?eker fabrikalar? ?zelle?tirmeleri resmile?ti

?zelle?tirme Y?ksek Kurulu (?YK), T?rkiye ?eker Fabrikalar??n?n 24 ay i?inde ?zelle?tirilmesine ili?kin karar? Resmi Gazete?de yay?mland?. Kararla ?zelle?tirme kapsam?nda bulunan T?rkiye ?eker Fabrikalar? A??deki (T?rk?eker)...


?zelle?tirme Y?ksek Kurulu (?YK), T?rkiye ?eker Fabrikalar??n?n 24 ay i?inde ?zelle?tirilmesine ili?kin karar? Resmi Gazete?de yay?mland?. Kararla ?zelle?tirme kapsam?nda bulunan T?rkiye ?eker Fabrikalar? A??deki (T?rk?eker) kamu hisseleri, ?zelle?tirme program?na al?nd?. T?rk?eker?e ait fabrika, i?letme ve di?er varl?klar ?sat??? y?ntemiyle ?zelle?tirilecek. Bu y?ntem; fabrika, i?letme ve di?er varl?klar?n tek veya portf?y gruplar? ?eklinde ?zelle?tirilmesi halinde ?varl?k sat????, fabrika, i?letme ve di?er varl?klar?n tek veya portf?y gruplar?ndan anonim ?irket kurularak ?zelle?tirilmesi halinde ise ?hisse sat???? suretiyle uygulanacak. ?zelle?tirme i?lemleri ise 24 ay i?inde tamamlanacak.
Birka?? ?zelle?ir, gerisi kapan?r
?eker fabrikalar?n?n ?zelle?tirilmesi giri?imlerine kar?? daha ?nce m?cadele eden ve ?zelle?tirme karar?n? erteletmeyi ba?aran ?eker-?? Sendikas? karara tepkili.
?eker-?? Genel Ba?kan? ?sa G?k, ?zele?tirme Y?ksek Kurulu?nun ald??? karar?n iyi d???n?lmesi gerekti?ini, bu uygulama ile T?rkiye?nin kaybedece?ini s?yledi.
?eker fabrikalar?n?n ayn? zamanda bulunduklar? yerlerde istihdam yaratan birka? tesisten birisi oldu?unu, ?zelle?tirmelerle hem i?ten atmalar?n olaca??n? hem de b?y?k kentlere g???n artaca??n? belirten G?k, bu fabrikalar?n sosyal sorumlulu?u da oldu?unu vurgulad?.
?AKP H?k?meti ?zelle?tirmeyi ?nce 30 Haziran?da yapaca??n? a??klad?, daha sonra 30 Kas?m?a, sonra da s?resiz ertelemi?lerdi. Bu karar yanl??l?kta ?srar etmektir. Bu fabrikalar?n hepsini satamayacaklar sadece birka? tanesi sat?lacak kalanlar kapat?lacak? diyen G?k, b?ylelikle T?rkiye?nin hem pancar ?ekeri piyasas?ndan ?ekilece?ini hem de Avrupa?n?n ge?meye ?al??t??? yenilenebilir enerjinin ham maddesini terk edece?ini ifade etti.
Bir fabrikan?n kapanmas?n?n mali bilan?osunun 3 milyar dolar oldu?unu belirten G?k, ?T?rkiye ?eker ?reten de?il ithal eden bir ?lke olacak. Y?ll?k 5-6 milyar dolar zarar edecek ithalattan. D?nya borsas?nda ?eker 180 dolarken 500 dolar oldu. Mesela Rusya son iki y?lda ?retimini ikiye katlad?. Yeni fabrikalar a??yor. Ortado?u?dan sonra en iyi pazar Rusya. T?rkiye bu piyasadan ?ekilirse bu pazar daha da b?y?yecek? diye konu?tu.
Yeni eylemler g?ndemde
G?k, h?k?metin sat?? kararlar?n? inceleyip yeni bir strateji belirleyeceklerini belirterek, ??lkemizde ya?ayan insanlara kay?plar?m?z? anlatmak sureti ile ne gerekiyorsa hepsini yapaca??z. Eylemse eylem yapaca??z, grevse grev yapaca??z. AKP?nin yapmas? gereken pancar ?ekeri sekt?r?n? yeniden masaya yat?r?p yeni bir strateji belirlemek olmal?d?r? dedi.
?te yandan ?YK, S?mer Hal?c?l?k ve El Sanatlar? Sanayi ve Ticaret A??nin (S?merhal?) ?zelle?tirme kapsam ve program?na al?nmas?na karar verdi. S?merhal?, sat?? y?ntemiyle ?zelle?tirilecek. ?zelle?tirme i?lemleri ise bir y?l i?erisinde tamamlanacak. (EKONOM? SERV?S?)

Pancar i??isi kadro bekliyor

Tokat?ta s?zle?meli pancar kantar g?revlileri kadro bekliyor. Pancar s?k?m ve kantarlar?nda g?revli olan s?zle?meli personel y?llard?r ya?ad?klar? kadro sorununa art?k ??z?m bulunmas?n? istiyor. G?menek Pancar kantar?nda uzun y?llard?r pancar ?avu?lu?u ve kantar g?revlisi olarak s?zle?meli hizmet veren personele verilen kadrolar?n hakkaniyetli olmad???n? belirttiler.
G?menek kantar?nda 2006 y?l?nda 11 bin ton ?zerinde pancar al?m? yapt?klar?n? dile getiren i??iler, uzun y?llard?r kadro beklediklerini ifade ederek son d?nemde Tokat?a verilen 228 kadronun adil olmad???n? ifade ettiler.
26 y?ld?r pancar kantar?nda s?zle?meli personel olarak ?al??t???n? belirten Yusuf Bal, emekli olabilmesi i?in bu ?artlarda en az 10 y?l ?al??mas? gerekti?ini ifade ederek ?Son d?nemde verilen kadrolar haks?z bir ?ekilde da??t?ld?. Y?ll?k ?al??anlara kadro verilirken, bizim gibi uzun y?llar ?al??anlara hen?z kadro verilmedi? diye konu?tu.
Bekta? ?oban ise 9 y?ld?r kantar g?revlisi olarak hizmet verdi?ini, sendikalar? olan ?eker-???in sorunlar?n?n ??z?m?yle ilgilenmedi?ini ifade etti.
?oban, ?Y?lda 4 ay ?al???yoruz, kalan zamanda ise i?siziz, ge?inmekte zorlan?yoruz. 6 ayl?k personele kadro verdiler. Bu personeller bizden daha k?sa hizmet vermi? ki?ilerden olu?uyor. ?nsan?n akl?na, bu de?erlendirmeler neye g?re yap?l?yor, bir kay?rma, istismar m? var sorusu geliyor? diye konu?tu. (Tokat/EVRENSEL)
www.evrensel.net