GER?EK

 • Tuzla tersaneleri i??ileri, 27 Ekim?de Tuzla?da bir ?miting-bulu?ma? d?zenliyor. Toplant?n?n amac?, Tuzla tersanelerindeki vah?i ?al??ma ko?ullar?n? kamuoyuna duyurmak.


  Tuzla tersaneleri i??ileri, 27 Ekim?de Tuzla?da bir ?miting-bulu?ma? d?zenliyor. Toplant?n?n amac?, Tuzla tersanelerindeki vah?i ?al??ma ko?ullar?n? kamuoyuna duyurmak.
  Bu yaz, 12 g?nde be? i??inin ?i? kazalar?? denilen i? cinayetleri sonucu ya?am?n? yitirmesiyle yeniden g?ndeme gelen Tuzla tersanelerindeki a??r ?al??ma ko?ullar?, bu ?l?mlerden ve ?d?zeltilece?i?ne dair verilen s?zlerden sonra da de?i?mi? de?il. Keyfiyet, i? emniyeti ve i??i sa?l???na ili?kin hi?bir kural ve yasan?n g?zetilmedi?i, k?lece ?al??ma ko?ullar? s?r?p gidiyor. Yar?n, k???n da etkisiyle, ?o?u a??k alanda ve geni? metal y?zeylerle temas i?inde ?al??an i??ilerin ?al??ma ko?ullar? daha da a??rla?acak ve ?kazalar? da iyice artacak.
  Tersane i??ilerinin ?al??ma ko?ullar?ndaki keyfiyet, yasa tan?mazl?k sadece i? emniyetine ili?kin de de?il. ?cret d???kl???, ?cretlerin zaman?nda ?denmemesi, sigortas?z ?al??t?rma, sendikal? olma giri?imlerinin patron ve ta?eron bask?s?yla ?nlenmesi, ?zellikle kente yeni gelen i??ilerin bar?nma ko?ullar?n?n ola?an?st? k?t? olmas? ve bu ko?ullar?n d?zeltilmesine ili?kin talepler de i??ilerin dile getirdi?i konular.
  ??te; Tuzla tersaneleri i??ileri, bu k?lece ko?ullar?n d?zeltilmesi m?cadelesi i?indeler ve bu m?cadele ile patronlar?n keyfi uygulamalar?n?, h?k?metin, ?al??ma Bakanl????n?n bu yasas?zl??a seyirci kalmas?n? (i??ilerin haklar?n? savunmak i?in g?sterdi?i tepkilerin, polis ve jandarma bask?s?yla bast?r?lmak istenmesini) kamuoyuna duyurmak i?in d?zenliyorlar bu mitingi.
  Bu y?zden de az ?ok emek kayg?s?, az ?ok hak ve adalet kayg?s? ta??yan her ?evrenin, her ki?inin, tersane i??ilerinin bu m?cadeleye destek ?a?r?lar?n? yan?ts?z b?rakmamas? gerekir.
  Elbette ki TMMOB, TTB gibi, bug?ne kadar i??ilerin m?cadelelerine zaman zaman ?e?itli d?zeylerde destek sunmu? olan kurumlar?n y?neticilerinin, duyarl? ?yelerinin bu sefer de i??ilere el uzatacaklar?n?; kendi mesleki ve uzmanl?k alanlar? ?st?nden destek sunacaklar?n? biliyoruz. Ama sendikalar?n, i??i ve kamu emek?ileri sendikalar?n?n ?stanbul?daki ?ube ve merkezleri i?in bu miting, s?zlerini s?nama bulu?mas?d?r. Onlar?n Tuzla tersaneleri i??ilerine destek s?zlerini yerine getirmeleri i?in bir f?rsatt?r.
  12 g?nde be? i??i ?ld???nde h?k?metin ilgisizli?ine, patronlar?n k?r h?rs? u?runa i??ilerin haklar?n?n ayaklar alt?na al?nmas?na tepki g?steren, i??ilerin m?cadelesine ellerinden gelen deste?i sunacaklar?n? s?yleyen sendikalar?n, sendika ?ubelerinin y?neticilerinin, bu s?zlerini yerine getirmek i?in bu miting bir f?rsatt?r. ??nk?, sendikalar i?in Tuzla tersaneleri i??ilerinin bu mitingine m?mk?n oldu?u kadar kitlesel destek vermek, hem tersanelerdeki m?cadelenin moral ve motivasyonu bak?m?ndan, hem de sendikac? olmalar?; i??i s?n?f?n?n en ?nemli ?rg?tlerinin y?neticileri olmalar? bak?m?ndan ?nemlidir.
  Dahas?, Tuzla tersanelerinde ?al??an 20 bin dolay?nda gen?, i??ile?me s?recindeki emek?ilerin, i??i s?n?f?n?n ve kamu emek?ilerinin ?rg?tl? kesimlerinden alaca?? destek, onlar?n s?n?fla birle?mesini, kendilerini milyonlarca i??inin bir par?as? olarak hissetmelerini kolayla?t?raca?? gibi ayn? zamanda sendikal? i??ilerin ve kamu emek?ilerinin de dayan??ma duygusunu geli?tirecek, onlar?n da ?rg?tlenme ve m?cadele bilincinin ?st?ndeki ?tortu?nun azalmas? i?in vesile olacakt?r. Bu y?zden bu bulu?man?n ba?ar?l? olmas? ve tersane i??ilerinin s?n?f?n ?rg?tl? kesimleriyle bulu?mas?na vesile olmas?, ?stanbul?daki i??i ve kamu emek?ilerinin m?cadelesi bak?m?ndan da yeni bir dayanak olarak de?erlendirilebilecektir. E?er ki sendikalar ve onlar?n y?neticileri bu bulu?may? bir f?rsat olarak de?erlendirebilirlerse!..
  Elbette sadece i??iler de de?il; evleri y?k?lan, belediye hizmetlerini alamayan, sa?l?k ve e?itim sorunlar?yla cebelle?en Tuzla?n?n emek?i halk?, kad?nlar?, gen?leri, deri i??ileri ba?ta olmak ?zere her sekt?rden i??ileri, ??rencileri de bu bulu?maya kat?larak kendi taleplerini dile getirdikleri gibi, halk?n kayna??p dayan??mas? bak?m?ndan da bulu?may? de?erlendirebilirler, de?erlendirmelidirler de.
  K?sacas? bu miting ve ?al??mas?yla gen? tersane i??ileri herkese; birle?mek, dayan??mak ve kendi taleplerini duyurmak ve ortakla?t?rma i?in, k?sacas? Tuzla?n?n makus talihini yenme do?rultusunda ad?mlar atmak i?in bir f?rsat yaratm??lard?r. Kendilerine ?al??malar?nda ba?ar?lar diliyorum...
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net