Grev herkesin grevi

Toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamayan Haber-?? Sendikas? 16 Ekim?de grev uygulamas?na ba?layaca??n? a??klam??t?. Ramazan Bayram??n?n ard?ndan i??i s?n?f?n?n bayram? kutlamaya devam edece?ini s?yleyen Haber-?? ...


Toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamayan Haber-?? Sendikas? 16 Ekim?de grev uygulamas?na ba?layaca??n? a??klam??t?. Ramazan Bayram??n?n ard?ndan i??i s?n?f?n?n bayram? kutlamaya devam edece?ini s?yleyen Haber-?? ?ube ba?kanlar?, b?t?n haz?rl?klar?n? yapt?klar?n? ve greve ??kacaklar?n? kaydettiler.
Haber-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu, anla?ma zemini aramaya devam ettiklerini ancak dayatmalar? da kabul etmelerinin m?mk?n olmayaca??n? kaydetti.
?Sendikam?z? yok etmeye ?al??anlarla uzla?ma durumumuz s?z konusu olamaz. ?u anda patronun teklifleri sendikam?z? yok etmeye d?n?k? diyen ?l?io?lu, kazand?rd?klar?n?n kar??l???n? istediklerini anlatt?.
Telekom grevinin sadece Haber-???in sorunu olmad???n? belirten ?l?io?lu, ?T?rk-???in sadece manevi olarak de?il t?m te?kilatlar?yla yan?m?zda oldu?unu a??k?a g?stermesi laz?m. ?zelle?tirilen kurumlarda ilk kez b?yle bir sald?r? geliyor. Telekom?da bunu ba?aramazsak di?er yerlere de s??rayacak. Bu y?zden T?rk-?? bizim yan?m?zda olmak zorunda. Yabanc? sermayeye kar?? kesinlikle ba?ar? sa?lamak zorunday?z? diye konu?tu.
?yi niyetlerinin y?lg?nl?k, korkakl?k olarak alg?lanmamas? gerekti?ini ifade eden ?l?io?lu, kendilerini greve zorlayanlar?n, bu grevin alt?nda kalaca??n? s?yledi.
Kuru destek de?il kat?l?m ?a?r?s?
16 Ekim ?ncesinde ??k?lacak bir grevde kamu kurumlar?n?n ve ticari kurumlar?n kapal? olmas? nedeniyle sadece sabit telefonlar?n etkilenece?ini, bu nedenle 16 Ekim?de greve ??kacaklar?n? anlatan Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, grev g?zc?lerini, n?bet listelerini olu?turduklar?n? s?yledi.
Sendikalar?na ?ye olmayan ?al??anlar?n da greve kat?laca??n?, grevin ?ok ses getirece?ini ifade eden Dokuyucu, ?B?yle bir kurumun y?neticilerinin grevi g?ze almas? d???nd?r?c?. ??veren h?k?met taraf?ndan yasaklanma olaca??n? m? d???n?yor? E?er b?yle bir ?eyle kar??la??rsak neler yapaca??m?z? da belirledik? diye konu?tu.
Bu s?recin sadece Telekom i??ilerinin taleplerini kabul ettirme m?cadelesini a?t???n?, ?n?m?zdeki d?nemlerde toplus?zle?melerde yeni bir yol a?aca??n? anlatan Dokuyucu, 2008 y?l?nda belediye ve metal sekt?r? gibi iki b?y?k sekt?rde g?r??melerin ba?layaca??n?, bu g?r??meler i?in Telekom grevinin ?ok ?nemli oldu?unu vurgulad?.
Dokuyucu, ?Art?k her sendikan?n ayr?m yapmadan bu greve destek vermesi gerekiyor. Telekom i??isi bug?ne kadar hi?bir greve destek veriyoruz demedi her yere bizzat kendisi kat?ld?, yard?m toplad?. ?imdi biz de kimseden kuru, ?destekliyoruz? a??klamalar?n? de?il bizzat gelmelerini bekliyoruz? diye konu?tu.
Haber-?? Adana ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya ise b?t?n sendikalardan tam destek beklediklerini ifade etti. G?r??melere a??k olduklar?n? ancak taleplerinden bir ad?m geri atmayacaklar?n? ifade etti.
?AKP H?k?meti ertelemenin alt?nda kal?r?
Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Salih Da?demir ise ?Sendikalar hem maddi hem de manevi destek olmal?lar. Bug?ne kadar sessiz kalan, siyaset?ilerin kuca??nda sendikac?l?k yapan, i??i s?n?f? hareketini ruhsuzla?t?ranlara kar?? s?n?f? canland?racak onurlu bir grev olacak Telekom grevi? dedi. Telekom i??ilerinin Ramazan Bayram??n? uzataca??n? s?yleyen Da?demir ??yle konu?tu, ?E?er erteleme olursa ge?erli bir neden olmal?. Telekom?u satarken milli g?venli?i ilgilendirmiyor diyorlard?, ?imdi bu gerek?e ile ertelerlerse ?zelle?tirmeyi de iptal etmek zorunda kal?rlar. Ayr?ca grevi erteleseler de ?retimden gelen g?c?m?z? kullanaca??z, i?e gelmeyece?iz, Ankara?ya y?r?yece?iz. Bakanlar Kurulu, Oger?e destek i?in grevimizi engellerse bunun bedelini h?k?met ?der.?
Haber-?? Kayseri ?ube Ba?kan? Veli Solak ise yasal haklar? olan grev hakk?n? kullanmadan geri durmayacaklar?n? kaydetti. ???ilerin greve haz?r oldu?unu, hatta ?Neden bayramdan ?nce ??kmad?n?z? diyerek kendilerine tepki g?sterdi?ini belirten Solak, Bakanlar Kurul?nun grevi ertelemedi?i s?rece greve haz?r olduklar?n?, ertelemesi durumunda da tedbirlerini ald?klar?n? ifade etti.
??yerlerinde toplant?lar yapt?klar?n?, i??ileri greve haz?rlad?klar?n? anlatan Haber-?? Antalya ?ube Ba?kan? Alim Zengin, Telekom tarihinde ilk kez bir grev s?recinin ya?anaca??n?, bu nedenle i??ileri bilgilendirdiklerini dile getirdi.
Haber-?? olarak patrona neyi neden istediklerini a??k a??k ifade ettiklerini s?yleyen Zengin, masa ba??nda ??zme taleplerinin devam etti?ini vurgulad?. (?stanbul/EVRENSEL)

