HUKUK K??ES

 • SORU: Patronum ?irketinde ba?ar?l? bir ?al??an? olarak beni, i?lerinin k?t? gitti?i ayn? ?ehirde bulunan bir ba?ka i?yerine g?ndermek istiyor. Benim bu i?i kabul etmeme hakk?m var m?d?r, yoksa gitmek zorunda m?y?m?


  SORU: Patronum ?irketinde ba?ar?l? bir ?al??an? olarak beni, i?lerinin k?t? gitti?i ayn? ?ehirde bulunan bir ba?ka i?yerine g?ndermek istiyor. Benim bu i?i kabul etmeme hakk?m var m?d?r, yoksa gitmek zorunda m?y?m?

  CEVAP: Burada s?z konusu olan uygulama ?d?n? i??i ili?kisidir. ??vereniniz sizi b?yle bir i?te ?al??t?rmak istiyorsa dikkat edilmesi gereken husus, mutlaka i??inin r?zas?n? yaz?l? olarak almas? gerekti?idir. E?er i??i, r?za g?stermez ve bu ?al??maya zorlan?rsa, bu durumda i??i a??s?ndan hakl? nedenle fesih olana?? do?maktad?r. Ayr?ca i?veren b?yle bir durumda ?al??ma ko?ullar?nda de?i?iklik yoluna giderek de i??inin s?zle?mesini feshedebilmektedir. Ancak, bu sebeple feshetmesi durumunda tazminat ?deme y?k?ml?l??? bulunmaktad?r.
  Ge?ici i? ili?kisi i?verenin i?yerini devri s?ras?nda i??iyi holding b?nyesi i?inde ayn? ?irketler toplulu?una ba?l? ba?ka bir i?yerinde yapmakta oldu?u i?e benzer i?lerde ?al??t?r?lmas? ?artlar?n? ta??mal?d?r. Ge?ici i? ili?kisi 6 ay? ge?emez ve s?zle?me yaz?l? olarak yap?lmal?d?r. Gerekti?inde taraflarca en fazla iki defa yenilenebilir. Devir i?in r?zas? al?nan i??i ancak ayn? holding b?nyesi i?indeki veya ayn? ?irketler toplulu?undaki ba?ka bir i?yerine veya yapmakta oldu?u i?e benzer i?lerde ?al??t?r?lmas? ko?ulu ile ba?ka bir i?yerine devredilebilecektir.
  Ayn? holding b?nyesi i?indeki veya ayn? ?irketler toplulu?undaki ba?ka bir i?yerine devirde, i??inin ?al??m?? oldu?u as?l i?yerindeki yapt??? i?in benzerinde ?al??t?r?lmas? zorunlulu?u yoktur. Bu ?ekilde kurulan ge?ici i? ili?kisinde i??i as?l i?inde ?al??t??? i?ten farkl? bir i?te de ?al??t?r?labilecektir. ?rne?in, as?l i?yerinde kap?c? olan bir i??i ge?ici i? ili?kisi ile devrinin yap?ld??? ayn? holding b?nyesi i?indeki veya ayn? ?irketler toplulu?undaki ba?ka bir i?yerinde ?of?r olarak ?al??t?r?labilecektir.
  E?er ge?ici i? ili?kisi kurulan i?yeri ayn? holding b?nyesi i?indeki veya ayn? ?irketler toplulu?undaki ba?ka bir i?yeri de?ilse, i??i devrinin yap?ld??? bu i?yerinde ancak, as?l i?yerinde yapt??? i?e benzer bir i?te ?al??t?r?labilecektir.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net