ROJEV

 • Birka? g?n ?nce Beyt???ebap?ta ya?anan katliam hen?z ayd?nlat?lmad?.Olay?n kimler taraf?ndan yap?ld???n?n a???a ??kar?lmas? i?in TBMM taraf?ndan bir komisyon g?revlendirildi.


  Birka? g?n ?nce Beyt???ebap?ta ya?anan katliam hen?z ayd?nlat?lmad?.
  Olay?n kimler taraf?ndan yap?ld???n?n a???a ??kar?lmas? i?in TBMM taraf?ndan bir komisyon g?revlendirildi.
  AKP, MHP, DTP ve CHP bu heyette yer ald?. Ayr?ca partiler ve baz? insan haklar? ?rg?tleri de heyetler olu?turarak olay yerine giderek incelemelerde bulunup, g?r??meler yapt?lar.
  Beyt???ebap?taki olay hakk?nda ilk intibalar bu katliam?n karanl?k g??ler taraf?ndan yap?ld???d?r.
  Karanl?k bir olay oldu?u heyetlerin a??klamalar?na da yans?yor. AKP milletvekili, hukuk?u ve Meclis ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? Zafer ?sk?l ba?ta olmak ?zere kimse kesin bir kanaat belirtemiyor.
  ?tidalli bir dil kullanmaya ?zen g?sterilse de bizim edindi?imiz kanaat bu olay?n sava? ve ?iddetten beslenen karanl?k g?? odaklar? taraf?ndan tertip edildi?i y?n?ndedir.
  ??inde korucular?n da bulundu?u, su ?ebekesi ?al??mas?ndan d?nen 12 ki?inin ?ld?r?lmesi, bar??tan ve K?rt sorununun demokratik yolla ??z?m?nden korkan g??lerin ger?ekle?tirdikleri bir katliam ve provokasyondur.
  Kan ve ?iddeti kutsayan diyalog ve bar???? ??z?m? yads?yan g??lerin Beyt???ebap katliam?ndan sonraki yakla??mlar? da ibret vericiydi.
  Bu olaydan ders ??kararak yeni ?at??ma ve katliamlar?n ?n?n? kesmek i?in tutum geli?tirmek yerine, kan ve intikam yeminleri edildi. Bu olay, adeta ortam? germenin, yeni ?iddetli ?at??malar?n ?n?n? a?mak i?in kara propagandan?n malzemesi edildi. K?rt halk?na y?nelik sald?r?lar artt?, DTP Genel Merkezi ba?ta olmak ?zere il ve il?e binalar? kur?unlara hedef oldu. Belediye ba?kanlar? ve parti y?neticileri tutuklan?yor.
  Milletvekilleri hedef tahtas?ndan indirilmiyor.
  Beyt???ebap olay?n?n sis perdesi aralanmadan bu defa T?rkiye Gabar Da???nda 13 askerin ?l?m haberi ile sars?ld?.
  ?ncelikle askerlerin ailelerine ba? sa?l??? diliyoruz. Bu katlanmas? zor ac?lar?n ya?anmamas? i?in ac?l? anne ve babalar?n s?rt?nda da sorumluluk bulunuyor. Hayat?n? kaybeden askerlerin aileleri K?rt?e, Arap?a, T?rk?e a??t yak?yorlar. Cenazeler, her dilden ve her k?lt?rden halk?m?z?n evine ate? d???r?yor. Y?kselen a??tlar y?rek par?al?yor. ?at??malarda hayat?n? kaybedenler hep emek?i ?ocuklar?, halk ?ocuklar?. Sava? ve ?iddetten beslenenlerin ?ocuklar?, tuzu kuru tayfan?n ?ocuklar? olduk?a sa?lam yerlerde askerli?i savu?tururken, halk ?ocuklar? ??z?ms?z b?rak?lan K?rt sorunundan dolay? hayatlar?ndan oluyorlar.
  Hem asker aileleri, hem de PKK?ye kat?larak ?at??mada hayat?n? yitirenler her tarafta halk? yasa bo?uyorlar.
  Bir s?re ?nce Gabar Da???nda ?at??mada hayat?n? kaybeden ?ocuklar?n?n cesetlerini arayan ailelerin g?r?nt?ler unutulur gibi de?il.
  G?nlerce da?da bekletilen ve ailelerine teslim edilmeyen cesetleri bir dere kenar?na kadar b?y?k zorluklarla ta??yan ?evre halk?, par?alanm?? ve kokmu? cesetleri a??zlar?n? ve burunlar?n? kapatarak y?k?yorlard?.
  ?nceki g?n Gabar?da ?ld?r?len askerlerin cesetleri de par?a par?a.
  Kimse bu ya?ananlar ?zerinden sava?? ve ?iddeti kutsamaya kalkmas?n!
  K?rt sorunu askeri y?ntemle ??z?lmeyecek bir sorun. Emekli General Edip Ba?er?in de dikkat ?ekti?i gibi ?ekonomik ve siyasi boyutlu bir sorun?.
  Gelin, ya?anan son iki olay? sorunun diyalog yoluyla ??z?m? i?in vesile edelim. DTP milletvekillerinin bu y?nl? ?aba ve giri?imleri dikkate al?narak ad?m at?labilir. AKP, akan kan? ve s?ren ?iddeti durdurma konusunda ad?m atmaz ise geli?meler onu da vuracakt?r.
  Tek ??z?m yolu, anayasan?n da haz?rland??? b?ylesi bir s?re?te, operasyonlar? durdurmak, ?at??malara son vermek, farkl? halklar?n, dil ve k?lt?rlerin varl???n? kabul eden demokratikle?me yolunu a?makt?r. ?at??ma ve ?iddetle K?rt sorununun ??z?lemeyece?i art?k anla??lm?? olmal?.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net