Pakistan; kaynayan kazan

Pakistan?da, muhalefetin itirazlar?na ra?men devlet ba?kanl??? koltu?una gayri resmi olarak yeniden oturan General Pervez M??erref?in durumuna ili?kin tart??malar s?rerken, ?lkenin sorunlu Kuzey Veziristan?daki ?at??malar...


Pakistan?da, muhalefetin itirazlar?na ra?men devlet ba?kanl??? koltu?una gayri resmi olarak yeniden oturan General Pervez M??erref?in durumuna ili?kin tart??malar s?rerken, ?lkenin sorunlu Kuzey Veziristan?daki ?at??malar g?r?lmemi? seviyeye ula?t?.
Kuzey Veziristan b?lgesinde son ?? g?nd?r ya?anan ?at??malarda, en az 150 militan ile 45 Pakistan askerinin ?ld??? ??renildi. Pakistan ordusunun, bombard?manlar?nda sivilleri de hedef ald??? belirtiliyor. Yerel kaynaklar ve b?lge halk?, ?lenler aras?nda en az 10 sivilin bulundu?unu bildirdi. Yine yerel medyada yer alan haberlerde, b?lgede en az 28 Pakistan askerinin militanlarca ka??r?ld??? da ??renildi. ?at??malar s?ras?nda 50 evin de zarar g?rd??? ifade edilirken, bombard?man alt?ndaki baz? k?ylerin de bo?alt?ld??? ifade edildi.
?at??malar?n, Mir Ali kenti yak?nlar?nda, militanlar?n ?nceki gece askeri bir konvoyu pusuya d???rmesi sonucu ba?lad??? ??renilmi?ti. Sald?r?n?n ard?ndan Pakistan ordusu, b?lgeye sava? helikopterleri ve u?aklar g?ndererek militanlar?n sakland???na inan?lan bir?ok k?ydeki noktay? bombalad?.
?slamabad h?k?metianla?maya yana?m?yor
Bu arada ?slamabad, b?lgedeki Taliban yanl?s? a?iretlerle ?anla?ma? imzalanmas?na da yana?m?yor. Ordu, ?lkenin en b?y?k ikinci ?zerk b?lgesi olan Kuzey Veziristan?daki duruma ili?kin yapt??? a??klamada, ?Cezaland?rma harekat?, b?lgede bar?? tesis edilene kadar s?recek? dedi. ?slamabad??n bu tavr?n?n, koltu?u tehlikede olan M??erref?in yak?n m?ttefiki ABD?ye ?yaranma? amac? ta??d??? da ifade ediliyor.
ABD?nin Afganistan i?galinin ard?ndan sorunlar?n daha da artt??? Kuzey Veziristan?daki ?at??malar, M??erref ile Taliban yanl?s? a?iretler aras?nda ge?en senelerde imzalanan anla?man?n temmuz ay?nda feshedilmesiyle y?kselmi?ti.
Pakistan ordusunun, ba?kent ?slamabad?da bulunan ve yine Taliban yanl?s? oldu?u s?ylenen gruplar?n konu?land??? L?l Medresesi?ne yapt??? sald?r?n?n ard?ndan Kuzey Veziristan?daki a?iretler, ate?kesi tek tarafl? olarak bitirmi?ti. Bu karar? takiben gelen intihar sald?r?lar? ve ?at??malar nedeniyle b?lgede en az 300 ki?i ya?am?n? yitirmi?ti. G?ney Veziristan?da ise yine Taliban yanl?s? a?iretler, orduyu hedef alan sald?r?lar?n? art?rm?? ve en az 200 Pakistan askerini ka??rm??t?.
Kritik d?nem
?te yandan b?lgedeki ?at??malar, Pakistan siyasetinin a?mazda oldu?u bir d?neme denk geldi. Cumartesi g?n? yap?lan devlet ba?kanl??? se?imlerinden galip ??kan M??erref, bu sonuca ra?men koltu?a oturabilmi? de?il. Generalin gelece?ini, muhaliflerin itiraz?n? g?r??en Y?ksek Mahkeme karar? belirleyecek. 17 Ekim?de karar?n? a??klamas? beklenen mahkeme, M??erref?in ?niformayla yeniden ba?kanl?k koltu?una oturmas?n?n anayasaya ayk?r? olup olmad???n? g?r???yor.
M??erref?in ayr?ca, eski ba?bakanlardan Benazir Butto ile ABD destekli ?g?? payla??m?? yapmas? da g?ndemde. ?lkedeki militan gruplar ise Butto?yu ?lkeye d?nmemesi konusunda tehdit etmi?ti.
Di?er taraftan bir di?er ?nemli geli?me ise Pakistan istihbarat te?kilat?n?n eski ba?kan? General E?fak Kiyani?nin, ordunun yeni ba?komutan yard?mc?s? olarak yemin etmesi oldu. M??erref vaat etti?i ?ekilde, genelkurmay ba?kanl??? g?revinden ayr?ld??? zaman bu g?revi Kiyani?nin ?stlenmesi bekleniyor. General Kiyani, g?reve gelmesi durumunda Afganistan s?n?r?ndaki a?iret b?lgelerinde ciddi bir bask? alt?nda kalan bir orduyu devralm?? olacak.
B?lgedeki kaynaklar, ordunun kanl? operasyonlar?n?n b?lge halk? taraf?ndan desteklenmedi?ini, halk?n bu operasyonlar?n ABD?nin bask?s? nedeniyle yap?ld???n? d???nd???n? vurguluyor. Washington ise yak?n m?ttefiki Pakistan??n ?ter?rle sava???na tam destek verirken, di?er taraftan ise M??erref?in daha sert ?nlemler almamas? durumunda, Pakistan?a sald?rmaktan ?ekinmeyece?ini de ifade ediyor. (DI? HABERLER)

?srail?den M??erref?e kutlama

Pakistan?da General Pervez M??erref?in, yeniden devlet ba?kanl??? koltu?una oturup oturmayaca?? halen belirsizli?ini korurken, generali ilk kutlayan ?lke ?srail oldu. ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, ABD?nin sad?k m?ttefiki M??erref?in ?devlet ba?kanl???na yeniden oturmas?n?? kutlad?. ?srail H?k?met Bas?n B?rosu?ndan yap?lan a??klamada, ??srail Cumhurba?kan??n?n, M??erref?e bir mektup yazd???? ifade edilirken, mektupta Peres?in, ?Resmi ili?kilerimiz olmamas?na ra?men Pakistan Cumhurba?kanl??? koltu?una ikinci d?nem i?in de oturman?z nedeniyle sizi tebrik ederim? dedi?i ??renildi.
M??erref?e, ?ter?rizm? ve ?iddete kar?? tak?nd??? ?sorumlu? ve ?g??l?? tav?r nedeniyle ???kranlar??n? belirten Peres, ?Ortado?u bar?? s?recine olan deste?inizi kalbimde ta??yorum? dedi. Ge?en cumartesi yap?lan se?imleri ?kazand???n?? ifade eden M??erref, resmi olarak halen Pakistan Devlet Ba?kan? ilan edilmi? de?il. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net