?Beyaz Melek?in m?zikleri tamamland?

Mahsun K?rm?z?g?l??n senaryosunu yazd??? ve y?netti?i ilk filmi ?Beyaz Melek?in m?ziklerini, Prag Senfoni Orkestras? ve Ermeni sanat?? Jivan Gasparyan ?ald?.
Yap?mc?l???n? Murat Tokat ve Levent ?ng?r??n ?stlendi?i, senaryosunu ...


Mahsun K?rm?z?g?l??n senaryosunu yazd??? ve y?netti?i ilk filmi ?Beyaz Melek?in m?ziklerini, Prag Senfoni Orkestras? ve Ermeni sanat?? Jivan Gasparyan ?ald?.
Yap?mc?l???n? Murat Tokat ve Levent ?ng?r??n ?stlendi?i, senaryosunu kaleme alan Mahsun K?rm?z?g?l??n ayn? zamanda y?netti?i ve 16 Kas?m?da vizyona girecek filmin m?zikleri de tamamland?.
Filmde, d?nyan?n en iyi orkestras? olarak g?sterilen 140 ki?ilik m?zisyenden olu?an ?The City Of Prague Film Harmonic-Prag Senfoni Orkestras?? ve ?Prague Opera Korosu?nun yan? s?ra d?nyaca ?nl? duduk virti?z? Jivan Gasparyan??n ?ald??? m?zikler kullan?ld?. Gasparyan, kendisine d?nya ?ap?nda ?n sa?layan enstr?man? duduk ile filmde, T?rkiye?de 8 ayr? besteci taraf?ndan bestelenen m?zikleri ?ald?.
?Ronin? ve ?Gladyat?r? filmlerinin m?ziklerini de ?alan Gasparyan, Mahsun K?rm?z?g?l?? film m?ziklerine g?sterdi?i ?zenden dolay? kutlad???n? belirterek, ?D?nya standard?nda bir i? oldu? dedi.
Mahsun K?rm?z?g?l de yo?un bir ?al??ma trafi?inden sonra m?zikleri tamamlad?klar?n? ifade ederek, ?Filmin genel m?ziklerini besteleyen Y?ld?ray G?rgen?le filmin m?zikleri ile ilgili hayalimizi ger?ekle?tirmenin mutlulu?unu ya??yorum. Filmin m?ziklerinde bizim gibi hayalleri olan 8 arkada?lar?m?zla birlikte ?al???p, ?ok ?nemli bir i? ??kard???m?za inan?yorum? diye konu?tu.
Filmin m?ziklerinde ayr?ca, d?nyada ?nemli bir yeri olan T?rkiye?nin en ?nemli keman virti?z? Cihat A?k?n da yer ald?. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net