De?i?ikli?in ilk tur oylamas? bug?n

21 Ekim?de referanduma sunulacak olan pakette yer alan, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?revi ve s?resi ile ilgili tart??malara yol a?an ?11. cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini? d?zenleyen ge?ici 18. ve 19. maddelerin ...


21 Ekim?de referanduma sunulacak olan pakette yer alan, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?revi ve s?resi ile ilgili tart??malara yol a?an ?11. cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini? d?zenleyen ge?ici 18. ve 19. maddelerin metinden ??kar?lmas?na ili?kin AKP?nin haz?rlad??? yasa teklifinin ilk tur oylamas? bug?n yap?lacak.
TBMM Genel Kurulu bug?n saat 12.00?de toplanarak Anayasa de?i?ikli?i ile ilgili ilk tur oylamas?n? yapacak. Ramazan ay? nedeniyle AKP?nin, Genel Kurul saatini 15 yerine 12?ye ?ekme ?nerisi Dan??ma Kurulu?nda kabul edildi. Anayasa de?i?ikli?i ile teklifin ikinci tur oylamas? Ramazan Bayram? sonras?na kald?. De?i?ikli?in ikinci tur oylamas? 16 Ekim Sal? g?n? yap?lacak.
Yasaklar Resmi Gazete?de
Y?ksek Se?im Kurulu, 21 Ekim Pazar g?n? yap?lacak referandumda uygulanacak yasaklar? belirledi. Resmi Gazete?nin d?nk? say?s?nda yay?nlanan YSK karar?na g?re, oy verme g?n? olan 21 Ekim 2007 Pazar g?n? sabah saat 06.00?dan gece saat 24.00?e kadar, alkoll? i?ki sat?lmas?, i?kili ve halka a??k yerlerde her ?e?it alkoll? i?ki verilmesi ve i?ilmesi yasak olacak. Ayr?ca, oy verme s?resince b?t?n halka a??k e?lence yerleri kapal? kalacak, e?lence yeri niteli?ini ta??yan lokantalarda ise yaln?z yemek verilebilecek.
Oy verme g?n? sabah saat 06.00?dan gece saat 24.00?e kadar, emniyet ve asayi?i korumakla g?revli olanlardan ba?kalar?n?n, k?y, kasaba ve ?ehirlerde silah ta??mas? yasak olacak. 21 Ekim saat 18.00?e kadar her t?rl? yay?n organ?n?n, halkoylamas? sonu?lar? ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapmas? yasak olacak. Bas?n yay?n kurulu?lar? saat 18.00 ile 21.00 aras?nda sadece Y?ksek Se?im Kurulu?ndan verilecek haber ve tebli?leri yay?nlayabilecek. YSK, uygun g?rd??? durumda yay?n yasa??n? erken saatte de kald?rabilecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net