Para vermeyen okula gelmesin!

E?itimin b?t?n a?amalarda paral? hale getirilmesi en ?ok ?ocuklar? etkiliyor. Kay?t i?lemlerinden ba?layarak e?itim d?nemi boyunca ??rencilerden para al?n?yor. ?stenen paray? vermeyen ??rencilerin ise te?hir edilerek eve ...


E?itimin b?t?n a?amalarda paral? hale getirilmesi en ?ok ?ocuklar? etkiliyor. Kay?t i?lemlerinden ba?layarak e?itim d?nemi boyunca ??rencilerden para al?n?yor. ?stenen paray? vermeyen ??rencilerin ise te?hir edilerek eve g?nderildi?i iddia ediliyor.
Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu ??rencileri, ??renciler aras?nda ayr?m yap?lmas?n?n kendilerini etkiledi?ini belirtiyorlar.
7. s?n?f ??rencilerinden S.K, okulda aidat? ?demeyen ??rencilerin tahtaya kald?r?larak t?m s?n?f ?n?nde k???k d???r?ld???n? s?yledi. Ayr?ca bu ??rencilerin para getirmesi i?in eve g?nderildi?ini belirten K?l??, okul aidat?n? ?demeyenlerin okul gezilerine de g?t?r?lmedi?ini dile getirdi.
Okulda aidat ?deyenlerle ?demeyenler aras?nda ayr?m yap?ld???n? s?yleyen S.B. ise ??retmenlerin, aidat ?demeyen ??rencileri para getirmeleri i?in evlerine geri g?nderdiklerini belirtiyor.
Gezilere de g?t?r?lm?yorlar
??rencilerden T.?, ??retmenlerin ??rencilere aidatlar? ?demesi i?in bask? yapt???n? s?yledi. Aidat? ?deyemeyen ??rencilerin ??retmenler taraf?ndan s?n?f?n arka taraf?ndaki s?ralara oturtuldu?unu ifade eden T.?, bu ??rencilerin sosyal faaliyetlere de kat?lamad???n? dile getirdi.
?ki ?ocu?unun Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu?nda okudu?unu s?yleyen Sevin? Bilir, aidatlar?n? ?demeyen ?ocuklar?n okul gezilerine dahi g?t?r?lmedi?ini ifade etti. ?ocu?unun bir arkada??n?n okul gezisine gitmek istedi?ini, ancak aidat?n? ?demedi?i i?in bu geziye gidemedi?ini dile getiren Bilir, ??retmenin ??renciye ?Sen aidat?n? ?demedin, nas?l geziye gidersin?? dedi?ini belirtti.
S?n?flar da ayr?l?yor
Okulda sadece aidat nedeniyle ayr?m yap?lmad???n?, s?n?flar?n da ?al??kan ve tembel diye ayr?ld???n? vurgulayan veli Sevin? Bilir, ?ocuklar?n bu uygulamadan olumsuz y?nde etkilendi?ini s?yledi. ?al??kan olarak adland?r?lan s?n?ftaki ??rencilerin di?er s?n?flardaki ??rencilerle konu?mad???n? iddia eden Sevin?, ?11 y?ld?r ayn? s?n?fta olan arkada?lar birbirleriyle konu?muyor. ?Sen tembelsin, tembeller s?n?f?ndas?n? diyerek arkada?lar?n? a?a??l?yorlar. Bu da ?ocuklar? ?ok etkiliyor. ?ocuklar eve a?layarak geliyor, tekrar okula gitmek istemiyor? dedi.
?ddialarla ilgili olarak kendisiyle konu?mak istedi?imiz Okul M?d?r? Recep ?zat, 657?ye tabi olan bir devlet memuru oldu?unu, bu nedenle de sorular?m?za cevap veremeyece?ini belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net