ARASIRA

 • T?rkiye?nin ?toplumsal ihtiya?lar?na cevaben? haz?rlanan yeni anayasa tart??malar? s?r?yor. AKP?nin haz?rlatt??? tasla?a ili?kin her kesimin kendine g?re bir yakla??m? var.


  T?rkiye?nin ?toplumsal ihtiya?lar?na cevaben? haz?rlanan yeni anayasa tart??malar? s?r?yor. AKP?nin haz?rlatt??? tasla?a ili?kin her kesimin kendine g?re bir yakla??m? var.
  Askerin, MHP?nin, CHP?nin, DSP?nin ortak oldu?u kadar farkl? yakla??mlar? var. Fazilet AKP?den farkl?, liberal kesimler daha farkl?? Sosyal demokratlar, sol ve sosyalistler farkl?, K?rtler farkl?, sermaye ?rg?tleri farkl?, i??i ?rg?tleri farkl?.
  Ancak bu farkl? duru?lar?n bir?o?unun ?ak??ma noktalar?n? ise K?rt sorunu ile laiklik olu?turuyor.
  Bunlar?n ?n?m?zdeki g?nlerde kamuoyunun g?r??lerine sunulacak anayasada nas?l ve ne oranda yer alaca??, AKP?nin anayasa tasla??ndan sorumlu y?neticisi Mir Dengir F?rat??n iddias?yla 1961 Anayasas??ndan daha ileri olup olmayaca??, ?zg?rl?kleri mi yoksa g?venli?i mi ?ne alaca?? bilinmiyor. Bilinen taraf?, bunun T?rkiye?nin ger?ekleriyle ya da bu ger?eklere h?kmeden g??lerin durumuyla ilgili oldu?u?
  Onun kadar anayasa tart??malar?n?n yap?laca?? s?re? de ?nemli. Yani siyasetin makul ara?lar?n?n yan? s?ra makul olmayan ara?lar? da devrede oldu?u bir d?nem ya?an?yor.
  Nedir bunlar?
  - K?rt haklar?ndan kaynakl? s?ren operasyon ve ?at??malar
  - Hrant Dink mahkemesine yans?yanlar?n i?aret etti?i milliyet?i t?rman??
  - Eyl?l sonunda Diyarbak?r?da d?zenlenen ve anayasayla yak?n ilgisi olan ?T?rkiye?de K?rtler?? adl? konferansa dahi jet h?z?yla soru?turma a??lmas?
  - DTP?li vekillere y?nelik s?k??t?rmalar, haklar?nda dava a??lmas?, h?k?metten gelen tacizler, Genelkurmay ba?kan?n?n ?DTP?nin hakk?ndan hukuki olarak gelinmesi? talebi vs.
  B?t?n bunlardan ??kan sonu?:
  Yeni anayasada farkl? kimliklerin de yer almas? durumunun bug?n dahi bir risk noktas? olarak g?r?lmesi. ?zetle devletin K?rt kimli?i i?in makul g?rd??? tek ??z?m?n onu ?yok saymak? olmas?...
  Anayasa?n?n 1, 2 ve 3. maddelerinin de?i?tirilemeyece?ine ili?kin devletten gelen ??k??, gerek h?k?metin bunu onaylayan yakla??m?, gerek Kara Kuvvetleri Komutan??n?n K?rt dilinin Anayasa?da yer almas?na kar?? olduklar?na y?nelik a??klamalar?, Irak K?rdistan??ndaki K?rt Federe olu?umunu d??man ilan eden yakla??m?n nedeni de bu teklik mant???d?r.
  7 Ekim tarihli Radikal ?K??deki ?K?rt siyasetinin stratejik ?eli?kisi? yaz?da G?ne? Murat Tezc?r imzal? yaz?da ?TC?nin K?rt siyasetindeki di?er ?nemli halkas?, Ortado?u?daki siyasi dengelerin K?rtler lehine de?i?mesini engellemek ve K?rtlerin uluslararas? arenada etkinli?ini dizginlemektir? tespiti bu mant??? i?aret ediyor.
  Bu da yeni anayasan?n, K?rt kimli?ine yer verece?i ya da ona imkan tan?yan bir i?erikte olaca?? konusunda b?y?k soru i?aretleri do?ruyor. Hele hele b?lgede sava??n yeniden t?rmand?r?ld???, her g?n yeni kay?plar verildi?i g?z ?n?ne al?nd???nda demokratik, ?zg?rl?k?? ve K?rtlerin taleplerini de i?eren bir anayasan?n ??kmas? m?mk?n m??
  Gerek 11 PKK?linin gerekse 12 askerin ?l?m? sonras? yap?lan a??klamalar dikkate al?n?rsa K?rt meselesine y?nelik devletin ret?i yakla??m?n? de?i?tirecek bir durum s?z konusu olabilir mi?
  Ki, mevcut taslakta da anayasan?n temel mant???nda (tek dil, tek millet, tek s?n?f, tek devlet) bir de?i?iklik olmayaca?? a??kland?.
  Dolay?s?yla devletin temel arg?man? olan reddetme, bu kez Ba?bakan Erdo?an??n ?yok say?yorum o halde yoktur? mant???yla devam edecek. AKP?nin K?rt kimli?ini, a??rl?kl? olarak ?ter?r ve PKK?nin k?nanmas?? ?er?evesinde ele alan ?abalar?na AB?nin de PKK?yi k?nayan bildiriler kaleme alarak destek vermesi ??z?m?n uzakl???na i?arettir. Bu durumda, g?venlik ?ncelikli ve K?rt kimli?ini yads?yan yeni bir anayasaya AB ve ABD?nin de g?z yummas? pekala m?mk?nd?r.
  Bunu ?nleyecek, sol, demokrat ve sosyalistlerin g?c? ise belli. Bu da s?recin T?rkiye?deki ba?ta K?rtler olmak ?zere hem demokrasi g??leri hem de emek?iler a??s?ndan daha da krizli ge?ece?ini g?steriyor.
  Mardin?deki olay bu a??dan olduk?a ?nemli verilere sahip. G??l?konak?ta, Lice?de vb. bir?ok yerde daha ?nce ya?ananlar?n bir tekrar? neredeyse.
  Olay?n, ilk duyuldu?undan itibaren askeri ve m?lki yetkililer ile medya taraf?ndan direkt PKK ?zerine y?k?lmas?, heyetin ise b?t?n engellemelere ra?men faillerin kim oldu?unun anla??lmad???n? s?ylemesi bir ?eli?ki olmaktan ziyade olduk?a ?rk?t?c?d?r.
  En son DTP binalar?n?n kur?unlanmas? vs.
  B?t?n bunlar 93-94 y?llar?n? hat?rlat?yor. Nitekim bir?ok gazeteci, ayd?n taraf?ndan da ya?ananlar 1993 d?nemiyle kar??la?t?r?l?yor.
  En son Turkish Daily News yazarlar?ndan Orhan Kemal Cengiz b?yle bir tespitte bulundu. Pazar g?nk? yaz?s?nda bu d?nemi hat?rlat?yor ve devletin yanl?? politikas?na dikkat ?ekiyor.
  B?ylesi bir g?? tablosuna bak?ld???nda yeni anayasan?n K?rt sorununun ??z?m?ne katk? sunacak bir yenilikte olmas? tek kelimeyle s?rpriz olur. S?rprizi ise ancak toplumsal muhalefetin ortakla?mas? yaratacak gibi?
  *Gazeteci
  H?seyin Deniz*
  www.evrensel.net