??k?? de?il kadrolu ?al??ma istiyoruz

Bizler Manisa Organize Sanayi B?lgesi?nde Serel A??de ?al??an bir grup i??iyiz. Serel Seramik, Elginkan Holding Vakf??n?n fabrikalar?ndan biri ve yakla??k bir y?ld?r ?al???yoruz.


Bizler Manisa Organize Sanayi B?lgesi?nde Serel A??de ?al??an bir grup i??iyiz. Serel Seramik, Elginkan Holding Vakf??n?n fabrikalar?ndan biri ve yakla??k bir y?ld?r ?al???yoruz. ??e ilk girdi?imizde kadro kar??l??? ?al??aca??m?z?; e?er iyi ?al???rsak kadro alaca??m?z? s?yleyip 11 ayl?k s?zle?meleri imzalamak zorunda b?rak?ld?k.
?al??ma ?artlar? ?ok a??r, buna ra?men verdikleri s?zler kar??l???nda yorgunluktan y?r?yemeyecek hale gelinceye kadar ?al??t?k ama bir t?rl? fabrikay? zarar etmekten kurtaramad?k onlara g?re. Bizden hep daha fazla ?al??mam?z?, Serel?in bir vak?f mal? oldu?unu, dolay?s?yla bizim mal?m?z oldu?unu, onun i?in fedakarl?k yapmam?z? istediler. Bizler de hep daha fazla ?al??t?k. 4 ki?inin yapt??? i?leri 3 ki?iye indirdik 3 ki?inin yapt??? i?leri 2 ki?iye indirdik. ?yle ya, yapmal?yd?k; ??nk? Serel bizim fabrikam?z, bizim mal?m?z; eme?imizi patron s?m?rm?yor, b?y?k g??ler yemiyor ama g?rd?k ki ba??m?zdaki m?d?rler, bu e?im bu kom?um bu ye?enim diyerek b?t?n ?evrelerini i??ilerin ba??nda denetlenmesi i?in personel kadrosuna yerle?tirmi?. Neredeyse bir i??iye ?? tane idari personel d???yor. Olsun ihtiya? var dedik. Ne de olsa Serel halk?n mal?, bizim kadar onlar da d???n?yordur dedik. Yemek, ?ay, lavabo, dinlenme gibi ihtiya?lar i?in yar?m saat verdiler, olsun tamam dedik. ?al??ma tempomuzu y?kseltmemize ra?men y?zde 20 daha fazla y?kseltmemiz istendi. Sebep Serel?imiz di?er fabrikalarla rekabet edemiyor, buna da tamam dedik. Bizim fabrikam?z, halk?n fabrikas? zarar etmesin dedik.
?imdi mi? ?imdi de fabrikam?z zarar ediyor, pazarlama yapam?yor i??i ??karaca??z diyorlar. ?imdi biz de diyoruz ki: Hoop! de?erli m?d?rler, durun bakal?m! Hepimiz buradan maa? al?yoruz, hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Siz bir ?ey yapmad?n?z ama bizler i??i olarak her ?eye evet dedik ve g?revimizi fazlas?yla yapt?k, ?yle ki hastalanmad?k bile. Bizler g?revimiz olan mallar? kat be kat ?rettik. ???iler olarak halk?n fabrikas? zarar etmesin diye bir?ok fedakarl?k yapt?k, sizler g?revinizi yapmay?p ?r?nleri pazarlayamad?ysan?z ?zg?n?z ama fedakarl?k s?ras? sizde. ?nce e?iniz dostunuz, sonra da sizler ??kmal?s?n?z i??iler de?il. Manisa?daki t?m i??i karde?lerimizin deste?ini bekliyoruz, sizlerden alaca??m?z destekle bize yap?lan haks?zl?klar? durdurmaya ?al??aca??z. T?m Evrensel okurlar? ve ?al??anlar?na sayg?lar.
Manisa OSB Serel A??de ?al??an bir grup i?
www.evrensel.net