UFUK

 • Milliyet gazetesinin d?nk? birinci sayfas?, siyah bir zemin ?zerine haz?rlanm??t?. Yas havas?n?n yans?t?ld??? sayfada, ?PKK ter?r?ne 24 saat i?inde 15 ?ehit verdik? ?st ba?l???n?n alt?nda ?T?rkiye?ye ate? d??t?? ba?l???


  Milliyet gazetesinin d?nk? birinci sayfas?, siyah bir zemin ?zerine haz?rlanm??t?. Yas havas?n?n yans?t?ld??? sayfada, ?PKK ter?r?ne 24 saat i?inde 15 ?ehit verdik? ?st ba?l???n?n alt?nda ?T?rkiye?ye ate? d??t?? ba?l??? kullan?lm??t?.
  ?Milliyet? imzas?yla yay?mlanan ba?yaz?da ise ba?ka bir dizi vurguyla birlikte ?u ifadeler de yer al?yordu: ?Abdullah ?calan 1999 y?l? ba??nda M?T?in u?a??nda Afrika?dan T?rkiye?ye getirildi?inde, art?k ter?r?n sona erdi?ine h?kmedilmi?ti. Tam 8.5 y?l sonra kar??m?za ??kan tablo, o tarihte a??r? bir iyimserli?e ve rehavete kap?lm?? oldu?umuzu s?yl?yor. Kabul edelim ki, T?rkiye ?calan??n yakalanmas?n? K?rt sorununun ??z?m? y?n?nde bir b?y?k f?rsata ?evirmekte ba?ar?l? olamam??t?r.
  Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu??un ge?en hafta ??rg?te kat?l?mlar? ?nlemekte ba?ar?s?z olundu?u? yolundaki s?zleri, olduk?a ileri bir ?zele?tiriyi i?eriyordu.?
  Milliyet?in Ba?bu??un s?zlerini ?olduk?a ileri bir ?zele?tiri? olarak nitelendirmesi, asl?nda daha ?ok, generalleri askeri ??z?m d???ndaki y?ntemler konusunda da, cesaretlendirme iste?inden ileri geliyor olmal?. Anlaml? bir taktik yakla??m say?lmas? gereken bu tutum, ?u ger?e?i de elbette gizlememeli. Ba?bu?, o s?zlerin ard?ndan, ?Bir y?l i?in s?ylemiyorum, 23 y?l? kastediyorum. Burada ad?m atmam?z gereken ?ok konu var. Bu konu devletin t?m kurum ve kurulu?lar?n?n konusudur? demi?ti. Buradaki ?devletin t?m kurum ve kurulu?lar?? a??rl?kl? olarak h?k?metin almas? gereken ?nlemlere i?aret ediyor ve onun ?ihmallerini? ima ediyor. Daha ?nce de Genelkurmay ba?kanlar? ve ?st d?zey generallerden s?k?a duydu?umuz bu s?zler, asker ile h?k?met aras?ndaki hiyerar?i dengesini asker lehine g??lendirici sonu?lar do?urmu?tur.
  Milliyet?in haz?rlad??? bu sayfan?n ve ba?yaz?s?ndaki belli ba?l? vurgular?n, K?rt sorununun ??z?m?n?n ?ter?rle m?cadele y?ntemlerinden ge?ti?i? g?r???ne odaklanm?? oldu?u a??k. Ancak, zaten T?rkiye medyas?n?n hakim refleksi olan bu resmi kli?eler yan?nda, Milliyet?in ba?yaz?s?ndan yukar?ya al?nt?lad???m?z b?l?mdeki ?Kabul edelim ki, T?rkiye ?calan??n yakalanmas?n? K?rt sorununun ??z?m? y?n?nde bir b?y?k f?rsata ?evirmekte ba?ar?l? olamam??t?r? vurgusu ?nemlidir. ?nemli bir ger?e?in gecikmi? olarak fark edildi?ini g?steriyor. Bug?n a??s?ndan ?nemli olan bu sorgulamay? daha ileriye g?t?rerek sorunun kayna??n? g?rebilmektir.
  Ba?bu?, PKK?ye kat?l?m a??s?ndan bir tarih olarak ?23 y?l? kastediyorum? diyor. Ancak, bu sorunun 23 y?l ?nce ba?lamad??? biliniyor. Zira PKK sorunun nedeni de?il, sonucudur. ?rne?in, Ba?bu??un verdi?i tarihten yar?m as?r kadar geriye gitti?imizde, 1933?te d?nemin Genelkurmay Ba?kan? Fevzi ?akmak imzas?yla t?m askeri birliklere g?nderilen emirde, ?K?rt diye adland?r?lan e?k?yalar?n G?neydo?u Anadolu?da dola?t?klar?n?n g?r?ld???, bu ki?ilere kar?? en sert tedbirlerin al?nmas? gerekti?i?nin belirtildi?i g?r?lecektir. Daha da geriye, T?rkiye?deki ilk K?rt isyanlar?na, onlar?n nedenlerine ve onlara kar?? g?sterilen resmi yakla??ma kadar gidildi?inde hep ayn? ger?ekle y?zle?mek gerekecektir: Askeri y?ntemler, K?rt sorununu ??zmemi?tir. Aksine zora dayal? y?ntemler, sorunun b?y?yerek bug?nlere ta??nmas?n? ve ?okuluslu bir sorun haline gelmesine yol a?m??t?r.
  Asl?nda ?s?n?r ?tesi operasyon? konusundaki tart??malarda da, hamasi yakla??mlar?n ??z?m getirmeyece?i ger?e?inin ?ncesine g?re daha geni? bir ?evre taraf?ndan da payla??lmaya ba?land???n? g?r?yoruz. T?S?AD?dan, emekli Orgeneral Edip Ba?er?e, bir?ok k??e yazar?na ve yorumcuya kadar geni? bir ?evrenin, s?n?r ?tesi operasyon konusundaki temkinli yakla??mlar? bunun bir i?aretidir.
  Bug?n a??s?ndan bu tart??malar?n ba?lanabilece?i en k?t? sonu?lardan birisi de, ?s?n?r ?tesi? ?zerine yarat?lan psikolojik harekat havas?n?n?n bir i? operasyona y?nlendirilmesi ve DTP ?zerindeki bask?n?n yo?unla?t?r?lmas? olacakt?r.
  Asl?nda ??z?ms?zl??? daha da b?y?t?p derinle?tirecek olan s?n?r ?tesi harekat yerine, T?rkiye?nin ?sinir ?tesi bir harekatla? geleneksel y?ntemlerini sorgulamaya ba?lamas? ??z?m?n kap?s?n?n aralanmas?n? sa?layabilecektir.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net