Kaplan, 301 i?in kanun teklifi verdi

DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, T?rk Ceza Kanunu?nun (TCK) 301. maddesinin y?r?rl?kten kald?r?lmas? istemiyle haz?rlad??? kanun teklifini TBMM Ba?kanl????na sundu.


DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, T?rk Ceza Kanunu?nun (TCK) 301. maddesinin y?r?rl?kten kald?r?lmas? istemiyle haz?rlad??? kanun teklifini TBMM Ba?kanl????na sundu.
Kaplan??n TCK?da de?i?iklik yap?lmas?na ili?kin kanun teklifi, ?T?rkl???, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlar?n? a?a??lama? ba?l?kl? 301. maddesinin y?r?rl?kten kald?r?lmas?n? ?ng?r?yor. Teklifin gerek?esinde, 1986-2006 y?llar? aras?ndaki istatistiklerine g?re, ?Cumhuriyet savc?l?klar? taraf?ndan a??lan ceza davalar?n?n on binde 2?sini olu?turan bu su? tipinin TCK?da yer almas?n?n bir yarar? kalmad???? belirtiliyor.
301. maddeye ili?kin yarg? kararlar?nda genellikle oy birli?i olmad??? belirtilen gerek?ede, ?Bu maddeden dolay? verilen mahkumiyet kararlar? nedeniyle, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi taraf?ndan ifade ?zg?rl???n? ihlal eden bir ?lke olarak tazminat ?demeleriyle kar?? kar??ya kald???m?z bilinmektedir. Toplumun farkl? d???nce ve inan??taki kesimleri aras?nda d??manl?klar?n ?nlenmesi, bu d??manl?klar?n k??k?rt?lmas?n?n yasaklanmas?, farkl? din, dil, ?rk, etnik k?kenden insanlar?n, bu kimlikleri nedeniyle a?a??lanmas? elbette ceza kanunuyla korunmas? gereken bir de?erdir. TCK?n?n 216. maddesi bu de?eri korumaktad?r. Ancak 301. maddede d?zenlenen su?a ili?kin uygulama g?stermi?tir ki madde ?kanunilik? ilkesine uygun olmay?p, geni? bir takdir ve de?erlendirme olana?? sa?lamaktad?r. Bu durum, ?lkemiz insanlar?n?n en geni? ?ekilde kullanmaya de?er oldu?u ifade ?zg?rl??? hakk?n? tehdit etmektedir? ifadelerine yer verildi.
Kanun teklifinin madde gerek?esinde ise ?Maddeyle uygulamada, ifade ?zg?rl??? a??s?ndan kabul edilemez sonu?lar yaratan ve toplumsal bar??? tehdit eden olaylara zemin haz?rlayan TCK?n?n 301. maddesi y?r?rl?kten kald?r?larak, ifade ?zg?rl???n?n g?vence alt?na al?nmas? ve toplumsal bar???n sa?lanmas? ama?lanmaktad?r? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net