Fotoğraf: Evrensel

?NSAN VE SPOR

 • Antren?rler i?in kolay?na m? ka??yor? Futbolun, teknik ve taktik unsurlar? g?z ard? edilircesine kondisyonel m?cadeleye mahkum edilmesi, bu oyunun g?zelli?ini bozuyor.


  Antren?rler i?in kolay?na m? ka??yor? Futbolun, teknik ve taktik unsurlar? g?z ard? edilircesine kondisyonel m?cadeleye mahkum edilmesi, bu oyunun g?zelli?ini bozuyor. Modern futbol, modern ve k?resel ya?am ko?ullar?n?n bask?n k?lt?r?ne yenik d??t?. ?H?z?dan beslenen ve s?rekli harekete dayanan g?ndelik ya?amdan futbol da olumsuz etkilendi. Sezon boyunca futbolun performansa dayal? tek y?nl? kondisyonel yetilerinin antrene edilmesi, teknik ?zellikleri geri plana atarken, yetene?in daha geri plana itilmesini h?zland?rd?. B?ylece estetik y?nden g??l? ve nitelikli, erdemli oyun ortadan kalkarken giderek kavga ve m?cadele futbolu ?ne ??kt?. Bu s?re? antrenman bilimlerinin bir ba?ar?s? olabilir. Ama ekonomi-politik ya?am dayatmas? da bu h?z futbolunun egemenli?inde ?nemli bir etken. Bug?n, kat? savunmaya ve h?zl? h?cuma dayal? futbol anlay???, hem oyundaki esteti?i, hem de yetenekli sporcunun yarat?c?l???n? yok etti. G?reve dayal? disiplinli m?cadele futbolu ge?er bir oyun anlay??? oldu. Spor ahlak? s?n?rlar?n?n s?rekli zorlanmas?, bu s?recin olumsuz yans?malar?ndan biri olarak kabul edilebilir. Ancak futbol antren?rlerinin futbolun bu noktaya gelmesine ciddi katk?lar koydu?u da unutulmamal?. Oysa istenseydi ger?ekten, bug?n futbolumuzda ?retken bir teknik kadro altyap?s? olu?turulabilirdi. H?z?n dayatt??? rekabet k?lt?r?, ac? ki, en ?ok antren?rleri cenderesine ald? ve onlar? bencil birer canavarlara d?n??t?rd?.
  Bu ko?ullarda teknik-taktik gibi zor ve zahmetli ?al??malar?n i?ine girmek angarya olacakt?r. Zaman kayb?na yol a?acakt?r. Oysa tak?m?n lige haz?r olmas? i?in fiziksel g?ce ve dayan?kl?l??a gereksinim vard?r. ?yleyse hemen bu y?kleme yap?lmal?. Ondan sonra da sezon kapatt?ran sakatl?klar, revire d?nen kul?pler?
  Bu ko?ullara ra?men futbolda niteli?i ?ne ??karmak olanaks?z m?d?r?
  Elbette ba?ar?labilir. Hem ?h?z?? kendi felsefi anlay???m?zla yorumlamak, hem de bundan nitelikli oyun i?in yararlanmak, as?l modern futbol k?lt?r?n?n uygulanabilirli?ini de zenginle?tirecektir. Yeni bilgi ve deneyim ??renme, bir yetenek i?idir. Her ?eyi ben bilirim ukalal???yla bir i?e soyunursan?z, ileride ?n?n?ze ??kacak sorunlar? g??lendirmi? olursunuz. Antrenmanlarda oyun kalitesi hedefiyle ?al??mak ve bu y?nde tak?m oyununa dayal? bir uygulamay? ??karmak hem oyundaki hem de insandaki zenginli?i art?racakt?r.
  K?keni ne olursa olsun, istenirse e?er, futbol sayesinde ya?ama d?n?k ciddi kazan?mlar da elde ederiz. O zaman yava? ama sa?lam yap?lanan bir model belirlemek en ger?ek?i yol olacakt?r.
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net