Medya yang?na k?r?kle gidiyor

K?rt sorunu ?zerinden ya?anan tehlikeli t?rman??, medyada da en duygusal, en k??k?rt?c? ba?l?klarla kar??land?. Milliyet?i kimi gruplar?n k??k?rtmalar?ndan etkilenen gazeteciler ad?na H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k,...


K?rt sorunu ?zerinden ya?anan tehlikeli t?rman??, medyada da en duygusal, en k??k?rt?c? ba?l?klarla kar??land?. Milliyet?i kimi gruplar?n k??k?rtmalar?ndan etkilenen gazeteciler ad?na H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, konumlar?n? ?Bir millet gazetesini yap?yor? diyerek savunmaya ?al??t?.
Gazete ve televizyon haberlerinde ?zellikle ?ld?r?len askerler aras?nda K?rtlerin bulunmas? ve yak?lan K?rt?e a??tlar ba? k??ede yer ald?. DTP?nin a??klamas?nda ise ??ehit dediler ama PKK?y? k?namad?lar? ?eklinde bir ?kulp? bulundu.
Gazete man?etlerine, asker cenazeleri damgas?n? vurmu?tu: ?70 milyon evlatlar?na a?l?yor? (Ak?am), ?O k?r kur?unlar madalyam olacak? (Bug?n), ?Hepimiz Mehmediz? (G?ne?), ?Kalbimizdeki kahramanlar? (H?rriyet), ?T?rkiye?ye ate? d??t?? (Milliyet), ?Vatan size minnettar? (Posta), ?Y?re?imiz yand?? (Sabah), ?Hepsi h?z?n ?yk?s?? (Star), ?A?la T?rkiye? (Takvim), ?T?rkiye a?l?yor? (Terc?man), ?Son foto?raf? (Yeni ?afak)...
?S?z?n bitti?i yer? ifadesi ise b?t?n gazeteler taraf?ndan sevilip benimsendi. Operasyonu destekleyen gazete man?etlerinde yerini buldu. Vatan ?Durdurun art?k bu g?zya?lar?n?? diye bir ?a?r? yapt?.
En sald?rgan ?slubu kullanan gazete olmay? s?rd?ren Terc?man da ?Halka soruyoruz? man?etinde okurlar?n?, Ba?bakanl??a ?u sorunun yan?t?n? g?ndermeye ?a??rd?: ?15 ?ehitten sonra susal?m m? y?kal?m m???
K?rt sorunu konusunda en sa?duyulu bilinen gazetelerden Milliyet bile ba?yaz?s?nda h?k?mete ??nceliklerini g?zden ge?irme? ?a?r?s? yapt?. ABD?nin ?Kuzey Irak?taki hareketsizli?inden? cayd?r?labilece?i konusunda taktikler veren gazete, ?Can? yananlar?n, bunda sorumlulu?u olanlara bu ac?y? bir nebze hissettirmelerinden daha me?ru ne olabilir ki?? diyerek Amerika?ya tav?r al?nmas?n? ?nerdi.
Vakit ise, en alakas?z haberi bile d?nd? t?rbana ba?lad?: ?A?layan yine ?rt?l? analar!? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net