?mzalarsak Oger?e bor?lu olaca??z

Haber-?? ?stanbul Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta?:
Bug?ne kadar g?r??melerin masa ba??nda bitmesi i?in ?abalad?k, b?t?n g?r??melere a??k oldu?umuzu ifade ettik. Buna ra?men Oger d?nyan?n hi?birinde g?r?lmemi? bir tek lif sundu bize; y?zde 4 zam. ?u an s?zle?menin bitti?ini d???nelim; 10 ayl?k bir fark bekliyor i??iler. Bu da ortalama 3 bin YTL civar?nda.
Oger?in istedi?i gibi s?zle?meyi imzalarsak, ikramiyeler i?in istedi?imiz y?zde 16.9?dan y?zde 4?? ??kar?nca her bir i??inin bin 500 YTL borcu oluyor. Biz kurumun ?n?n? kapatacak, b?y?mesini engelleyecek bir talepte bulunmuyoruz. Masada bitsin istiyoruz, yoksa 16 Ekim?den sonra her ?ey de?i?ecek. Bir baraj ta?t??? zaman onun ?n?n? kapatmak ?ok zor. Biz ?retimden gelen g?c?m?z? kesti?imiz zaman kurum zarara ba?layacak. Bankalar, kamu kurulu?lar?, t?m halk bundan zarar g?recek. O zaman bug?nk? ?artlar da ge?erli olmaz, taleplerimiz de?i?ir. Biz i?verene bir ?a?r? daha yap?yoruz, gelin bu i?i masada bitirelim. Sokaklara ta?arsa, biz oralardan geldik, sokaktan korkmay?z.

EMEP?ten Haber-???e destek

Emek Partisi (EMEP) Adana ?l ?rg?t? Haber-?? ?ubesini ziyaret etti. 16 Ekim?de greve gitme karar? alan T?rk Telekom?da ?rg?tl? Haber-???e destek ama?l? ziyarette bulunan EMEP ?l Y?neticileri, bu g?ne kadar i??i s?n?f? m?cadelesini g?zeten ve bu m?cadele i?erisinde olduklar?n? belirterek, sendikas?zla?t?rmaya ?al???lan Telekom i??ileri ile de dayan??ma i?erisinde olduklar?n? ifade ettiler.
Toplus?zle?me d?neminin nas?l grev a?amas?na geldi?i konusunda EMEP ?l y?neticilerine a??klamada bulunan Haber-?? Adana ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya, sendikalar?n?n ?cret konusunda ve sendikas?zla?t?rmaya y?nelik i?verenin bask?lar? nedeniyle grev a?amas?na geldiklerini ifade etti. EMEP ?l Sekreteri Halil ?mrek ise Telekom i??ileri ile dayan??ma i?erisinde olacaklar?n? aktaran, her t?rl? deste?i veremeye a??k olduklar?n? kaydetti. (Adana/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
www.evrensel.net