Etiyopya?n?n gizli sava??

ABD ile ?ngiltere?nin Afrika?daki bir numaral? m?ttefiki Etiyopya?n?n, ?lkenin g?ney b?lgesinde ?Ogaden Ulusal Kurtulu? Cephesi? (ONLF) militanlar?n? bahane ederek ?gizli bir sava?? y?r?tt??? ??renildi.


ABD ile ?ngiltere?nin Afrika?daki bir numaral? m?ttefiki Etiyopya?n?n, ?lkenin g?ney b?lgesinde ?Ogaden Ulusal Kurtulu? Cephesi? (ONLF) militanlar?n? bahane ederek ?gizli bir sava?? y?r?tt??? ??renildi. Bat? deste?iyle ?slamc?lar?n y?kseli?te oldu?u kom?u Somali?yi i?gal etmi? olan Etiyopya?n?n, ?yine Somali s?n?r?nda bulunan b?lgeyi tamamen abluka alt?na ald???, k?yleri yakt???, k?yl?leri evlerini terk etmeye zorlad??? ve b?lgedeki durumu gizlemek i?in elinden geleni yapt???? bildirildi.
?ngiltere?de yay?nlanan ?The Telegraph? gazetesinin ?Etiyopya?n?n ?gizli sava??? binlerce ki?iyi ka?maya zorluyor? ba?l???yla duyurdu?u haberde, Addis Ababa h?k?metinin, ?d?nyan?n dikkatini ?ekmemek i?in k?yleri yak?lan halk?n bar?nabilece?i m?lteci kamplar? kurmad???? da ifade edildi.
Gazete ayr?ca, ??ngiltere?nin Afrika?daki en yak?n m?ttefiki, ?lkenin g?neyinde zalim bir askeri operasyon y?r?t?yor. K?yleri yak?yor ve halk? evlerini terk etmeye zorluyor. ?ngiltere?den bu sene 130 milyon sterlin yard?m alm?? olan Etiyopya, Somali k?kenli ONLF?ye kar?? d?nyan?n bilmedi?i bir kontrgerilla sava?? y?r?t?yor? ifadelerini kulland?.
Kolektif cezaland?rma
Etiyopya y?netiminin, ONLF militanlar?na yard?m ettiklerini iddia etti?i b?lgeleri ablukaya ald???n? da aktaran Daily Telegraph, ?Etiyopya birlikleri, isyanc?lar?n g??l? oldu?u b?lgelere giden yollar? tamamen kapatm?? durumda. Ordu, bu b?lgede bulunan ancak 600 bin ki?iyi, g?da yard?m? sayesinde hayat?n? s?rd?rebilir duruma getirmi?? diye yazd?.
Etiyopya ordusunun, ONLF?ye kar?? y?r?tt??? zalim operasyonu ?kolektif cezaland?rma? olarak niteleyen Telegraph, ?Askerler, ONLF ile sava?malar? i?in yerel militan gruplar?n? da silahland?r?yor. K?sacas? b?l ve y?net politikas?yla ?at??malar? k?r?kl?yor? ifadelerini kulland?.
K?y? yak?lan, ancak ordu korkusu nedeniyle ismini vermek istemeyen 37 ya??ndaki bir kad?n?n ifadelerine de yer veren ?ngiliz gazete, Etiyopyal? kad?n?n, ?Bir s?r? asker ve kamyon geldi ve k?y? sard?. Gerillalara yiyecek verdi?imizi s?ylediler. Ard?ndan da k?y? bo?altmam?z? istediler ve her evi tek tek ate?e verdiler? s?zlerini de aktard?.
?ngiliz gazete haberinde, k?ylerin sadece Addis Ababa h?k?meti taraf?ndan de?il ONLF gerillalar?nca da yak?ld???n? ileri s?rd?.
A?iretleri birbirine k?rd?rma politikas?
Afrika?n?n H?ristiyan yo?unluklu ?lkesi olan Etiyopya?n?n g?neyinde bulunan yoksul Ogaden b?lgesi, 4.5 milyonluk n?fusa sahip ve bu n?fusun b?y?k bir oran? da M?sl?man. Bir?ok g?zlemci, Etiyopya?n?n H?ristiyan y?neticileri ile elitlerinin, b?lgeyi g?rmezden geldi?ini ve yoksullu?a mahkum etti?ini belirtiyor.
Ogaden Ulusal Kurtulu? Cephesi de, genelde b?lgenin en b?y?k a?ireti olan Ogaden a?ireti ?yelerinden olu?uyor. Etiyopya h?k?meti ise gerillalara kar?? ordunun yan? s?ra rakip a?iretleri kulland???n? itiraf etmekten de ?ekinmiyor.
G?zlemciler ise b?lgede, ?a?iretleri birbirine k?rd?rma? politikas?n?n ?sistematik? bir ?ekilde y?r?t?ld???n? belirtirken, ?A?iretleri birbirine k?rd?rmak ve rakiplerini ?ld?rmeleri i?in cesaretlendirmek olduk?a tehlikeli. ?B?l ve y?net? politikas?yla yetkililer, b?lgedeki sava??n daha da yay?lmas?na neden olabilir? uyar?s?nda bulunuyor.
Ba?ta ABD ile ?ngiltere olmak ?zere Bat?l? ?lkelerden y?lda milyonlarca dolar alan Etiyopya, ?Afrika Boynuzu? olarak adland?r?lan b?lgede de ?ileri karakol? g?revi g?r?yor. ?lkenin son d?nemdeki en b?y?k icraat?, ?slamc? g??lerin y?kseli?te oldu?u kom?u Somali?yi, ABD deste?iyle i?gal etmek olmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net