KO? i??ilerine destek s?r?yor

KO? T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde ?al??an ve Dev Sa?l?k-?? ?yesi olan 3 ta?eron i??inin i?ten at?lmas? KESK ?ubeler platformu taraf?ndan protesto edildi. E?itim Sen ?ube binas?nda yap?lan a??klamaya, KESK?e ba?l? sendikalar?n ...


KO? T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde ?al??an ve Dev Sa?l?k-?? ?yesi olan 3 ta?eron i??inin i?ten at?lmas? KESK ?ubeler platformu taraf?ndan protesto edildi. E?itim Sen ?ube binas?nda yap?lan a??klamaya, KESK?e ba?l? sendikalar?n y?neticileri, Dev Sa?l?k-?? Temsilcisi Dilek Kaya ile EMEP y?neticileri kat?ld?.
KESK d?nem s?zc?s? Selahattin Pehlevan, emek?ileri par?alamak, ?cretleri d???rmek, ?rg?ts?zle?tirmek ad?na uygulamaya konulan ta?eronla?t?rman?n t?m kamu kurumlar?nda uygulan?r hale geldi?ine dikkat ?ekti. Bu k?lelik ko?ullar?n?n ortadan kalkmas? i?in ?rg?tlenen ve m?cadele eden i??ilerin i?ten ??kar?ld???n? s?yleyen Pehlevan, ?Bunun son ?rne?i KO? T?p Fak?ltesi?nde ya?anm??t?r. Anayasal haklar?n? kullanarak Dev Sa?l?k-???e ?ye olan i??iler i?ten at?lm??t?r? dedi. Sa?l?k hizmetlerinin b?y?k bir b?l?m?n? y?r?ten ta?eron i??ilerinin ?rg?tlenmeleri kar??s?nda ?niversite y?netiminin tutumunun anla??lmaz oldu?unu dile getiren Pehlevan ?KO? T?p Fak?ltesi Ba?hekimli?i?ni ve Rekt?rl??? at?lan 3 i??i arkada??m?z?n i?lerine geri al?nmas? konusunda gere?ini yapmaya ?a??r?yoruz? diye konu?tu. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net