AB, ?in kotas?na devam edecek

AB, D?nya Ticaret ?rg?t? (DT?) kararlar? gere?i g?mr?k duvarlar?n?n kald?r?ld??? 2005 y?l?nda, 3 y?l s?reli kota uygulamaya ba?lad??? ?in tekstilini ?n?m?zdeki y?l boyunca g?zetim alt?nda tutacak.


AB, D?nya Ticaret ?rg?t? (DT?) kararlar? gere?i g?mr?k duvarlar?n?n kald?r?ld??? 2005 y?l?nda, 3 y?l s?reli kota uygulamaya ba?lad??? ?in tekstilini ?n?m?zdeki y?l boyunca g?zetim alt?nda tutacak.
AB Komisyonu?ndan yap?lan a??klamada, ?in D?? Ticaret Bakanl????yla s?rd?r?len m?zakerelerde 2008 y?l?nda ?in tekstiline her iki taraf?a ??ithalat g?zetimi?? uygulanmas?na karar verildi?i bildirildi. Buna g?re AB?nin halen kota uygulad??? 10 tekstil ?r?n?nden art?k tehlike arz etmeyen 2?si serbest b?rak?l?rken, hassas olan 8 ?r?nde ?in taraf? ihracat, AB taraf? ise ithalat izinlerini yak?ndan izleyecek.
Ti??rt, kazak, erkek pantolonu, bluz, kad?n elbisesi, sutyen, ?ar?af ve keten ipli?ini kapsayacak ithalat g?zetimiyle, ?in?den yap?lacak al?mlar s?n?rland?r?lmazken AB ?yesi tekstil ?reticileri ve da??t?c?lar?na ???ng?r?lebilirlik?? sa?lanmas? hedefleniyor. Avrupa Birli?i ve ?in aras?nda 2005 y?l?nda imzalanan kota anla?mas?yla, ?in?in AB?ye tekstil ihracat? 3 y?l s?resince, y?ll?k y?zde 8 ile y?zde 12,5 aras?nda s?n?rland?r?lm??t?. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net