Fotoğraf: Evrensel

Emekliyi yok sayd?lar

Demokratikle?me? s?ylemiyle yeni bir anayasan?n haz?rland??? bug?nlerde, T?rkiye, bir kez daha ?sendika kapatan ?lke? oldu ve Emekli-Sen hakk?nda kapatma karar? verildi.


Demokratikle?me? s?ylemiyle yeni bir anayasan?n haz?rland??? bug?nlerde, T?rkiye, bir kez daha ?sendika kapatan ?lke? oldu ve Emekli-Sen hakk?nda kapatma karar? verildi. Emeklileri, D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ile D?SK ve KESK?e ba?l? sendikalar?n y?neticileri ve Kamu-Sen?e ba?l? T?rk Emekli-Sen y?neticisi Y?cel Co?kun yaln?z b?rakmad?. Adliye ?n?ne gelen emeklilere seslenen Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, ?demokratikle?me? s?z?n? eksik etmeyen iktidar?n, s?zlerinde samimiyse, bu davadan ?ekilmesi gerekti?ini s?yledi.
Kapatma karar?
Ankara 17?nci Asliye Hukuk Mahkemesi?nde g?r?len duru?maya, konfederasyon y?neticileri, Emekli-Sen y?netici ve ?yeleri kat?l?rken, ??i?leri Bakanl??? avukat? ve sendika avukat? haz?r bulundu. Bakanl?k avukat?, Yarg?tay??n karar?na uyulmas?n? talep ederken, sendika avukat? S?leyman Beys?len, bakanl???n, sendika kapatmak i?in dava a?ma yetkisi olmad???n?, Emekli-Sen hakk?nda lehte verilen mahkeme kararlar? oldu?unu hat?rlatt?. Anayasa?da sendikay? kapatacak bir h?k?m bulunmad???n?, uluslararas? s?zle?melerin de bunu g?sterdi?ini vurgulayan Beys?len, mahkeme, bu g?r??te de?ilse bile yeni anayasay? beklenmesini istedi.
Adliye d???nda bekleyen Emekli-Sen ?yeleri, karar?, yuhalamalar ve ?G?n gelecek, devran d?necek, AKP halka hesap verecek? slogan?yla kar??lad?lar. Emeklilere seslenen Emekli-Sen Ba?kan? Veli Beys?len, siyasi bir kararla kar?? kar??ya olduklar?n? s?yleyerek, ?Bu m?cadele bitmedi? dedi.
T?rkiye?nin, ?sendika kapatma hastal???? bulundu?unu dile getiren Beys?len, bu hastal??? yenmek gerekti?ini, bunu da m?cadeleleriyle yapabileceklerini kaydetti.
KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise karar? ?hukuk katliam?? olarak de?erlendirdi.
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi de AKP?nin bir daha toplum ?n?ne ??k?p ?demokratikle?iyoruz? diyemeyece?ine vurgu yaparak, ?12 y?ll?k bu m?cadeleye tahamm?ls?zl?klerini yine g?sterdiler? ?eklinde konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net