurulu?u, s?k idrara ??kma, halsizlik, yorgunluk, g?rme bulan?kl??? gibi bulgularla ortaya ??kt???n? s?yledi.
Beslenme, ya?am tarz? ve egzersiz ?nemli
?ki tip diyabet oldu?unu s?yleyen Y?lmaz, ?Tip1 diyabet, v?cutta ins?lin hormonunun bulunmad???, genel olarak ?ocuklarda ve gen?lerde g?r?len bir formudur. Tip 2 diyabet ise ins?lin hormonu olmas?na ra?men h?cre d?zeyinde kullan?lmamas?na ba?l? ortaya ??kar, genellikle orta ya? ve ileri ya?ta g?r?len diyabet tipidir? dedi.
Tip 2 diyabetin tedavisinde ilk hedefin a?l?k kan ?ekerlerini kontrol etmek oldu?unu belirten Y?lmaz, dikkatli tedavi ile hastan?n hayat kalitesi ve hayat s?resinin azalmayabilece?ini vurgulad?. Y?lmaz, ?Birinci basamak tedavi plan?nda medikal beslenme tedavisi, yani beslenme al??kanl?klar?n?n d?zenlenmesi, ya?am tarz?n?n de?i?tirilmesi, egzersiz programlar?n?n uygulamaya koyulmas? yer almaktad?r. E?er bu tedavi plan?na uyulmas?na ra?men kan ?ekeri normal s?n?rlar i?inde tutulamazsa, ?eker d???r?c? ila?lar tedaviye eklenir. Ancak baz? Tip 2 diyabetliler kan ?ekeri d?zeyini normal s?n?rlar i?inde tutabilmek i?in ins?line ihtiya? duyulabilir. Bu durumlarda uygun dozda yap?lan ins?lin enjeksiyonlar? ile tedavi desteklenir? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net