A?z?n? ?Hay?r?a a?an adam

Nicedir yazmak istiyordum bu kitab?. Bu iste?imin baz? nedenleri de vard?. Birincisi, 2.5 kere okumu?tum kitab?... 2 kez tam olarak okumu?tum, bu?ukuncu kere de, atlaya atlaya...


Nicedir yazmak istiyordum bu kitab?. Bu iste?imin baz? nedenleri de vard?. Birincisi, 2.5 kere okumu?tum kitab?... 2 kez tam olarak okumu?tum, bu?ukuncu kere de, atlaya atlaya...
?kincisi de benim gibi biraz ?savruk? olu?uydu. Ser?e gibiydi, ?p?t, p?t, p?t? diye atl?yordu konular?n i?inde. (Bu yaz?y?, Sevgili Senih ?zay??n arkada?lar?ndan biri okursa, eminim benimle dalga ge?er, ?Habora hayat?nda hi? ser?e g?rmemi?? diye. Yani n?apal?m, AKP?lilerin Ba?bakan? kendisini i??i dostu, emek?iyi seven, yoksula arka ??kan birisi olarak g?sterirse ben de do?al olarak Senih ?zay?? ser?eye benzetirim.)
???nc?s?, Senih ?zay??n bir ?direni??i? olu?u. Biraz Jandark gibiydi. Ger?ekten g??l? bir direni??iydi, ?yle kolay kolay pes etmiyordu. Nerede bir yanl?? g?r?rse ?Allah Allah? diye sald?r?ya ge?iyordu. ??te kendisiyle ilgili bir ?rnek: 12 y?l kadar ?nce, Avukat Senih ?zay bir dava nedeniyle ?zmir ?ZSU?dan 6.54 YTL (Eski parayla 6.5 milyon lira) alacakl?... Avukatl?k ?creti ve mahkeme masraflar?n? alam?yor. ?ZSU?da g?revli M?hendis Muammer Kranta?n?n Menemen?e atanmas?yla ilgili ?zmir ?dare Mahkemesi?nde a??lan bir davaya, Kranta?n?n vekili olarak kat?l?yor. Kazan?yor. Ama paras? ?denmiyor. Hacze gidiyor. ?Kamu mallar? haczedilemez? engeli ?n?ne ??k?yor. Neyse, sonunda i? Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne gidiyor. Ve Senih ?zay, davay? kazan?yor.
Devletten de ?general general?, yani pa?a pa?a 500 Avro (?Euro?nun komik T?rk?esi) kazan?yor. Senih ?zay diyor ki: ?Art?k devlet nas?l alaca?? oldu?unda vatanda??na icra takibi yap?yorsa, vatanda? da devletten alaca?? oldu?unda A?HM?e ba?vurarak tazminat talep edebilir...? (Ah Senih ?zay ah, devletimiz, b?rak alaca?? oldu?u konular?, alacakl? olmad??? konularda bile s?rf iktidara muhalif oldu?u i?in neler yap?yor?)
D?rd?nc?s? de, kitab?n? ilk g?rd???m zaman, ad?ndaki ?Hay?r? s?zc??? olmu?tu. Hemen iki anlam kondurmu?tum; biri, hani iyilik-miyilik anlam?na gelen ?hay?r?, ?teki de ?evet?in kar??t? olan ?hay?r?. Senih ?zay??n bu ?lke i?in, bu ?lkenin insanlar? i?in hep ?hay?rl? i?ler? yapt???n? bildi?im i?in, daha ?ok ?teki ?hay?r? ?zerinde durdum. ??te oradan da biraz kendime benzettim. ??nk? ben de ?Hay?r? diyerek ba?l?yordum ?o?u konu?malar?ma. O y?zden ad?m ?M?zmin muhalif?e ??km??t?. O?lum Volga, ben konu?maya ba?larken ?Evet baba? diyerek keserdi konu?mam?. Tanr? a?k?na s?yleyin, ?Evet? diyerek ba?lanmas? gereken bir konu var m? T?rkiye?de?
S?zde kitaptan s?z edecektim. Ba?ka ba?ka konulara dald?m. Ama kitaptan al?nt?lar yapmak ?ylesine zor ki. Ak?l almaz say?da olay ve konu var. K?saca ge?i?tirmek de olmaz. Olay? Senih ?zay?ca dile getirmek gerekli. Ona da ?Yenim dar-Yerim dar? diyorum.
Lisede geri geri y?r?me ve ko?ma ?ampiyonlu?u... B?lent Nuri Esen, Mukbil ?zy?r?k, Hasan Fehmi G?ne? an?lar? (Benim de var)? Beyaz g?mlek ?yk?s?... 1 liray? 7 kuruma ?dettirmesi... Bir Muazzez Abac? kasetinin kar??l???nda kabullenilen dava... ?Y?re?i sa?da olanlar ?rg?t??? Siz ?imdi bunlardan pek bir ?ey ??zemediniz san?r?m. Bunlar sadece ara ba?l?klar, ?ylesine ?ok konu ve olay var ki...
Ama Senih ?zay?a k?zd???m b?l?mler de var. ?rne?in daha ba??nda diyor ki: ?46 ya??nday?m. Olgunla?maktay?m. ?ok iyiyim. ?te yandan ?lmeye de yakla?m?? gibiyim. Nihayet y?ksek tansiyon, ?eker de takt?lar kafama. Takt?m kafama. Bilmiyorum, bir ?eyler oluyor...? Adam 46 ya??nda, ??lmeye yakla?t?m? diyor.. Ya ben ne diyeyim? Hi? k?t?mser de?ilim, 3. gen?li?imi ya??yorum. ?stelik 2023?e dek ya?ay?p, 100. y?lda TC?nin s?n?rlar?n?n nas?l olaca??n? g?rmek istiyorum.
Evet, Senih ?zay??n ?An?lar?m... A?z?m? Hay?r?a A?t???m D?v?lar?m...? ba?l?kl? kitab? anlat?lmaz, okunur...
B?lent Habora
www.evrensel.net