K?ra?l? tedirgin ba?kan bihaber

K?ra??ta 5 ya??ndaki k???k Serhat??n ?l?m?n?n ard?ndan ortaya ??kan kuduz vakas?, K?ra? Belediye Meclis toplant?s? g?ndemine al?nmad?. Belediye Meclis ?yesi Seyit Aslan??n toplant? g?ndemleri bittikten sonra ?K?ra??ta kuduz ...


K?ra??ta 5 ya??ndaki k???k Serhat??n ?l?m?n?n ard?ndan ortaya ??kan kuduz vakas?, K?ra? Belediye Meclis toplant?s? g?ndemine al?nmad?. Belediye Meclis ?yesi Seyit Aslan??n toplant? g?ndemleri bittikten sonra ?K?ra??ta kuduz karantinas?n?? g?ndeme getirmesi ?zerine konu?an K?ra? Belediye Ba?kan? Hamit ?nc?, konunun yeni olmad???n? s?ylemekle yetindi.
Serhat Karabucak??n kuduzdan ?lmesi ve ard?ndan K?ra???n may?s ay?ndan itibaren kuduz karantinas? alt?nda oldu?unun kamuoyuna a??klanmas?n?n ard?ndan ilk kez toplanan belediye meclis toplant?s?n?n g?ndeminde 2008 y?l?n?n tahmini b?t?esi oyland?. K?ra??? g?nlerdir tedirgin eden kuduz karantinas? ile ilgili oylaman?n ard?ndan konu?an Belediye Meclis ?yesi Seyit Aslan, K?ra???n karantina alt?nda oldu?unu ??rendiklerini ancak karantina ko?ullar?n?n sa?lanmad???n? dile getirdi. 6 ay ?nce kuduz oldu?u anla??lan bir ine?in ?ld?kten sonra ?st?nk?r? g?m?ld???n? ve k?pekler taraf?ndan yenildi?ini s?yleyen Aslan, konunun kamuoyuna a??klanmas?n? istedi.
?nc?: K?peklerin itlaf edilmesi gerekir
Aslan??n meclis toplant?s? sonunda konu?mas? ?zerine s?z alan Ba?kan Hamit ?nc?, k???k Serhat??n ?l?m?ne sebep olan k?pe?in nerede kuduz oldu?unun bilinmedi?ini savundu. Kuduz vakas?n?n yeni olmad???n? s?yleyen ?nc?, ?Konu ile ilgili ?al??malar?m?z devam ediyor? demekle yetindi. B?lgenin karantinaya al?nd???n? do?rulayan ?nc?, ?Halka zarar veren bu k?peklerin itlaf edilmesi gerekiyor? diye konu?tu. Kuduz vakas?n?n bas?na yans?y?? bi?imini ele?tiren ?nc?, ?Sanki b?t?n k?pekler K?ra??ta toplanm?? gibi haber yap?ld?. Oysa bu sorun sadece K?ra???n sorunu de?il. B?t?n b?lgenin sorunu? dedi. Olay?n ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?ne intikal etti?ini s?yleyen ?nc?, belediye ekiplerinin K?ra??a gelerek gerekli ?nlemleri alaca??n? savundu.
K?pekler d??ar?da
K?ra???n karantina alt?nda olmas? ile ilgili ?eli?kili a??klamalarda bulunan ve ?nlem al?nd???ndan s?z eden Ba?kan ?nc??ye cevap K?ra?l?lardan geldi. Selma Yard?mumar, K?ra??a ?ehrin i?inden k?pek getirildi?ini belirterek kuduz vakas? ??kt???ndan beri hi? ?nlem al?nmad???n? dile getirdi. ?K?ra? karantinaya al?nmad?. K?peklerin topland??? s?yleniyor ama biz g?rmedik? diyen Yard?mumar, o?lunun da bir k?pek taraf?ndan kafas?ndan ?s?r?ld???n? anlatt?.
A?? da yapmad?lar
Kuduz vakas?n?n g?r?ld??? Nam?k Kemal Mahallesi?nde oturan G?lzade Korkmaz, mahallenin karantinaya al?nmad??? s?yledi. Belediyenin ?K?pekleri topluyoruz? dedi?ini ifade eden Korkmaz, ?Biz herhangi bir ?al??ma g?rmedik. Mahallede h?l? ba??bo? k?pekler var. Mahalleliye a?? yap?laca?? s?ylendi. Bize a?? yamad?lar. Biz de B?y?k?ekmece Devlet Hastanesi?ne gittik. Doktorun bizi bir d?vmedi?i kald?? ?eklinde konu?tu.
K?pekler gruplar halinde geziyor
Kurban Demir ise mahallede ?ok say?da k?pek oldu?unu belirterek ne toplanan k?pek g?rd?klerini ne de toplananlar?n nerede olduklar?n? bildiklerini s?yledi.
Mahallelerinin karantinaya al?nmad???na de?inen ?eng?l Sevim, k?peklerin toplat?ld???n?n s?ylendi?ini ancak kendilerinin b?yle bir ?al??may? g?rmediklerini belirtti. Mahallede ba??bo? k?peklerin gruplar halinde gezdi?ini belirten Sevim, ?K?pekler toplansayd? mahallede k?pek kalmazd?. Ben ne k?peklerin topland?klar?n? ne de topland??? s?ylenen k?peklerin nereye g?t?r?ld?klerini g?rd?m? dedi. Sat? Erdo?an da art?k ?ocuklar?n? soka?a ??karmaya korktu?unu ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net