T.? ??rencilerinin ?hara?? m?cadelesi yarg?ya ta??n?yor

Trakya ?niversitesi (T.?.) rekt?rl??? yeni ??retim y?l?nda kay?t yenileme i?lemleri s?ras?nda Y?ksek ??retim Kurulu?nun belirledi?i har? miktar?n?n d???nda, ??rencilerden 60 YTL ?malzeme? gideri almak istedi.


Trakya ?niversitesi (T.?.) rekt?rl??? yeni ??retim y?l?nda kay?t yenileme i?lemleri s?ras?nda Y?ksek ??retim Kurulu?nun belirledi?i har? miktar?n?n d???nda, ??rencilerden 60 YTL ?malzeme? gideri almak istedi. Daha ?nce ?cretlerini ?demeyenlerin kay?tlar?n? yapmayaca??n? belirten ?niversite yetkilileri, geri ad?m atarak 60 YTL?yi ?demeyenlerin de kay?tlar?n? yapt?. Trakya ?niversitesi ??renci Derne?i (T??D) ise ?niversiteye 60 YTL ?demek zorunda b?rak?lan ??rencilerin paras?n?n iadesi i?in konuyu yarg?ya ta??yor.
Faturay? ??renciye ??kar?yorlar
?Malzeme gideri? olan 60 YTL?nin ?denmemesi i?in ?niversite i?inde kay?tlar?n ilk g?n?nden itibaren kampanya ba?latan T??D, h?k?metin ?niversitelere d?n?k kaynaklar? kesmesi ile birlikte, ?niversite y?netimlerinin faturay? ??renciye ??kartmaya ?al??t???na dikkat ?ekiyor. Konuya ili?kin g?r??t???m?z T??D Y?neticisi Cafer Akdo?an, paras?z e?itimin gereklili?ine dikkat ?ekti.
?niversite?nin uygulamalar?na i?aret eden Akdo?an, ?Ge?ti?imiz y?llarda da ayn? uygulama vard?. ?lk y?l 10 YTL istediler sonra 20 oldu, 40 oldu ?imdi 60 YTL istiyorlar. Banka ya da ?niversite sitesinde konuya ili?kin her hangi bir bilgilendirme yap?lmam??t?r. Hesaplar 60 YTL fazla ??k?yor. Paralar? ?demedi?imiz i?in, internette ders kay?t sistemlerimiz a??lmad?. T.?. Genel Sekreteri Recep G?rkan ile g?r??t?k. Dekanl?klar?n kabul etmedi?i kay?tlar? daha sonra Rekt?rl?k kabul etti. Kay?tlar? yapmamakta direnen E?itim Fak?ltesi Dekanl??? hakk?nda ise su? duyurusunda bulunduk. Su? duyuru ard?ndan kay?tlar yap?ld?? dedi. Paray? yat?ran ve yat?rmayan ??rencilerin de ders kay?tlar?n?n yap?lmas?n?n ?e?itlik ilkesi?ne ters oldu?unu ifade eden Akdo?an, 60 YTL?yi yat?rarak ders kayd? yapan ??rencilerin paralar?n?n geri ?denmesi i?in ?dari Mahkemeye dava a?acaklar?n? kaydetti. (Edirne/D?HA)
Uygar G?ltekin
www.evrensel.net