?cretsiz ta??mada son s?z belediyelerin

Bakanlar Kurulu, otoyollar ve Bo?az k?pr?leri ile belediyeler ve ba?l? kurulu?lar?nca verilen toplu ta??ma hizmetlerinin, bayram s?resince ?Kamu hizmetlerinde kimseye ?cretsiz ya da indirimli tarife uygulanamayaca???na...


Bakanlar Kurulu, otoyollar ve Bo?az k?pr?leri ile belediyeler ve ba?l? kurulu?lar?nca verilen toplu ta??ma hizmetlerinin, bayram s?resince ?Kamu hizmetlerinde kimseye ?cretsiz ya da indirimli tarife uygulanamayaca???na ili?kin yasadan muaf olmas?n? kararla?t?rd?.
S?z konusu hizmetlerin bayram s?recince tamamen ?cretsiz verilmesi ya da indirim oran?na, belediyeler karar verecek.
Bakanlar Kurulu?nun konuya ili?kin karar? Resmi Gazete?nin d?nk? say?s?nda yay?mland?. Buna g?re 11 Ekim Per?embe saat 00.00?dan 14 Ekim Pazar g?n? saat 24.00?e kadar otoyollar ve bo?az k?pr?lerini kullananlar ile 12 Ekim Cuma saat 00.00?dan 14 Ekim Pazar g?n? saat 24.00?e kadar belediyelerle bunlar?n ba?l? kurulu?lar?nca y?r?t?len toplu ta??ma hizmetlerinden yararlananlar, kamu hizmetlerinde indirimli tarifeyi yasaklayan 4736 say?l? Yasa?dan muaf olacak.
S?z konusu yasada, kamu kurum ve kurulu?lar?nca ?retilen mal ve hizmet bedellerinde i?letmecilik gere?i yap?lmas? gereken ticari indirimler d???nda herhangi bir ki?i veya kuruma ?cretsiz ya da indirimli tarife uygulanamayaca?? h?kme ba?lan?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net