Kad?n haklar? komisyonunun t?m ?yeleri erkek

Trabzon ?l Genel Meclisi b?nyesinde, ?yelerinin tamam? erkek olan Kad?n Haklar? Komisyonu kuruldu.
Birle?mi? Milletler?in, ?Kad?nlar?n ve K?z ?ocuklar?n?n ?nsan Haklar?n?n ...


Trabzon ?l Genel Meclisi b?nyesinde, ?yelerinin tamam? erkek olan Kad?n Haklar? Komisyonu kuruldu.
Birle?mi? Milletler?in, ?Kad?nlar?n ve K?z ?ocuklar?n?n ?nsan Haklar?n?n Korunmas? ve Geli?tirilmesi Ortak Program?? kapsam?nda gelen ?nerisini dikkate alan AKP Grup Ba?kan? Mehmet ?zt?rk ve CHP Grup Ba?kan? Sedat G?za?an??n ?nergesiyle ?l Genel Meclisi?nde Kad?n Haklar? Komisyonu olu?turuldu.
Trabzon ?l Genel Meclisi Ba?kan? Muhammet Balta, yapt??? a??klamada, ?l Genel Meclisi?nin tek kad?n ?yesi olan G?ler Kanca Durmu??un milletvekili genel se?imleri ?ncesinde milletvekili se?ilmek i?in istifa etti?ini belirterek, ?Durmu??un istifas?ndan sonra meclisimizde kad?n ?ye kalmad?. Ama bu Trabzon?da kad?n haklar?n?n savunulmayaca?? anlam?na gelmez? dedi.
Balta, Trabzon?da olu?turulan komisyona kat?lan ?yelerin g?n?ll? olarak bu ?al??mada yer ald???n? ifade ederek, ?Komisyon, kad?n-erkek ayr?m? yapmadan ba?ar?l? ?al??malar yapacakt?r. B?yle bir komisyonun olu?turulmas? Trabzonlu insanlar?n kad?nlara ne kadar de?er verdi?inin bir g?stergesidir? diye kaydetti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net