Filistin?in sesi

D?nyaca ?nl? Filistinli m?zisyen karde?ler Trio Joubran, ?nceki ak?am ?stanbullu m?zikseverlere bir konser verdi. ?stanbul Uluslararas? ?a?da? Dans Festivali (?DANS) kapsam?nda d?zenlenen konser, Bo?azi?i ?niversitesi Garanti...


D?nyaca ?nl? Filistinli m?zisyen karde?ler Trio Joubran, ?nceki ak?am ?stanbullu m?zikseverlere bir konser verdi. ?stanbul Uluslararas? ?a?da? Dans Festivali (?DANS) kapsam?nda d?zenlenen konser, Bo?azi?i ?niversitesi Garanti K?lt?r Merkezi?nde ger?ekle?tirildi. Samir Joubran, Adnan Joubran, Wissam Joubran karde?lerden olu?an grup, konserde Filistin halk ?ark?lar?, Arap ezgileri, Flamenko ezgileri, klasik m?zik ezgileri, Bizans ve Osmanl? m?zi?inden ?rnekler sundu. Her biri birer ud ustas? olan karde?ler taraf?ndan verilen konser, bu enstr?man?n sadece bir Ortado?u enstr?man? de?il, bir d?nya m?zi?i enstr?man? oldu?unu kan?tlar nitelikteydi. Usta karde?lerin ellerindeki enstr?man, kimi zaman bir keman, kimi zaman bir gitar, bazen bir kanun bazen de bir nefesli ?alg? oldu. Do?al olarak konser izleyicileri de Do?u-Bat? aras?nda, Joubran karde?lerin m?zikleriyle kurdu?u k?pr?den bir duygu yolculu?una ??kt?lar. Do?u mistizminden Bat? klasik?i ?ok seslili?ine kadar uzunca bir yolculuk hem de... Makamlar ve m?zik t?rleri aras?ndaki o ince ve uyumlu ge?i?ler, at?lan sololar, usta ve kusursuz do?a?lamalar, h?z?n, umut, co?ku ??lemindeki gel-gitler...
Joubran ??l?s?, Filistin?in ve belki de yery?z?n?n en iyi ud icrac?lar?ndan. Anneleri bir Muashahat toplulu?unda ?ark? s?ylermi?. Babalar? ise Arap d?nyas?n?n en sayg?n ud yap?m ustalar?ndan. En b?y?k karde? Samir, be? ya??nda ud ?almaya ba?lam??, dokuz ya??ndayken Nazareth M?zik Enstit??s?ne girmi?. E?itimini Kahire?de Muhammad Abdul Wahhab Konservatuvar??nda tamamlam??. Arap d?nyas?n?n en ?nemli konser salonlar?nda sahne alm??. Ortanca karde? Wissam, ?talya?daki Cremona Stradivarius Enstit?s??nden mezun olan ilk Arap ud yap?mc?s?. Buradan keman ve ud yap?m? alanlar?nda ?zel ba?ar? derecesiyle mezun. ?? karde?in kulland??? ud da Wissam??n el yap?m?. 2004 y?l?nda onlara kat?lan Adnan ise abileri taraf?ndan bir m?zik dahisi olarak adland?r?l?yor.
Joubran m?zi?i
??l?n?n konserindeki tek hayal k?r?kl??? ise geceye ilginin az olmas?yd?. Buna ra?men performanslar?ndan hi?bir ?ey kaybetmeyen Joubran karde?ler, konser ?ncesi konu?ma teklifimizi geri ?evirmeyerek ne kadar m?tevaz? olduklar?n? da g?sterdiler. Yapt?klar? m?zi?in Arap m?zi?i temellerine oturttuklar?n?, ancak Bat? m?zi?ine de sonuna kadar a??k olduklar?n? belirtiyorlar. Caz, flamenko, rock, pop esintileri de var. Bu konuda tutucu olmad?klar?n?, her zaman yenilik aray??? i?inde olduklar?n? s?yl?yorlar. M?ziklerini kompoze edebilmelerinin gere?i olarak b?yle aray??lar i?inde olduklar?n?n, sadece Bat? m?zi?inin kurallar?n? kullanmak istemediklerinin ?zellikle bilinmesini istiyorlar. M?ziklerine ille de bir isim gerekiyorsa Joubran m?zi?i olsun diyorlar.
M?zik ve ?iir aras?nda Araplar?n ?ok fazla ba? kurduklar?n? hat?rlat?yorlar. Filistinli ?nl? ?air Mahmud Dervi??ten ?ok etkilendiklerini her f?rsatta belirtiyorlar. A?ka, politikaya dair ?l?ms?z ?iirleri oldu?unu ve Mahmud Dervi??in bu ?iirlerinin kendilerine ?ok ilham verdi?ini d???n?yorlar.
Filistin?e gidemiyoruz
B?y?k karde? Samir, i?gal alt?nda 6 y?l ya?am??. ?Dolay?s?yla politik olmamam?z beklenemez? diyorlar. Filistinli olman?n zaten politik olmay? da beraberinde getirdi?ine inan?yorlar. Ve ekliyorlar: ???gal alt?nda ya?amak veya bir Filistinli olmak, hapis yatmaktan daha da zordur.? ?rneklerle a??klamaya devam ediyor Samir: ?Paris?te UNESCO konserindeydim. Yurdumda evimin yan?nda bir binay?, ?sraillilerin bombalad???n? ??rendim. Ve benim evim de do?al olarak harabe haline gelmi?. Bir Filistinlinin evi her an bombalanabilir, yerle bir edilebilir. Evini, yuvan? kaybetmek hapse d??mekten daha da k?t?. Nihayetinde hapisten ??kar, ?zg?rl???ne kavu?abilirsin. 50 y?l i?gal alt?nda kalmak daha zor bence. Havaalanlar?nda kontrol noktalar?nda k?t? muameleler g?rmek, bir kontrol noktas?ndan di?erine gitmek, 10 km?lik bir yolu 3 saatte almak... E?imle Paris?te ya??yorum ?u anda. Filistin?e gidemiyoruz, ?srail h?k?meti izin vermiyor. E?imin girmesi yasak ?lkemize.?
Her m?zisyen gibi kendilerinin de m?zik yapmak, m?zikal bir kariyer elde etmek istediklerinin ama Filistinli olduklar? i?in bu m?zisyen kimliklerinin yan? s?ra ba?ka sorumluluklar da y?klendiklerinin alt?n? ?iziyorlar. Umut ve bar?? i?in mesaj vermeleri gerekti?ine inan?yorlar.
T?rk ve K?rt m?zi?i hakk?ndaki g?r??lerini istedi?imizde, Arap m?zi?inin zaten bu m?ziklerle kar??l?kl? etkile?im s?recinde oldu?unu ve bunun kendi repertuvarlar?na da yans?d???n? belirtiyorlar. Bir ?ekliyle halklar? gibi m?ziklerinin de karde? oldu?una inan?yorlar. Son olarak ?T?rkiye?de kimlerle m?zik yapmak istersiniz? diye sordu?umuzda, Samir hemen ?H?sn? ?enlendirici? diyor. Onunla ortak bir projede yer almaktan ?ok memnun olacaklar?n? s?yl?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net