H?k?metin ekseni de?i?mi?!

Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren, Ba?bakanl?k Merkez Bina?da d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, y?l?n son ?eyre?ine y?nelik haz?rlanan ?? ayl?k eylem plan?na ili?kin a??klamalarda bulundu.


Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren, Ba?bakanl?k Merkez Bina?da d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, y?l?n son ?eyre?ine y?nelik haz?rlanan ?? ayl?k eylem plan?na ili?kin a??klamalarda bulundu.
Ekren, birka? g?n i?inde, b?t?e ?nlemleriyle ilgili olarak yeniden a??klama yapaca??n? bildirdi. Ekren, ?nlem olarak, sadece zamm?n ?n plana ??kmad???n?, harcamalar?n k?s?lmas? se?ene?inin de g?ndeme gelebilece?ini s?yledi. Ekren, enerji zirvesinden ??kacak kararla bu hafta sonunda elektrik fiyatlar? konusunun da netle?ece?ini vurgulad?.
Ekren, h?k?metin yeni d?neminin ekonomik ajandas?n? a??klarken, ?Yeni d?nemdeki eksen farkl?l???, art?k b?y?meyle istikrara ge?i? d?nemine ba?l?yoruz. D???k kamu borcu ve y?ksek istihdam d?nemi olacak? dedi
Faiz d??? fazla oran?nda ?srar yok
Ekren, faiz d??? fazla hedefinde rakam?n y?zde 6.5 oldu?unu ve bu konuda ?srarc? olmad?klar?n? s?yledi. Ekren, 3 ayl?k eylem plan?n?n, IMF ile yeni d?nemde ili?kiler konusunda yol haritas? olmad???n?n alt?n? ?izdi.
Yeni d?nemde b?y?meyi kal?c? hale getirip, onun ortaya ??karaca?? istikrar atmosferinin g??lendirilmesini sa?layacaklar?na i?aret eden Ekren, yeni d?nemin 5 temel eksenini ise ?kapsaml? istihdam art???, sanayinin g??lendirilmesi, teknolojik geli?me, insan kaynaklar? ve makro ekonomik istikrar? olarak ?zetledi. Ekren yeni d?nemin d???k kamu borcu ve y?ksek istihdam d?nemi olaca??n? s?yledi.
Reformlarda yava?lama yok
?Reformlar konusunda herhangi bir yava?lama yok? diyen Naz?m Ekren, k?sa zamanda, sosyal g?venlik reformunu yasala?mas? i?in Meclis?e sunacaklar?n? bildirdi. Devlet bakan?, y?l?n son ?eyre?inde ?zelle?tirmenin ?zel ?neme sahip olaca??n? ve 2008-2012 d?nemindeki t?m ?zelle?tirme takviminin belirlenece?ini ifade etti.
?stanbul?un finans merkezi haline getirilmesi i?in ?al??malara ba?layacaklar?n? kaydeden Ekren, ?nce altyap?n?n tamamlanaca??n?, Merkez Bankas? gibi ekonomik kurullar?n ta??nmas?n?n ise sonraki a?amada, kendi kararlar?na ba?l? olaca??n? vurgulad?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net